Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Założenia do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Publikacja:

Założenia do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Projektowana ustawa będzie regulować:

1. Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Procedurę wyboru świadczeniodawców.

5. Zasady organizacji NFZ oraz zasady gospodarowania finansami.

6. Gromadzenie, przetwarzanie i ochronę danych osobowych świadczeniobiorców.

7. Zasady i system nadzoru świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

8. Przepisy karne oraz przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.

Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

1. Ustalenie jednoznacznej zasady korzystania ze świadczeń, w tym określenie wolnego wyboru świadczeniodawcy, wybranego spośród tych, z którymi NFZ zawarł umowy.

2. Określenie zasad i reguł budowy koszyka świadczeń opieki zdrowotnej poprzez eliminację świadczeń, których skuteczność jest nieudowodniona i promocje procedur skutecznych klinicznie i uwzględniających analizę kosztów oraz preferencje społeczne.

Proponuje się następujący podział świadczeń:

a. świadczenia gwarantowane – finansowane w całości ze środków publicznych;

b. świadczenia rekomendowane – finansowane w części ze środków publicznych;

c. pozostałe – nie finansowane ze środków publicznych.

3. Utworzenie Polskiej Agencji Oceny Technologii, której jednym z ważniejszych zadań będzie określanie, czy procedury medyczne zastosowane w diagnozie i leczeniu są bezpieczne i efektywne klinicznie i kosztowo. Będzie to podstawą do budowania list procedur gwarantowanych i rekomendowanych. Standardy wypracowane przez Agencję będą określały maksymalny czas oczekiwania na wykonanie danej procedury medycznej. Agencja będzie powołana z dniem wejścia w życie ustawy. Raport opracowany przez Agencję będzie przesyłany ministrowi zdrowia. O wpisaniu technologii na listę świadczeń gwarantowanych i rekomendowanych będzie decydował minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii NFZ, jako płatnika.

4. Za ustalenie taryf na świadczenia zdrowotne będzie odpowiedzialna wyspecjalizowana komórka w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Zadania związane z taryfikacją będą finansowane albo z opłat NFZ, albo z budżetu państwa.

5. Uregulowana będzie problem tzw. kolejki – czyli dostępu do świadczeń planowych. Proponuje się wprowadzenie rejestru osób oczekujących na zabiegi, z podaniem informacji o możliwości i czasie oczekiwania, a także o możliwości skorzystania ze świadczenia zdrowotnego u innego świadczeniodawcy.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Proponuje się:

– aby do świadczeń zdrowotnych mieli prawo wszyscy ubezpieczeni, natomiast osoby nieubezpieczone będą miały prawo do leczenia z podaniem źródła finansowania, przy czym koszty tego leczenia będą takie same, jak w przypadku osoby ubezpieczonej;

– pozostawienie bez zmian regulacji dotyczących tzw. służb mundurowych (ewentualne zmiany w tym zakresie może nastąpić poprzez znowelizowanie odpowiedniej odrębnej ustawy, np. dotyczącej powszechnego obowiązku służby wojskowej;

– uwzględnienie zmian, jakie do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ wprowadzi nowelizacja dotycząca dostosowania polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych do przepisów prawa unijnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ będzie państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną. Fundusz będzie składać się z centrali i 16 oddziałów wojewódzkich. Organami NFZ będą:

· prezes Funduszu,

· rada Funduszu.

Prezesa NFZ będzie powoływała Rada Funduszu, na wniosek ministra zdrowia, w porozumieniu z ministrem finansów. Rada Funduszu – na wniosek prezesa – będzie powoływała wiceprezesów (od jednego do trzech). Funkcje prezesa i wiceprezesa nie będą kadencyjne.

Rada NFZ będzie składać się z 8 członków powoływanych przez prezesa Rady Ministrów. Jej kadencja będzie trwać 5 lat. Jeden członek rady będzie zgłaszany przez: rzecznika praw obywatelskich, drugi przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W pierwszym składzie Rady połowa członków będzie powoływana na 2,5 roku (dotyczy to 4 członków, poza kandydatem rzecznika praw obywatelskich i kandydatem strony samorządowej).

