Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu

Publikacja:
NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu

NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport o przeprowadzonych w I półroczu br. kontrolach. Dotyczyły one również podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych.

W I półroczu 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 2029 kontroli i czynności sprawdzających w obszarach:

– realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 462,

– ordynacji produktów refundowanych – 1 189,

– realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych – 324,

– prawidłowości i zasadności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 542.

30 kontroli w gabinetach stomatologicznych

W sprawozdawanym okresie przeprowadzono 277 kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Największa liczba kontroli dotyczyła ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej (po 75 kontroli), leczenia szpitalnego (61 kontroli) oraz leczenia stomatologicznego (30 kontroli).

W skali całego kraju stwierdzone w ramach kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

– wykazywania do rozliczenia świadczeń niezasadnych, nieprawidłowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym,

– nieprawidłowego sprawozdawania udzielonych świadczeń,

– gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa,

– nieprowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tej listy w sposób naruszający przepisy prawa,

– nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie,

– udzielania świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,

– niepodania do wiadomości świadczeniobiorców lub podania błędnych informacji dotyczących zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, trybu składania skarg i wniosków, praw pacjenta, imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej lub osób udzielających świadczeń, a także godzin i miejsc udzielania świadczeń,

– rozbieżności w danych dotyczących osób realizujących świadczenia pomiędzy raportami statystycznymi przekazywanymi do OW NFZ a dokumentacją medyczną,

– udzielania świadczeń przez osobę nieuprawnioną lub nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny,

– niezasadnych realizacji teleporady lub odmów udzielenia teleporady.

W ubiegłym roku wszedł w życie nowy obowiązek dla świadczeniodawców dotyczący raportowania „zdarzeń medycznych”, związany z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej. – To kolejny dowód na to, że nie ma dziś ucieczki od dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – mówi w rozmowie z Dentonetem radca prawny specjalizujący się w stomatologii, mec. Arkadiusz Jóźwik.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

reklama produktow leczniczych
Będą zmiany w zasadach reklamy produktów leczniczych Lekarz

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia znalazły się propozycje zmian w zasadach reklamy produktów leczniczych. Planuje się m.in. zmianę treści ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego oraz odstąpienie od obowiązku wsk...

informatyzacja podmiotow medycznych
Ruszyło badanie poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych Lekarz

5 czerwca rozpoczęła się VII edycja „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia we współpracy z ministerstwem zdrowia. Potrwa ono do 23 czerwca 2023 r. – Jednym z kluczowych ce...

kontrole NFZ
NFZ o kontrolach w stomatologii w II kwartale 2023 r. Lekarz

Świadczenia realizowane przez osobę bez wymaganych kwalifikacji, nieuzasadniona kwalifikacja do zaopatrzenia protetycznego, błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wykazali m.in. takie nieprawidłowości w p...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wpis do rejestru
Wzrost opłat za wpis do rejestru podmiotów leczniczych Lekarz

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe, wyższe stawki opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych, jak również za zmianę wpisu. Opłaty za wpis do rejestru oraz zmiany we w...

Dentonet - zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej
Kasy online nieobowiązkowe dla podmiotów medycznych? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL zwróciła się do ministerstwa finansów o wyjaśnienie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących zakupu kas online przed gabinety - również stomatologiczne - prowadzone w formie podmiotów leczniczych. Jakiś czas temu komisja sto...

kontrole
Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale Lekarz

NFZ poinformował o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli w I kwartale 2022 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podawania nieprawdziwych danych o wykona...