Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NRL o doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy stomatologów

Publikacja:

NRL o doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy stomatologów

Jak nas poinformowała Rzecznik NRL Iwona Raszke-Rostkowska w dniu 24 stycznia br. Naczelna Rada Lekarska dokonała długo oczekiwanej nowelizacji uchwały z 2000 roku, która szczegółowo określała sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

Opisane zostały i wycenione w systemie punktacyjnym różne formy kształcenia podyplomowego: od udziału w szkoleniach, poprzez publikowanie własnych artykułów a skończywszy na udokumentowanym korzystaniu z biblioteki oraz Internetu.

Tekst uchwały ukaże się drukiem w lutowym wydaniu „Gazety Lekarskiej”, my zaś prezentujemy go poniżej w pełnej wersji. Ponadto zamieszczamy pod tekstem uchwały komentarz prof. dr hab.n.med. Jerzego Kruszewskiego, który jest Przewodniczącym Komisji Kształcenia Medycznego NRL.

UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów

Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków, które spoczywają na lekarzach a wynikają z art. 56 Kodeksu Etyki Lekarskiej, pragnąc dać tym kolegom, którzy mimo często bardzo trudnych warunków pracy poświęcają swój czas, a często także środki finansowe, ustawicznemu doskonaleniu swojej wiedzy, możliwość formalnego potwierdzenia ich wysiłków oraz na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, zm. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), uwzględniając regulacje europejskie w tym zakresie, uchwala, co następuje:

§ 1

Lekarz może dopełniać obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez samokształcenie oraz uczestniczenie w następujących formach kształcenia podyplomowego:

1) udział w szkoleniu wewnętrznym lub innym,

2) udział w posiedzeniach oddziałów towarzystw medycznych,

3) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

4) udział w szkoleniu podyplomowym organizowanym przez krajowy lub zagraniczny podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy,

5) odbycie stażu klinicznego krajowego lub zagranicznego,

6) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,

7) uzyskanie stopnia doktora,

8) uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,

9) uzyskanie świadectwa potwierdzającego posiadanie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny,

10) opublikowanie książki, artykułu, programu multimedialnego lub komunikatu z badań o charakterze naukowym,

11) opublikowanie książki lub artykułu o charakterze popularnonaukowym,

12) przetłumaczenie książki, artykułu lub innej pracy naukowej lub popularnonaukowej, które zostały opublikowane,

13) indywidualną prenumeratę roczną czasopisma lub zakup książki fachowej,

14) udokumentowane korzystanie z biblioteki lekarskiej lub internetu,

15) kierowanie specjalizacją lekarzy,

16) prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów,

17) przynależność do towarzystw medycznych.§ 2

1. Lekarz uczestniczący w formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 prowadzi ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego zwaną dalej „ewidencją” według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Właściwa okręgowa izba lekarska przekazuje nieodpłatnie, lekarzom będącym jej członkami, dokument ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

3. Uczestniczenie lekarza w formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 uprawnia go do wpisania do ewidencji punktów edukacyjnych, zwanych dalej „punktami”, potwierdzonych zaświadczeniem, dyplomem lub certyfikatem, których liczba zależy od rodzaju doskonalenia.

4. Liczbę punktów edukacyjnych należną za uczestniczenie w określonych formach doskonalenia zawodowego ustalają § 3-13 uchwały.

5. Okręgowa rada lekarska może na wniosek organizatora przyznać dodatkowe punkty, nie więcej jednak niż 50%, za bierny udział w konferencji, sympozjum, posiedzeniu oddziału towarzystwa medycznego lub zebraniu wewnętrznym po zapoznaniu się z programem, listą wykładowców i przewidywaną liczba uczestników.

§ 3

1. Za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora oraz uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny przysługuje 300 punktów od dnia nadania tytułu naukowego lub złożenia egzaminu państwowego.

2. Za uzyskanie świadectwa potwierdzającego posiadanie umiejętności z zakresu węższej dziedziny medycyny przysługuje 150 punktów.

3. Ordynatorom oddziałów oraz kierownikom klinik przysługuje 5 punktów za każdego asystenta, który uzyskał w okresie rozliczeniowym 100 punktów.

§ 4

Uczestniczenie w szkoleniu podyplomowym w określonym zakresie, zorganizowanym przez krajowy lub zagraniczny podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarza, uprawnia do otrzymania po 5 punktów za jeden dzień zajęć szkoleniowych przewidzianych programem szkolenia, potwierdzonego zaświadczeniem, dyplomem lub certyfikatem jednak nie więcej niż 40 punktów.