NFZ jako jednostkę sektora finansów publicznych obowiązywać będą przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przewiduje się, że w 16 oddziałach będą działały rady opiniodawczo-doradcze, z udziałem przedstawicieli ubezpieczonych. Oddziały wojewódzkie będą samodzielne.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

· Będzie obowiązywać zasada, że zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzedzi konkurs ofert.

· Wprowadzone będą przepisy wykluczające możliwość naruszania zasad konkurencji na rynku świadczeń zdrowotnych.

Gospodarka finansowa NFZ

· Proponuje się, aby katalog kosztów Funduszu był katalogiem zamkniętym.

· W planie finansowym NFZ określone będą środki finansowe dla centrali i oddziałów wraz z zasadami ich podziału, określonymi w ustawie.

· NFZ będzie mógł zawierać umowy kredytowe, zaciągać pożyczki i otrzymywać dotacje.

Nadzór nad realizacją ubezpieczenia zdrowotnego

Do ministra finansów będzie należał nadzór nad realizacją planu finansowego. Zatwierdzony przez niego, w porozumieniu z ministrem zdrowia, plan finansowy NFZ będzie wymagał opinii Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP. W tym samym trybie co plan finansowy, będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe NFZ oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego.

***

źródło:

Centrum Prasowe Rządu


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dezynfekcja - Dentonet.pl
GIS o bramkach do dezynfekcji w miejscach publicznych Asysta

Główny Inspektor Sanitarny w specjalnym komunikacie poinformował, że nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych w celu ochrony przez koronawirusem. W ostatnim czasie do Głównego Inspektora Sanitarnego wpły...

andrew neel cckf4TsHAuw unsplash
Cyfryzacja opieki zdrowotnej – potrzebne korekty w prawie Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystąpił do ministra zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag w sprawie koniecznych korekt w organizacji procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. Wyrażone one były w stanowisku prezydium N...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
środki do dezynfekcji - Dentonet.pl
Środków do dezynfekcji nie można już wywozić z Polski Lekarz

W środę 11 marca minister zdrowia zaktualizował listę leków i wyrobów objętych zakazem wywożenia z kraju. Jest na niej 1578 pozycji, m.in. leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, a także środki do dezynfekcji. Jak informuje PAP, powołując się na wpi...

telemedycyna
Telemedycyna rozwija system opieki zdrowotnej Pacjent

Rozwiązania telemedyczne były kołem ratunkowym dla polskiej służby zdrowia po wybuchu pandemii koronawirusa. Możliwość komunikowania się online z lekarzem pokazała, że nie musi być to tylko rozwiązanie na czas lockdownu. Telemedycyna okazała się być ...

środki ochrony - Dentonet.pl
"Rozdysponowanie środków ochrony w gestii wojewodów" Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska – w odpowiedzi na interpelację posłanki Barbary Dolniak, która pytała o dostarczanie środków ochrony indywidualnej dla gabinetów stomatologicznych – poinformował, że decyzja o sposobie rozdysponowania przydzielone...

inwestycje - Dentonet.pl
550 mln zł m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej Lekarz

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał decyzje dla 5 projektów na wsparcie systemu ochrony zdrowia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19. Inwestycje będą współfinansowane ze środków europejskich w ramach funduszowego paki...

list gratulacyjny
Będzie list otwarty do władz w sprawie opieki zdrowotnej Lekarz

W najbliższym tygodniu opublikowany zostanie list otwarty do Prezydenta RP, Premiera oraz liderów partii politycznych, dotyczący sytuacji finansowej i kadrowej systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Spotkanie interesariuszy w ochronie zdrowia – przedsta...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami już gotowy Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Cho...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Stomatologia - są uwagi NRL do projektu zarządzenia Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ-u w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Uwagi samorząd...

środki ochrony - Dentonet.pl
Bez kar za zawyżanie cen środków ochrony indywidualnej Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gil-Piątek wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że w czasie pandemii koronawirusa na żadnego producenta, dystrybutora czy sprzedawcę nie nałożono kar za sztuczne zawyżanie cen środków ochrony...