Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

Publikacja:
Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

NFZ poinformował o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli w I kwartale 2022 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podawania nieprawdziwych danych o wykonanych świadczeniach, nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz udzielania świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji.

W I kwartale 2022 r. Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 120 kontroli realizacji umów w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, a w jednym przypadku odstąpiono od wydania oceny. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (75 postępowań) lub oceną pozytywną z nieprawidłowościami (28 postępowań).

W I kwartale Terenowe Wydziały Kontroli przeprowadziły również 52 kontrole realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa. W 10 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (32 postępowania) lub oceną pozytywną z nieprawidłowościami (10 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące między innymi:

– przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał płatności nienależnych środków finansowych lub niesprawozdania udzielonych świadczeń,

– gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa,

– udzielania świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,

– nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie

– braku list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa,

– braku wymaganej dokumentacji medycznej,

– nieprawidłowego, nieczytelnego, niechronologicznego i nieuporządkowanego prowadzenia dokumentacji indywidualnej lub zbiorczej,

– braku aktualnego skierowania wystawionego przez osobę uprawnioną,

– braku aktualizacji załącznika do umowy „Harmonogram – zasoby”,

– udzielania świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji,

– udzielania świadczeń pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne,

– utrudnionego dostępu do porady stacjonarnej,

– udzielania świadczeń świadczeniobiorcy z pominięciem kolejki oczekujących,

– nieumieszczenia tablicy ze znakiem graficznym NFZ-u na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia,

– niepodania do wiadomości świadczeniobiorców informacji dotyczących posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, najbliższego miejsca w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, numerów telefonów alarmowych: 112 i 999, zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, praw pacjenta, imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej lub osób udzielających świadczeń, a także godzin i miejsc udzielania świadczeń,

– niepowiadomienia o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń,

– udzielania świadczeń w godzinach niezgodnych z umową,

– niezapewnienia odpowiedniej liczby kadry medycznej,

– braku wymaganego wyposażenia w sprzęt, aparaturę lub wyroby medyczne,

– niedostosowania pomieszczeń, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy oddziału do obowiązujących wymogów,

– nieprzeprowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych,

– braku wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej,

– niesprawozdawania danych dotyczących łóżek covidowych w aplikacji ELC,

– nieprzekazania dokumentacji medycznej do kontroli,

– braku oświadczenia świadomej zgody na zabieg.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, przewodniczący komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Warszawie, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole w placówkach Lekarz

Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, także stomatologicznych, prezes NFZ-u podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w o...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport o przeprowadzonych w I półroczu br. kontrolach. Dotyczyły one również podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. W I półroczu 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego ...

Filip Nowak
Narodowy Fundusz Zdrowia ma nowego prezesa Lekarz

Od 9 listopada 2021 r. Filip Nowak zajmuje stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Powołanie nowemu prezesowi wręczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotychczas - od 26 sierpnia 2020 r. - Filip Nowak pełnił obowiązki prezesa NFZ-u. Wcześ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
EWUŚ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia krytykuje twórców oprogramowania eWUŚ Lekarz

Jak informowaliśmy, w ostatnich dniach Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzegał, że w związku z problemami technicznymi systemu eWUŚ mogą występować przerwy w dostępie do systemu. Najnowszy komunikat płatnika informuje o zidentyfikowaniu przyczyny utrudnie...

eWUŚ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia: system eWUŚ ma problemy techniczne Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w związku z problemami technicznymi systemu eWUŚ mogą występować przerwy w dostępie do systemu. Prowadzone są prace nad przywróceniem systemu do pełnej funkcjonalności. Fundusz przypomina, że w przypadku bra...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Narodowy Program Zdrowia bez zdrowia jamy ustnej? Lekarz

Rada ministrów wydała niedawno rozporządzenie w sprawie ustalenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Wśród głównych celów operacyjnych programu zabrakło niestety jakichkolwiek zagadnień związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Sprzeciwia się t...

nadwykonania NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia uwolnił 850 mln zł rezerwy ogólnej Lekarz

Resorty zdrowia i finansów zgodziły się na zmianę w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. Uruchomione ponad 850 mln zł z rezerwy ogólnej przeznaczone zostanie m.in. na program pilotażowy Profilaktyka 40+. Dodatkowego finansowania n...

Fundusz Kompensacyjny
Fundusz Kompensacyjny: 880 wniosków o odszkodowania Lekarz

W ciągu trzech miesięcy funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 880 wniosków o przyznanie świadczenia. – Wydaliśmy do tej pory 97 decyzji, dzięki którym przyznano łącznie ponad 677 tys. w ramac...

NFZ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia zabiegi planowe Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleciła wznowienie ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo od 4 maja 2021 r. Ograniczenie lub czasowe zawieszenie realizacji świadczeń wykonywanych planowo wprowadzono na p...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Katowicki Narodowy Fundusz Zdrowia szuka dentystów Lekarz

Śląski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach ogłosił konkursy dotyczące leczenia stomatologicznego. Pierwszy konkurs dotyczy udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie dwóch gmin: Irządze oraz Niegowa. Wartość zamó...

srodki ochrony
Narodowy Fundusz Zdrowia: koniec dodatku 3% do faktur Lekarz

Na skutek decyzji ministra zdrowia dodatek na zakup środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19 – wynoszący 3% do każdej faktury – obowiązywał tylko do 31 marca 2022 r. Korzystające z niego placówki medyczne otrzymają go do końca kwietnia, wraz ...