Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

Publikacja:
Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

NFZ poinformował o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli w I kwartale 2022 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podawania nieprawdziwych danych o wykonanych świadczeniach, nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz udzielania świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji.

W I kwartale 2022 r. Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 120 kontroli realizacji umów w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, a w jednym przypadku odstąpiono od wydania oceny. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (75 postępowań) lub oceną pozytywną z nieprawidłowościami (28 postępowań).

W I kwartale Terenowe Wydziały Kontroli przeprowadziły również 52 kontrole realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa. W 10 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (32 postępowania) lub oceną pozytywną z nieprawidłowościami (10 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące między innymi:

– przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał płatności nienależnych środków finansowych lub niesprawozdania udzielonych świadczeń,

– gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa,

– udzielania świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie,

– nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie

– braku list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa,

– braku wymaganej dokumentacji medycznej,

– nieprawidłowego, nieczytelnego, niechronologicznego i nieuporządkowanego prowadzenia dokumentacji indywidualnej lub zbiorczej,

– braku aktualnego skierowania wystawionego przez osobę uprawnioną,

– braku aktualizacji załącznika do umowy „Harmonogram – zasoby”,

– udzielania świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji,

– udzielania świadczeń pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne,

– utrudnionego dostępu do porady stacjonarnej,

– udzielania świadczeń świadczeniobiorcy z pominięciem kolejki oczekujących,

– nieumieszczenia tablicy ze znakiem graficznym NFZ-u na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia,

– niepodania do wiadomości świadczeniobiorców informacji dotyczących posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, najbliższego miejsca w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, numerów telefonów alarmowych: 112 i 999, zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, praw pacjenta, imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej lub osób udzielających świadczeń, a także godzin i miejsc udzielania świadczeń,

– niepowiadomienia o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń,

– udzielania świadczeń w godzinach niezgodnych z umową,

– niezapewnienia odpowiedniej liczby kadry medycznej,

– braku wymaganego wyposażenia w sprzęt, aparaturę lub wyroby medyczne,

– niedostosowania pomieszczeń, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy oddziału do obowiązujących wymogów,

– nieprzeprowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych,

– braku wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej,

– niesprawozdawania danych dotyczących łóżek covidowych w aplikacji ELC,

– nieprzekazania dokumentacji medycznej do kontroli,

– braku oświadczenia świadomej zgody na zabieg.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, przewodniczący komisji ds. lekarzy dentystów OIL w Warszawie, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

NFZ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia zabiegi planowe Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleciła wznowienie ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo od 4 maja 2021 r. Ograniczenie lub czasowe zawieszenie realizacji świadczeń wykonywanych planowo wprowadzono na p...

EWUŚ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia krytykuje twórców oprogramowania eWUŚ Lekarz

Jak informowaliśmy, w ostatnich dniach Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzegał, że w związku z problemami technicznymi systemu eWUŚ mogą występować przerwy w dostępie do systemu. Najnowszy komunikat płatnika informuje o zidentyfikowaniu przyczyny utrudnie...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole w placówkach Lekarz

Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, także stomatologicznych, prezes NFZ-u podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w o...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Fundusz Kompensacyjny
Fundusz Kompensacyjny: 880 wniosków o odszkodowania Lekarz

W ciągu trzech miesięcy funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 880 wniosków o przyznanie świadczenia. – Wydaliśmy do tej pory 97 decyzji, dzięki którym przyznano łącznie ponad 677 tys. w ramac...

nadwykonania NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia uwolnił 850 mln zł rezerwy ogólnej Lekarz

Resorty zdrowia i finansów zgodziły się na zmianę w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. Uruchomione ponad 850 mln zł z rezerwy ogólnej przeznaczone zostanie m.in. na program pilotażowy Profilaktyka 40+. Dodatkowego finansowania n...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Narodowy Program Zdrowia bez zdrowia jamy ustnej? Lekarz

Rada ministrów wydała niedawno rozporządzenie w sprawie ustalenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Wśród głównych celów operacyjnych programu zabrakło niestety jakichkolwiek zagadnień związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Sprzeciwia się t...

srodki ochrony
Narodowy Fundusz Zdrowia: koniec dodatku 3% do faktur Lekarz

Na skutek decyzji ministra zdrowia dodatek na zakup środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19 – wynoszący 3% do każdej faktury – obowiązywał tylko do 31 marca 2022 r. Korzystające z niego placówki medyczne otrzymają go do końca kwietnia, wraz ...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Katowicki Narodowy Fundusz Zdrowia szuka dentystów Lekarz

Śląski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach ogłosił konkursy dotyczące leczenia stomatologicznego. Pierwszy konkurs dotyczy udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie dwóch gmin: Irządze oraz Niegowa. Wartość zamó...

Filip Nowak
Narodowy Fundusz Zdrowia ma nowego prezesa Lekarz

Od 9 listopada 2021 r. Filip Nowak zajmuje stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Powołanie nowemu prezesowi wręczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotychczas - od 26 sierpnia 2020 r. - Filip Nowak pełnił obowiązki prezesa NFZ-u. Wcześ...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach podmiotów leczniczych w I półroczu Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport o przeprowadzonych w I półroczu br. kontrolach. Dotyczyły one również podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. W I półroczu 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego ...

eWUŚ - Dentonet.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia: system eWUŚ ma problemy techniczne Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w związku z problemami technicznymi systemu eWUŚ mogą występować przerwy w dostępie do systemu. Prowadzone są prace nad przywróceniem systemu do pełnej funkcjonalności. Fundusz przypomina, że w przypadku bra...