Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem prezydenta

Publikacja:
Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem prezydenta

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych. Jej celem jest wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

Jak czytamy w komunikacie, celem ustawy jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania 15 zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ma ona za zadanie wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. – Wymagane dla określonych w ustawie zawodów medycznych wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego zostały uregulowane szczegółowo w załączniku do ustawy – poinformowano.

Obowiązkowy wpis do Rejestru

Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, którego administratorem będzie minister zdrowia. Dane osób wykonujących zawody medyczne będą udostępniane ministrowi zdrowia przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby, a w przypadku gdy nie będzie możliwe ustalenie właściwego wojewody – przez wojewodę mazowieckiego.

W ustawie szczegółowo określono zakres danych podlegających wpisowi do rejestru. Będzie on częściowo jawny, m.in. w zakresie informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, dotyczących numer wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, nazwy wykonywanego zawodu medycznego, imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, nazwy i adresu miejsca wykonywania zawodu medycznego, informacji o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego itp. Osoba ubiegająca się o wpis do rejestru będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

Kiedy utrata uprawnień?

Zgodnie z ustawą, osoba wykonująca zawód medyczny będzie traciła uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku:

– utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

– pozbawienia praw publicznych,

– prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Formy wykonywania zawodu i rozwój zawodowy

W ustawie uregulowano formy, w jakich osoba, może wykonywać zawód medyczny. Będzie to możliwe na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach wolontariatu, jako przedsiębiorca będący podmiotem leczniczym lub jako przedsiębiorca niebędący podmiotem leczniczym.

W ustawie zostały określone uprawnienia (np. prawo posługiwania się tytułem odpowiadającym nazwie zawodu medycznego, prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta) i obowiązki związane z wykonywaniem danego zawodu medycznego (np. obowiązek przestrzegania praw pacjenta i informowania pacjenta o jego prawach) – czytamy w komunikacie.

Osoby wykonujące zawód medyczny uzyskały również prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w ramach kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego.

Regulacje odpowiedzialności zawodowej

Ustawa wprowadziła regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Będą one podlegały odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny będzie obejmowało:

– czynności sprawdzające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego,

– postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego,

– postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Rzecznik dyscyplinarny będzie wszczynał postępowanie wyjaśniające na wniosek albo z urzędu. Uprawniony do złożenia wniosku będzie minister zdrowia, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pokrzywdzony.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej będzie się składała z członków powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję. Znajdzie się w niej po czterech przedstawicieli osób wykonujących dany zawód medyczny, czterech przedstawicieli osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie planowania diety, prowadzenia konsultacji dietetycznych oraz udzielania porad edukacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych oraz ośmiu przedstawicieli ministra zdrowia.

Karami za przewinienie zawodowe będą upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu na okres do 5 lat oraz pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Tak jak mamy izby lekarskie, które nie są tylko narzucone, ale są gwarancją bezpieczeństwa lekarzy, tak higienistki muszą mieć swoją reprezentację, którą stworzą same – mówi o możliwości stworzenia samorządu zawodowego higienistek stomatologicznych dr n. med. Marcin Aluchna, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej, autor i współautor ponad 140 publikacji oraz podręczników, biegły Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, biegły sądowy, członek Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej, członek Komisji Kształcenia NIL.

Źródło: https://www.prezydent.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

asystentka stomatologiczna
Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodach medycznych Asysta

Podczas środowego (29 marca) posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka st...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka stomatologiczna
Ustawa o zawodach medycznych wkrótce w Sejmie Asysta

Poseł Barbara Dziuk w rozmowie z portalem RynekZdrowia.pl poinformowała, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych w ciągu dwóch miesięcy trafi do sejmu. Przypomnijmy – na początku br. światło dzienne ujrzał projekt ustawy o niektórych zawo...

Marcin Aluchna news
Ustawa o niektórych zawodach medycznych w ocenie lekarza dentysty Asysta

– W zeszłym roku gratulowałem asystentkom i higienistkom stomatologicznym, że są zawodem medycznym, ale jednocześnie uprzedzałem, że niesie to ze sobą poważne konsekwencje, a nie tylko splendor – mówi o ustawie o niektórych zawodach medycznych dr n. ...

ustawa webinar screen
Co ustawa o zawodach medycznych zmienia w pracy asystentek i higienistek? Asysta

– Budujmy świadomość, że od przyszłego roku asystentki i higienistki stomatologiczne będą funkcjonować w oparciu o ustawę ustrojową, która wprowadza zawód medyczny z definicją legalną, czyli taki zawód, który uprawnia do wykonywania ściśle określonyc...

Strzelec videonews
Ustawa o niektórych zawodach medycznych i jej konsekwencje Asysta

– Nowa ustawa przesądziła, że asystentka i higienistka stomatologiczna są w pełni zawodami medycznymi. Ponoszą więc te same ryzyka, co lekarze dotychczas odpowiadający na różnych polach wobec swoich pacjentów – mówi o ustawie o niektórych zawodach me...

wynagrodzenia lekarzy
Ustawa o pensjach w ochronie zdrowia podpisana przez prezydenta Lekarz

Prezydent Andrzej Duda we wtorek 28 czerwca podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zmiany zaczną obowiązywać 1 lipca. Ustawa o sposobie ustalania naj...

ustawa o zawodach medycznych
Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych Asysta

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. W porównaniu do poprzedniej wersji, projekt został pomniejszony do 16 zawodów – wykreślono z niego zawód logopedy. Ustawa trafi teraz do Senatu, który ma się...