Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Założenia do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Publikacja:

Założenia do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Projektowana ustawa będzie regulować:

1. Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Procedurę wyboru świadczeniodawców.

5. Zasady organizacji NFZ oraz zasady gospodarowania finansami.

6. Gromadzenie, przetwarzanie i ochronę danych osobowych świadczeniobiorców.

7. Zasady i system nadzoru świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

8. Przepisy karne oraz przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.

Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

1. Ustalenie jednoznacznej zasady korzystania ze świadczeń, w tym określenie wolnego wyboru świadczeniodawcy, wybranego spośród tych, z którymi NFZ zawarł umowy.

2. Określenie zasad i reguł budowy koszyka świadczeń opieki zdrowotnej poprzez eliminację świadczeń, których skuteczność jest nieudowodniona i promocje procedur skutecznych klinicznie i uwzględniających analizę kosztów oraz preferencje społeczne.

Proponuje się następujący podział świadczeń:

a. świadczenia gwarantowane – finansowane w całości ze środków publicznych;

b. świadczenia rekomendowane – finansowane w części ze środków publicznych;

c. pozostałe – nie finansowane ze środków publicznych.

3. Utworzenie Polskiej Agencji Oceny Technologii, której jednym z ważniejszych zadań będzie określanie, czy procedury medyczne zastosowane w diagnozie i leczeniu są bezpieczne i efektywne klinicznie i kosztowo. Będzie to podstawą do budowania list procedur gwarantowanych i rekomendowanych. Standardy wypracowane przez Agencję będą określały maksymalny czas oczekiwania na wykonanie danej procedury medycznej. Agencja będzie powołana z dniem wejścia w życie ustawy. Raport opracowany przez Agencję będzie przesyłany ministrowi zdrowia. O wpisaniu technologii na listę świadczeń gwarantowanych i rekomendowanych będzie decydował minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii NFZ, jako płatnika.

4. Za ustalenie taryf na świadczenia zdrowotne będzie odpowiedzialna wyspecjalizowana komórka w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Zadania związane z taryfikacją będą finansowane albo z opłat NFZ, albo z budżetu państwa.

5. Uregulowana będzie problem tzw. kolejki – czyli dostępu do świadczeń planowych. Proponuje się wprowadzenie rejestru osób oczekujących na zabiegi, z podaniem informacji o możliwości i czasie oczekiwania, a także o możliwości skorzystania ze świadczenia zdrowotnego u innego świadczeniodawcy.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Proponuje się:

– aby do świadczeń zdrowotnych mieli prawo wszyscy ubezpieczeni, natomiast osoby nieubezpieczone będą miały prawo do leczenia z podaniem źródła finansowania, przy czym koszty tego leczenia będą takie same, jak w przypadku osoby ubezpieczonej;

– pozostawienie bez zmian regulacji dotyczących tzw. służb mundurowych (ewentualne zmiany w tym zakresie może nastąpić poprzez znowelizowanie odpowiedniej odrębnej ustawy, np. dotyczącej powszechnego obowiązku służby wojskowej;

– uwzględnienie zmian, jakie do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ wprowadzi nowelizacja dotycząca dostosowania polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych do przepisów prawa unijnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ będzie państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną. Fundusz będzie składać się z centrali i 16 oddziałów wojewódzkich. Organami NFZ będą:

· prezes Funduszu,

· rada Funduszu.

Prezesa NFZ będzie powoływała Rada Funduszu, na wniosek ministra zdrowia, w porozumieniu z ministrem finansów. Rada Funduszu – na wniosek prezesa – będzie powoływała wiceprezesów (od jednego do trzech). Funkcje prezesa i wiceprezesa nie będą kadencyjne.

Rada NFZ będzie składać się z 8 członków powoływanych przez prezesa Rady Ministrów. Jej kadencja będzie trwać 5 lat. Jeden członek rady będzie zgłaszany przez: rzecznika praw obywatelskich, drugi przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W pierwszym składzie Rady połowa członków będzie powoływana na 2,5 roku (dotyczy to 4 członków, poza kandydatem rzecznika praw obywatelskich i kandydatem strony samorządowej).

NFZ jako jednostkę sektora finansów publicznych obowiązywać będą przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przewiduje się, że w 16 oddziałach będą działały rady opiniodawczo-doradcze, z udziałem przedstawicieli ubezpieczonych. Oddziały wojewódzkie będą samodzielne.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

· Będzie obowiązywać zasada, że zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzedzi konkurs ofert.

· Wprowadzone będą przepisy wykluczające możliwość naruszania zasad konkurencji na rynku świadczeń zdrowotnych.

Gospodarka finansowa NFZ

· Proponuje się, aby katalog kosztów Funduszu był katalogiem zamkniętym.

· W planie finansowym NFZ określone będą środki finansowe dla centrali i oddziałów wraz z zasadami ich podziału, określonymi w ustawie.

· NFZ będzie mógł zawierać umowy kredytowe, zaciągać pożyczki i otrzymywać dotacje.

Nadzór nad realizacją ubezpieczenia zdrowotnego

Do ministra finansów będzie należał nadzór nad realizacją planu finansowego. Zatwierdzony przez niego, w porozumieniu z ministrem zdrowia, plan finansowy NFZ będzie wymagał opinii Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP. W tym samym trybie co plan finansowy, będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe NFZ oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego.

***

źródło:

Centrum Prasowe Rządu


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wyceny swiadczen
Czy zmienią się wyceny publicznych świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, czy planowane są zmiany w zakresie wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jak poinformował poseł, w ostatnich latach drastycznie sp...

stomatologia na NFZ
NRL: uwagi do projektu ws. finansowania publicznej stomatologii Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu NFZ-u w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Przypomnijmy - pod koniec paździer...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Stomatologia - są uwagi NRL do projektu zarządzenia Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ-u w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Uwagi samorząd...

lekarz2
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przedłożony przez ministra zdrowia. Ustawa ma wprowadzić m.in. akredytacje podmiotów medycznych udzielających świadczeń publicznych, rejestrowanie i monit...

POZ
Będzie reforma podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Lekarz

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział reformę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Od lipca lekarz rodzinny będzie mógł zlecić pacjentowi znacznie więcej badań diagnostycznych i badań profilaktycznych, a także zajmie się opieką koordynowaną ...

medycyna estetyczna
Kosmetolog nie jest lekarzem! Uwagi NIL do projektu ustawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o zawodzie kosmetologa. Według NRL, projekt ten stanowi próbę stworzenia zawodu niemedycznego z atrybutami zawodu medycznego, jakimi są m.in. prowadzenie dokumentacji, tajemnica zawodowa, ...

telemedycyna
Telemedycyna rozwija system opieki zdrowotnej Pacjent

Rozwiązania telemedyczne były kołem ratunkowym dla polskiej służby zdrowia po wybuchu pandemii koronawirusa. Możliwość komunikowania się online z lekarzem pokazała, że nie musi być to tylko rozwiązanie na czas lockdownu. Telemedycyna okazała się być ...

Romident film 2
Komfortowy gabinet dla lekarza i asysty? Już na etapie projektu! Lekarz

– Komfort pracy lekarza i asysty to kluczowe zagadnienia przy projektowaniu gabinetu – mówi arch. Grzegorz Woronowicz z firmy Romident, zdobywca wielu prestiżowych nagród architektonicznych, specjalizujący się w projektowaniu gabinetów i klinik stoma...