Dentonet
E-mail

Regulamin publikacji prac naukowych oraz procedura recenzowania w „e-Dentico”

Publikacja:

Regulamin publikacji prac naukowych oraz procedura recenzowania w „e-Dentico”

 

I. Informacje ogólne

1. Redakcja dwumiesięcznika „e-Dentico” przyjmuje do druku prace oryginalne, doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne oraz opisy przypadków z praktyki klinicznej.

2. Prace należy przesyłać drogą mailową na adres: redakcja@edentico.pl lub na adres redakcji (Bestom DENTOnet.pl, ul. Wigury 15a, 90–302 Łódź) na nośnikach danych w postaci płyty CD/DVD.

3. Teksty należy przesyłać w formatach tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, .odt, zaś grafiki w formatach: JPEG, TIF, GIF lub BMP. Wykresy, diagramy i ryciny, na których wprowadzony został tekst lub inne wartości w kolejnych warstwach winny być przesłane nie jako zrzuty ekranowe, lecz w oryginalnej formie (pliki o rozszerzeniach: .psd, .xls, .xlsm, .odt), umożliwiającej ich edycję.

4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora(ów), że nie była ona nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie. Oświadczenie to należy pobrać ze strony internetowej www.edentico.pl (zakładka „Oświadczenie autora/autorów publikacji w „e-Dentico”). Zgodnie z zaleceniem MNiSW, by zapobiegać praktykom ghostwriting i guest authorship, oświadczenie zawiera krótką deklarację, dotyczącą wkładu każdego z autorów w powstanie artykułu.

5. Przesyłając prace, autorzy oświadczają, że przysługują im autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów.

 

II. Struktura pracy i wymogi dotyczące publikacji

 
6. Na stronie tytułowej pracy należy podać: a) tytuł pracy w języku polskim i angielskim; b) imię, nazwisko i stopień/tytuł naukowy każdego z autorów, c) afiliację wraz z imieniem, nazwiskiem i stopniem/tytułem naukowym kierownika danej jednostki.
 
7. Publikacja winna zawierać krótkie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) streszczenie pracy w języku polskim i angielskim oraz przynajmniej cztery słowa kluczowe (hasła indeksowe) w języku polskim i angielskim.

8. Oryginalne prace naukowe winny mieć następującą strukturę: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski. Tekst pracy powinien być podzielony na odpowiednie ustępy, które winny zawierać zwartą treść.

 
9. Na końcu pracy winno być zamieszczone piśmiennictwo, ułożone w kolejności cytowania w treści pracy. Powinno ono zawierać wyłącznie pozycje opublikowane oraz spełniające kryteria wiarygodnego źródła naukowego. Każda pozycja – pisana od nowego wiersza, powinna być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma, w którym została opublikowana, rok wydania, nr tomu, nr zeszytu, numery stron. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wówczas należy podać nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem „i wsp.”. Powołania w tekście, umieszczone w nawiasach prostych, powinny być oznaczone cyframi arabskimi. Piśmiennictwo może zawierać maksymalnie 20 pozycji (wyłącznie te, na które są powołania w tekście). W przypadku prac opartych na piśmiennictwie dopuszcza się maksymalnie 40 pozycji. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pełnej listy piśmiennictwa, z zaznaczeniem, że jest ona podstępna w całości na stronie internetowej dwumiesięcznika. 

Kilknij, by poznać szczegóły dotyczące poprawnego redagowania piśmiennictwa wraz z przykładami poprawnego zapisu cytowanych pozycji.

 
10. Wszelkie ryciny winny być odpowiednio ponumerowane, zawierać podpis oraz odnośnik do danej ryciny w treści pracy. Zaleca się niewklejanie rycin do pliku tekstowego, ale wysłanie ich jako oddzielnych plików, opatrzonych odpowiednią nazwą. Wszelkie tabele, ponumerowane cyframi rzymskimi, winny być opatrzone podpisami.

11. W przypadku publikacji fotografii umożliwiających identyfikację pacjentów / uczestników badań autorzy zobowiązani są do uzyskania zgody pacjentów.

12. Autorzy deklarują, że opisywane leczenie lub przeprowadzone badania odbyły się zgodnie ze obowiązującymi standardami etycznymi oraz ustaleniami Deklaracji Helsińskiej z 1975 r.

13. Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać praktykom ghostwriting oraz guest authorship, autorzy zgłaszanej pracy deklarują w oświadczeniu wkład każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę. Redakcja jednocześnie informuje, że praktyki ghostwriting i guest authorshipsą przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

III. Procedura recenzowania

14. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itp., powstałych wskutek omyłek autorów) oraz dokonywania skrótów tekstu bez porozumienia z autorem. 

15. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania nadesłanej pracy (m.in. w przypadku wykrycia plagiatu lub autoplagiatu, gdy praca nie odpowiada profilowi czasopisma, gdy poziom pracy nie daje podstaw, by została zaakceptowana przez recenzentów itd.). 

16. Nadesłane prace podlegają ocenie recenzentów wyznaczonych każdorazowo przez redaktora naczelnego. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja dokłada wszelkich starań, by wyznaczeni recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w dziedzinie, której dotyczy oceniana praca, oraz by recenzent i autor ocenianego dzieła nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych. W innych przypadkach recenzenci zobowiązani są podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Redakcja dba również o to, by unikać innych okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzowania. Podczas procedury recenzyjnej zachowane są zasady poufności i anonimowości, zgodne z zasadami podwójnej ślepej recenzji (double-blind review). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorowi (autorom) także po zakończeniu procedury recenzowania.

16. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niebędącym pracownikami jednostki wydającej czasopismo oraz niezwiązanych z jednostką naukową afiliowaną przez autora (autorów) publikacji. Nadesłane artykuły przekazywane są do recenzji po przejściu formalnej oceny redakcyjnej i usunięciu danych umożliwiających zidentyfikowanie autora (autorów). 

 
17. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia pracy do publikacji bądź jej odrzucenia. Po otrzymaniu recenzji autor pracy jest informowany przez redakcję o jej wyniku, a także ma możliwość zapoznania się z uzasadnieniem wydanej oceny. 
 
18. W przypadku zawarcia przez recenzentów uwag krytycznych autor jest zobowiązany do wprowadzenia wymaganych poprawek i uzupełnień. Publikacja artykułu następuje po wprowadzeniu zaleconych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji. 
 
19. Negatywna ocena recenzentów nie jest w żadnym wypadku kwestionowana przez redakcję i oznacza definitywne zakończenie procedury recenzowania oraz niepublikowanie zgłoszonej pracy.

 

IV. Informacje końcowe

20. O ile osobna umowa z autorem (autorami) nie stanowi inaczej, wydawca pisma „e-Dentico” nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych CD/DVD itp. oraz na stronach internetowych wydawnictwa Bestom DENTOnet.pl). Autorzy za publikowane pracy nie otrzymują wynagrodzenia, podobnie redakcja nie przyjmuje opłat za opublikowanie artykułów.

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

upał - Dentonet.pl
Upały groźne nie tylko dla dzieci oraz osób starszych Lekarz

Panujące w Polsce upały mogą być groźne nie tylko dla małych dzieci i seniorów – ostrzegają lekarze. W wyniku lekceważenia zagrożenia ich ofiarą może stać się także młody, zdrowy człowiek – powiedział PAP prof. Zenon Brzoza z Uniwersyteckiego Szpital...

slodycze
Jak słodycze wpływają na pracę mózgu oraz myślenie? Lekarz

Bez glukozy mózg funkcjonować nie może. Słodycze jednak nie są jej najlepszym źródłem, zwłaszcza że można po nie sięgać kompulsywnie. Kiedy mózg przyzwyczai się do cukru, trudno mu jest z niego zrezygnować. Tymczasem nadmiar węglowodanów mocno mu szk...

penicylina
Jak odkryto penicylinę? Epokowe znaczenie prac Aleksandra Fleminga Lekarz

W lipcu 1928 r. Aleksander Fleming zapoczątkował badania, które doprowadziły do odkrycia penicyliny. Wydarzenie to jest przypominane, gdyż na świecie narasta oporność bakterii na antybiotyki. W lipcu 1928 r. szkocki bakteriolog Aleksander Fleming ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wykaz czasopism punktowanych
Jest nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych Lekarz

Minister nauki i szkolnictwa wyższego opublikował w piątek 5 stycznia nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. Lista została sporządzona według projektu Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) z czerwca 2023 r. Wykaz punktowanych czasopism naukowych i rec...

wycena wypelnien
Nowe wyceny wypełnień – są propozycje AOTMiT oraz NRL Lekarz

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL dr Andrzej Cisło poinformował o stanie rozmów w sprawie nowych wycen świadczeń stomatologicznych – a konkretnie wypełnień. Przypomnijmy – w marcu br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zako...

Septodont
Jak postawa pacjenta oraz lekarza wpływają na proces leczenia? Lekarz

Z medycznego punktu widzenia, lękowi pacjenci stanowią realne wyzwanie dla lekarzy z kilku powodów - mających de facto swe źródło w utrwalonej postawie lękowej. Jednym z nich jest fakt, że kiedy taki człowiek przychodzi do dentysty, to jego potrzeby...

Kobiety badania naukowe
Nauka w Polsce 2023: 46% badaczy naukowych w Polsce to kobiety Lekarz

W Polsce działają 132 uczelnie akademickie, 69 instytutów badawczych, 77 instytutów PAN, 26 instytutów sieci Łukasiewicz. Badaczy jest ponad 72 tys. – wynika z nowego raportu „Nauka w Polsce 2023”, opublikowanego przez OPI. Wśród wszystkich badaczy w...

antybiotyki1
Za małe tempo i zakres prac nad nowymi antybiotykami Lekarz

Tempo i zakres prac nad nowymi lekami przeciwbakteryjnymi są niesatysfakcjonujące. W ostatnich 3 latach FDA i EMA zarejestrowały 11 antybiotyków, wśród których aż 9 wywodzi się z już istniejących klas, co oznacza, że oporność na nie już istnieje lub ...

wycena świadczeń
Wyceny świadczeń: 16 miesięcy prac, a efektów brak Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zwróciła uwagę na nieuzasadnione przedłużanie procedury korekty wyceny świadczeń stomatologicznych z zakresu chirurgii i periodontologii. Ustalanie nowej wyceny świadczeń w tych zakresach rozpoczęto we wrześniu 2020 r. w ramach...