§ 5

1. Za opublikowanie:

1) książki naukowej – przysługuje 150 punktów od dnia potwierdzonego przyjęcia do druku,

2) artykułu naukowego oryginalnego – przysługuje 100 punktów od dnia potwierdzonego przyjęcia do druku w czasopiśmie fachowym recenzowanym i 70 punktów w innym,

3) artykułu naukowego o charakterze poglądowym lub rozdziału w książce przysługuje 50 punktów od dnia potwierdzenia przyjęcia do druku.

2. Za opublikowanie:

1) książki popularnonaukowej – przysługuje 150 punktów,

2) artykułu popularnonaukowego – przysługuje 30 punktów od dnia przyjęcia do druku.

3. Za opublikowanie tłumaczenia pozycji wymienionych w ust. 1 i 2 przysługuje 50% punktów przyznawanych za odpowiednie wersje polskojęzyczne.

4. Za wznowienie wydania ksišżki przysługuje 50% liczby punktów przewidzianych za jej napisanie.§ 6

1. Za bierne uczestnictwo w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe konferencji lub sympozjum naukowym potwierdzone zaświadczeniem, dyplomem lub certyfikatem lekarz otrzymuje 10 punktów.

2. Za czynne uczestnictwo w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe konferencji lub sympozjum naukowym, oprócz punktów wymienionych w ust. 1, lekarz otrzymuje w zależności od formy udziału:

1) za wygłoszenie referatu na zaproszenie – 50 punktów,

2) za wygłoszenie referatu na określony temat – 40 punktów,

3) za opracowanie plakatu lub komunikatu przedstawiającego wyniki badań – 20 punktów,

3. Za opublikowanie referatu przygotowanego na krajowy lub zagraniczny kongres, zjazd, konferencję lub sympozjum naukowe nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu.

§ 7

1. Za bierne uczestnictwo w zebraniu wewnętrznym lub innym przysługuje 3 punkty.

2. Za bierne uczestnictwo w posiedzeniu oddziału towarzystwa medycznego przysługują 4 punkty.

3. Za przygotowanie referatu na określony temat na szkolenie wewnętrzne lub inne przysługują 6 punkty.

4. Za przygotowanie referatu na określony temat na posiedzenie oddziału towarzystwa medycznego przysługuje 10 punktów.

5. Za przygotowanie referatu na określony temat na posiedzenie oddziału towarzystwa medycznego, szkolenie wewnętrzne lub inne punkty dolicza się jeden raz, niezależnie od liczby szkoleń, na których był wygłaszany.

6. Liczba punktów uzyskanych za czynne i bierne uczestnictwo w posiedzeniach oddziału towarzystwa medycznego, w szkoleniach wewnętrznych i innych może stanowić najwyżej 70% wszystkich punktów wymaganych w okresie rozliczeniowym, wynoszącym 36 miesięcy, zwanym dalej „okresem rozliczeniowym”.

§ 8

1. Za indywidualną prenumeratę roczną czasopisma fachowego w okresie rozliczeniowym przysługują 3 punkty za jeden tytuł (nie więcej jednak niż za cztery tytuły).

2. Za indywidualny zakup książki fachowej w okresie rozliczeniowym przysługują 2 punkty za jedną pozycję książkową, nie więcej jednak niż za 6 pozycji.

3. Za korzystanie z biblioteki lekarskiej i internetu w okresie rozliczeniowym przysługuje po 1 punkcie.

4. Za przynależność do towarzystwa medycznego w okresie rozliczeniowym przysługuje 5 punktów.§ 9

1. Za kierowanie specjalizacją jednego lekarza w okresie rozliczeniowym przysługuje 15 punktów.

2. Za prowadzenie stażu kierunkowego przewidzianego programem specjalizacji jednego lekarza w okresie rozliczeniowym przysługuje 5 punktów.

3. Za prowadzenie stażu cząstkowego jednego lekarza stażysty przysługuje jego opiekunowi w okresie rozliczeniowym 5 punktów.

4. Za przeprowadzenie wykładu w ramach szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia stażystów przysługuje 10 punktów.

5. Za udział w państwowych komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne przysługuje 10 punktów.

§ 10

1. Za odbycie stażu klinicznego krajowego poświęconego określonej problematyce przysługuje:

1) 2 punkty za staż jednodniowy,

2) 6 punktów za staż dwudniowy,

3) 10 punktów za staż trzydniowy,

4) 1 punkt za każdy dzień trwania stażu powyżej trzech dni, jednak nie więcej niż 15 punktów łącznie.

2. Za odbycie stażu klinicznego zagranicznego przysługuje:

1) 3 punkty za staż jednodniowy,

2) 10 punktów za staż dwudniowy,

3) 20 punktów za staż trzydniowy,

4) 2 punkty za każdy dzień trwania stażu powyżej trzech dni, jednak nie więcej niż 50 punktów łącznie od dnia potwierdzonego ukończenia stażu.

