Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Publikacja:
Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. W porównaniu do poprzedniej wersji, projekt został pomniejszony do 16 zawodów – wykreślono z niego zawód logopedy. Ustawa trafi teraz do Senatu, który ma się nią zająć w lipcu.

Głównym celem ustawy o zawodach medycznych jest uregulowanie zasad pracy i kształcenia kilkunastu zawodów medycznych, w tym asystentek i higienistek stomatologicznych, a także techników dentystycznych.

Projekt ustawy został przyjęty przez Sejm w piątek 16 czerwca. Początkowo miał obejmować 17 zawodów – wobec apeli logopedów, którzy chcą m.in. powołania samorządu zawodowego oraz odrębnej ustawy, już na początku prac w Sejmie ich zawód wykreślono z ustawy. Podczas procedowania pojawiła się też poprawka wykreślająca z projektu techników dentystycznych, ale nie została ona przyjęta.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Według nieoficjalnych informacji, ma być rozpatrywana na posiedzeniu w dniach 12-13 lipca.

Ustawa o zawodach medycznych – co zawiera?

Projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. W związku z tym regulacje zawarte w projekcie ustawy będą stanowiły gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej – czytamy w uzasadnieniu.

Rejestr osób wykonujących zawody medyczne

Projekt ustawy reguluje zagadnienia związane z rejestrem osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia. Natomiast administratorem danych gromadzonych w tym rejestrze jest minister zdrowia.

Kwestia dotycząca wpisu do tego rejestru, zmiany danych objętych rejestrem, odmowy wpisu do rejestru oraz skreślenie z rejestru będzie należała do kompetencji wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej dany zawód medyczny. Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny – po spełnieniu ustawowych warunków – podlega wpisowi do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego.

Takie uregulowanie pozwoli na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju – poinformowano.

Rozwój zawodowy i edukacja

Projekt ustawy reguluje kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach doskonalących realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych przez osobę wykonująca zawód medyczny. Za udział osoby wykonującej zawód medyczny w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego będą przysługiwały punkty edukacyjne.

Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej zawód medyczny legitymującej się dorobkiem naukowym i posiadającej ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z przepisami projektu ustawy, minister zdrowia będzie mógł na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, w drodze decyzji administracyjnej, uznać lub odmówić uznania dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego – na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Wnioski o uznanie dorobku osoby zainteresowane będą składać do CMKP, które sprawdzi pod względem formalnym wniosek i przekaże go do zaopiniowania powołanemu zespołowi ekspertów.

Projekt ustawy określa również działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny w celu zapewnienia odpowiedniej jakości tego kształcenia. Kontrola realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących będzie prowadzona przez zespół kontrolny powoływany przez dyrektora CMKP.

6 dni płatnego urlopu szkoleniowego

Projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Zgodnie z projektowaną regulacją, osobie wykonującej zawód medyczny – podnoszącej kwalifikacje zawodowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego – przysługuje na jej wniosek i za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Odpowiedzialność zawodowa

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmie czynności sprawdzające, postępowanie wyjaśniające oraz postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej składać się będzie z 76 członków powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję – po czterech przedstawicieli każdego zawodu oraz ośmiu przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dobrze, że jest projekt ustawy, a nie ustawa, bo wydaje mi się, że istnieje tam wiele luk i niedopatrzeń. Przede wszystkim jednak projekt sprawia na mnie wrażenie bardzo restrykcyjnego. Nie nadaje praktycznie żadnych praw, a dużo obowiązków – mówi o projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych dr n. med. Marcin Aluchna, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej, autor i współautor ponad 140 publikacji oraz podręczników, biegły Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, biegły sądowy, członek Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej, członek Komisji Kształcenia NIL.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ustawa o jakosci
Sejm przyjął kontrowersyjny projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia Lekarz

Obowiązkowa autoryzacja dla podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych, konieczność wdrożenia systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych przez wszystkie podmioty lecznicze – to najważniejsze założenia przyjętej w czwartek...

Strzelec videonews
Ustawa o niektórych zawodach medycznych i jej konsekwencje Asysta

– Nowa ustawa przesądziła, że asystentka i higienistka stomatologiczna są w pełni zawodami medycznymi. Ponoszą więc te same ryzyka, co lekarze dotychczas odpowiadający na różnych polach wobec swoich pacjentów – mówi o ustawie o niektórych zawodach me...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka stomatologiczna
Ustawa o zawodach medycznych wkrótce w Sejmie Asysta

Poseł Barbara Dziuk w rozmowie z portalem RynekZdrowia.pl poinformowała, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych w ciągu dwóch miesięcy trafi do sejmu. Przypomnijmy – na początku br. światło dzienne ujrzał projekt ustawy o niektórych zawo...

Polski Lad
Sejm przyjął Polski Ład 2.0 - co zmieni się dla podatników? Lekarz

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą Polski Ład 2.0. Jej głównym założeniem jest obniżenie podatku PIT z 17 do 12% oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 246 posłów. Przeciwko było 40 posłów – 38 polityków Lewicy ora...

Marcin Aluchna news
Ustawa o niektórych zawodach medycznych w ocenie lekarza dentysty Asysta

– W zeszłym roku gratulowałem asystentkom i higienistkom stomatologicznym, że są zawodem medycznym, ale jednocześnie uprzedzałem, że niesie to ze sobą poważne konsekwencje, a nie tylko splendor – mówi o ustawie o niektórych zawodach medycznych dr n. ...

ustawa o zawodach medycznych
Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem prezydenta Asysta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych. Jej celem jest wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie wykształce...

studia medyczne do odpracowania - Dentonet.pl
Sejm przyjął poprawki w ustawie dotyczącej kierunków lekarskich Lekarz

Sejm przyjął w środę poprawki Senatu do nowelizacji ustawy, która przewiduje szersze możliwości aplikowania uczelni o prowadzenie kierunków lekarskich oraz zmiany w kredytach na studia medyczne. W myśl nowelizacji pozwolenie na utworzenie studiów na...

asystentka stomatologiczna
Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodach medycznych Asysta

Podczas środowego (29 marca) posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka st...

asystentka stomatologiczna
Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd Asysta

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowany przez ministra zdrowia. Ustawa reguluje m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów asystentki oraz higienistki stomatologicznej, a także techników dentystycznych. P...