Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Regulacja zawodów asystentki i higienistki – jest projekt ustawy

Publikacja:
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – jest projekt ustawy

Regulacja zawodów asystentki i higienistki – jest projekt ustawy

Na stronie legislacyjnej rządu pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jego celem jest uregulowanie zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Projekt odnosi się m.in. do zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej.

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do zawodów: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Jak podkreślono, w Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych w odniesieniu do zawodów medycznych. – Obecnie osoby wykonujące te zawody, wykonują je zgodnie z umiejętnościami zawodowymi uzyskanymi w toku kształcenia. Z uwagi na brak regulacji ustawowych unormowany jest wyłącznie obszar związany z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w odniesieniu do kwalifikacji tych osób – poinformowano.

Projekt ustawy jest podstawą do określenia m.in. zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny, wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego, kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku oraz pozbawienia prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Będzie rejestr osób wykonujących zawody medyczne

W projekcie ustawy określono, że minister zdrowia prowadzić będzie rejestr osób wykonujących dany zawód medyczny – na podstawie danych zamieszczanych na bieżąco przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny. – Rejestr osób wykonujących zawód medyczny pozwoli na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju. Ponadto, rejestr ten będzie również cennym narzędziem analitycznym dotyczącym prawidłowego wykonywania zawodu medycznego – poinformowano.

Rejestr będzie jawny w zakresie numeru wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska, informacji o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego, informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego, informacji o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu, daty wykreślenia z rejestru wraz z podaniem przyczyny. – Wprowadzenie rejestru umożliwi weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne pracodawcom, jak i pacjentom. Umożliwi też potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny – dodano.

Wpis do rejestru osoby wykonującej zawód medyczny podlegać jednak będzie opłacie – nie wyższej wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedzający rok, w którym ustalana jest opłata.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawody medyczne

W projekcie ustawy przyjęto zasadę, że osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju zawodowego, w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. – Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące szkolenia specjalizacyjnego i uzyskiwania tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia są oparte na dotychczasowym systemie szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto, projekt ustawy zakłada wprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla osób wykonujących zawód medyczny, dzięki którym nabędą oni dodatkowe kwalifikację niewynikające z kształcenie przeddyplomowego – poinformowano.

Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek doskonalenia zawodowego realizowanego formie kursu doskonalącego lub samokształcenia. Za udział osoby wykonującej zawód medyczny w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego będą przysługiwać punkty edukacyjne.

Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej zawód medyczny posiadającej ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego, uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego. – Zgodnie z przepisami projektu ustawy, minister zdrowia będzie mógł na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny w drodze decyzji administracyjnej uznać lub odmówić uznania kurs lub szkolenie za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie opinii sporządzonej przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wnioski o uznanie kursu lub szkolenia osoby zainteresowane składają do dyrektora CMKP, który sprawdza pod względem formalnym wniosek i przekazuje do zaopiniowania powołanemu zespołowi ekspertów – podkreślono.

6 dni urlopu rocznie na rozwój zawodowy

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Wymiar urlopu będzie uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek przedstawić pracodawcy dokument poświadczający udział w danej formie ustawicznego rozwoju zawodowego.

W związku z tym, że przepisy ustawy nakładają na osoby wykonujące zawód medyczny prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, bardzo ważne jest zapewnienie osobom, które zamierzają wziąć udział w określonych ustawowo formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego, aby nie musiały wykorzystywać własnego urlopu wypoczynkowego w powyższym celu – dodano.

Odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje:

– czynności sprawdzające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji,

– postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji,

– postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej składać się będzie z 38 członków powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję – po dwóch przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra zdrowia. Członkiem Komisji będącym przedstawicielem osób wykonujących dany zawód medyczny może zostać osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu danego zawodu medycznego, niekarana z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej bądź zawodowej oraz dająca rękojmię należytego powierzonych jej zadań.

Komisja wymierzając karę będzie kierowała się rodzajem i stopniem przewinienia zawodowego, motywacją postępowania obwinionego, rodzajem i rozmiarem wyrządzonej przez niego szkody oraz zachowaniem obwinionego po dokonaniu przewinienia zawodowego. Katalog kar za przewinienia zawodowe obejmować będzie:

– upomnienie,

– naganę,

– karę pieniężną,

– wykreślenie z rejestru na okres od roku do 5 lat,

– zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku,

– pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Wykonywanie zawodu medycznego bez posiadania stosownych uprawnień będzie podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. – W ocenie projektodawcy wprowadzenie takiej regulacji jest uzasadnione, ponieważ w praktyce występują przypadki powierzania wykonywania czynności fachowych osobom nieposiadającym niezbędnych kwalifikacji zawodowych – dodano.

Ustawodawca podkreśla, że projekt wprowadza mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. – Regulacje zawarte w ustawie o niektórych zawodach medycznych będą gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej – podsumowano.

Gabinety stomatologiczne mają coraz większą świadomość korzyści, jakie będą wynikać z zatrudnienia higienistki stomatologicznej. O pozycji tego zawodu na rynku mówi nam Sylwia Laskowska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

NIL Konferencja
Bezpieczeństwo leczenia - projekt ustawy samorządu lekarskiego Lekarz

W samorządzie lekarskim powstał projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia. Oparty jest na trzech filarach - szybkiej ścieżce kompensacji w przypadku zdarzeń niepożądanych i powikłań, rejestrze zdarzeń niepożądanych umożliwiającym analizy i wyciąganie...

no fault
NIL tworzy własny projekt ustawy o systemie no-fault Lekarz

Naczelna Izba Lekarska pracuje nad założeniami do ustawy wprowadzającej klauzulę no-fault. Będzie to odpowiedź na propozycję ministerstw zdrowia i sprawiedliwości, która - według doniesień medialnych - daleka będzie od oczekiwań lekarzy. Środowisko ...

asystentka
Co z regulacją zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej? Asysta

Poseł Konrad Frysztak zwrócił się do ministerstwa zdrowia z pytaniem, na jakim etapie jest ustawa regulująca zawody medyczne, w tym asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. W połowie 2021 r. poseł Konra...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zarobki higienistek USA
USA: higienistki wśród najlepiej płatnych zawodów medycznych Asysta

Higienistki stomatologiczne znalazły się wśród 20 najlepiej opłacanych zawodów medycznych w USA w 2023 r. – wynika z zestawienia amerykańskiego portalu nurse.org przygotowanego na podstawie danych Bureau of Labor Statistics. Amerykański portal nurse...

ustawa o jakosci leczenia
Senacka komisja zdrowia odrzuciła projekt ustawy o jakości Lekarz

Senacka komisja zdrowia w całości odrzuciła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Będzie on rozpatrywany podczas posiedzenia Senatu w dniach 29-30 marca. Obowiązkowa autoryzacja dla podmiotów udzielających świadcze...

asystentka stomatologiczna
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ma uregulować m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Według NIL, projekt całkowicie pomija zawód pomocy stomatologicznej, któr...

asystentka stomatologiczna 1
Coraz bliżej uregulowania zawodów asystentki i higienistki Asysta

Sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, którego celem jest uregulowanie zasad wykonywania 17 zawodów medycznych – w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa zakłada m.in. utworzenie...

kredyty dentystów - Dentonet.pl
Projekt ustawy o kredytach na studia medyczne przyjęty Lekarz

Studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022. Rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i...

ustawa o zawodach medycznych
Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych Asysta

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. W porównaniu do poprzedniej wersji, projekt został pomniejszony do 16 zawodów – wykreślono z niego zawód logopedy. Ustawa trafi teraz do Senatu, który ma się...