§ 11

Jeżeli książka, artykuł, referat, recenzja, plakat, komunikat, głos w dyskusji zostały napisane (przedstawione) w języku obcym liczbę punktów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-6 i § 6 pkt 1-3, zwiększa się dwukrotnie.

§ 12

Jeżeli książka, artykuł, referat, recenzja, plakat, komunikat zostały napisane przez więcej niż jedną osobę liczbę punktów dzieli się zgodnie z rzeczywistym wkładem poszczególnych osób.

§ 13

Za opublikowanie rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej nie dolicza się punktów.

§ 14

1. Lekarz, który uzyskał w okresie rozliczeniowym, 100 punktów edukacyjnych może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem o wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy oraz do dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza, uzyskanie tej liczby punktów.

2. Lekarz, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o kontrakt z płatnikiem oraz przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego w specjalnościach szczegółowych może przedstawić dokument, o którym mowa w ust. 1.

3. Okręgowa rada lekarska może ustanowić i przyznawać wyróżnienia dla lekarzy, którzy wykazali się uczestniczeniem w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzyskali w okresie rozliczeniowym, co najmniej 300 punktów edukacyjnych.

§ 15

Posiadane przez lekarzy dokumenty ewidencji i przebiegu doskonalenia zawodowego, wydane w oparciu o dotychczasową uchwałę oraz uzyskane punkty edukacyjne zachowują moc.

§ 16

Traci moc uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ NRL

Krzysztof Makuch

PREZES

Konstanty RadziwiłłKOMENTARZ:

Nowelizacja uchwały Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu w dn. 24.01.2003 r. dokonała nowelizacji obowiązującej od 2000 r. uchwały w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

Powodów nowelizacji było kilka. Podstawowy wynikał z refleksji, potwierdzonej wnioskami z przeprowadzonego sondażu, co do stanu realizacji tej uchwały przez poszczególne OIL. Pomijając pojedyncze OIL, które z dużym zaangażowaniem włączyły się w działania wspomagające doskonalenie zawodowe lekarzy wykorzystując dotychczasową nasza uchwałę, (np. Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu), generalnie stan ten należałoby określić jako niezadowalający. Niektóre OIL zwracały uwagę na mniej lub bardziej istotne przeszkody utrudniające realizację uchwały. Zastanawiającym było, że przy posiadaniu prawnego narzędzia, przy naszej daleko idącej bierności, wiele innych podmiotów (np. Towarzystwa Medyczne) rozpoczęło opracowywanie własnych odrębnych regulacji dotyczących doskonalenia zawodowego. Wniosek o nowelizację w zakresie uwzględniania doskonalenia zawodowego realizowanego za granicą wpłynął także od zespołu ds. współpracy z zagranicą. Otrzymywaliśmy również wiele pytań od różnych zagranicznych instytucji szkolących, akredytujących lub nadzorujących doskonalenie zawodowe, co do zasad realizacji tego obowiązku przez lekarzy w Polsce.

Projekt nowelizacji przygotowała Komisja Kształcenia Medycznego NRL, po długiej ponad 6 miesięcznej wszechstronnej dyskusji z udziałem szerokiej reprezentacji samorządowej (w posiedzeniach Komisji Kształcenia NRL uczestniczą przedstawiciele ORL, w wielu OIL odbyły się posiedzenia poświęcone tej sprawie z przyjęciem stanowisk) oraz przedstawicieli Towarzystw Medycznych, w trakcie której przedstawiono wiele pomysłów i uwag. Godny zauważenia jest fakt, że nikt nie negował potrzeby doskonalenia zawodowego, którego genezę niektórzy wywodzili nawet z zapisów konstytucyjnych. Jednocześnie podkreślano jednak brak przepisów, które stwarzały by choć niewielkie, nawet symboliczne zachęty finansowe, przez co ułatwiałyby lekarzom realizację obowiązku doskonalenia zawodowego. Ogólnie biorąc, dyskusja w końcowej fazie prac nad projektem właściwie nowej uchwały ogniskowała się wokół kilku węzłowych problemów, które zdaniem członków komisji mogły mieć znaczenie dla jej realizacji i wnioski z niej wynikające znalazły swój wyraz w projekcie.

W opracowanym i przedstawionym członkom NRL projekcie zaproponowano m.in.:

1. Zmiany w liście form kształcenia poprzez dopisanie nowych m.in. realizowanych zagranicą, mocniejsze zaakcentowanie szkoleń regionalnych i uwzględnienie przynależności do towarzystw medycznych, jak również skreślenie form realizowanych przez bardzo niewielu lekarzy (recenzje), lub trudnych do weryfikacji (głos w dyskusji).

2. Zasadę, że punkty przyznaje się za zdarzenia, a nie np. godziny szkolenia, co upraszcza system punktacji. Przyjęto też nową skalę punktów, w której odniesieniami było: minimum – 1 punkt, liczba punktów zaliczająca okres rozliczeniowy (36 miesięcy) – proponowano 150 punktów, liczba punktów najwyższej wycenionych form – 300 punktów. Dokonano nowego rozdziału punktów i proporcji, co spowodowało obniżkę punktacji średnio o 50%, biorąc pod uwagę możliwości ogółu lekarzy, a nie tylko środowisk akademickich. Aby uniknąć dyskusji co do wagi i punktacji za takie zdarzenia jak uzyskanie tytułu profesora, stopnia doktora habilitowanego, doktora, uzyskanie specjalizacji wyceniono je jednakowo, na 300 punktów. Przedstawiono różnego typu symulacje biorąc pod uwagę możliwości ogółu lekarzy. Dotychczas zdobyte punkty zachowywały ważność.

3. Wpływ ORL na punktację za udział w szkoleniach regionalnych, które mają charakter interdyscyplinarny lub ich ranga wg organizatora zasługuje na punktację wyższą niż standardowo proponowana w uchwale.

4. Wydłużenie okresu rozliczeniowego z 24 do 36 miesięcy.

5. W § 14 dodatkowe zachęty mogące skuteczniej motywować do szkolenia, przy braku możliwości rekompensowania finansowego.

6. W § 15 określono jak ORL mogłaby postąpić wobec lekarza, który nie realizuje obowiązku doskonalenia zawodowego, poprzez wprowadzenie zapisu przywołującego § 11 ustawy o zawodzie lekarza.

Wnioski o odrzucenie projektu w całości, oraz o przesłanie go do dalszej pracy i poprawek członkowie NRL odrzucili w głosowaniu. NRL po wnikliwej dyskusji i przedstawieniu wielu opinii wprowadziła istotne poprawki do przedstawionego projektu. Całkiem nieoczekiwanie dla piszącego te słowa NRL uznała, że zdobycie tytułu profesora nie jest formą doskonalenia zawodowego lekarza mimo, że w innym miejscu, zresztą całkiem słusznie, postanowiła honorować punktami ordynatorów oraz kierowników klinik, których asystenci uzyskają liczbę punktów wymagana w okresie rozliczeniowym. Pozytywnie należy ocenić zmniejszenie do 100 liczby punktów zaliczających okres rozliczeniowy, jak również dokonane zmiany ich proporcji zmierzające do zwiększenia punktacji form, które mogą być realizowane przez ogół lekarzy. Po dłuższej dyskusji skreślono też § 15, który mimo stosunkowo łagodnego zapisu uznano obecnie za zbyt restrykcyjny (lekarz doskonali się właściwie za własne środki). Niewątpliwie zmiany te istotnie zmieniły pierwotny projekt, zwłaszcza w punktach wychodzących poza dotąd obowiązującą uchwałę.

Należy mieć nadzieję, że obecna nowelizacja zwróci uwagę na tę uchwałę, przez co przyczyni się do lepszej jej realizacji.

Przewodniczący

Komisji Kształcenia Medycznego NRL

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski

źródło: www.nil.org.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

specjalizacje
5639 lekarzy i lekarzy dentystów złożyło wnioski specjalizacyjne Lekarz

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 4482 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 3218 w...

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

dentyści w Wielkiej Brytanii - Dentonet.pl
Anglia: co 19 lipca oznacza dla lekarzy stomatologów? Lekarz

W poniedziałek 19 lipca Anglia ma pożegnać się z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, które obowiązywały przez ostatnie 16 miesięcy. „Dzień wolności” nachodzi, mimo że w ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii notuje się znaczny wzrost lic...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta 1
W Polsce brakuje lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek Lekarz

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w Polsce dramatycznie brakuje lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek. W 2018 r. W Polsce na 1000 obywateli nie przypadał nawet jeden dentysta – informuje portal RynekZdrowia. Jak wy...

edukacja lekarzy - Dentonet.pl
NRL o doskonaleniu zawodowym dentystów Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd proponuje m.in. rozszerzenie możliwości realizowania obowiązku doskonal...

NFZ w Łodzi - Dentonet.pl
NFZ Lublin ogłosił konkursy dla lekarzy stomatologów Lekarz

Oddział wojewódzki NFZ-u w Lublinie ogłosił konkursy ofert na leczenie stomatologiczne na terenie województwa. Jak czytamy w ogłoszeniu, konkursy dotyczą świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze powiatu biłgorajskiego oraz świadczeń o...

szkolenia
Ruszyły zapisy na kursy NIL dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Izba Lekarska rozpoczęła zapisy na zimowo-wiosenną sesję bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Jak informuje samorząd, w najbliższym czasie w centrum szkoleniowo-konferencyjnym NIL odbędzie się 9 szkoleń stacjo...