Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Doskonalenie zawodowe asystentek i higienistek stomatologicznych – jest projekt rozporządzenia

Publikacja:
Doskonalenie zawodowe asystentek i higienistek stomatologicznych – jest projekt rozporządzenia

Doskonalenie zawodowe asystentek i higienistek stomatologicznych – jest projekt rozporządzenia

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne, w tym asystentek i higienistek stomatologicznych. Określono w nim dopuszczalne formy samokształcenia przedstawicieli zawodów medycznych, liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację, liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

Przypomnijmy – 26 marca 2024 r. wejdzie w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych, podpisana przez prezydenta we wrześniu ubiegłego roku. Reguluje ona zasady i warunki wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, w tym profesji asystentki i higienistki stomatologicznej.

Ustawa wprowadza m.in. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (pisaliśmy o tym TUTAJ) oraz porządkuje kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego przedstawicieli zawodów medycznych.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne, w tym asystentek i higienistek stomatologicznych. Określono w nim dopuszczalne formy samokształcenia przedstawicieli zawodów medycznych, liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

Doskonalenie zawodowe asystentek i higienistek – w jakich formach?

I tak, zgodnie z projektem rozporządzenia, dopuszczalną formą doskonalenia zawodowego dla osób wykonujących zawody medyczne, w tym asystentek i higienistek, będzie między innymi:

– udział w seminarium,

– udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut),

– przygotowanie i wygłoszenie referatu lub prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia naukowego,

– udział w warsztacie szkoleniowym,

– udział w kursie lub szkoleniu zakończonym egzaminem,

– udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę, z którym osoba wykonująca dany zawód medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wykonuje zawód medyczny w formie wolontariatu,

– udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne i zakończonym testem kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem (godzina dydaktyczna trwa 45 minut),

– opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych.

Doskonalenie zawodowe asystentek i higienistek – ile punktów za poszczególne formy kształcenia?

Jak poinformowano w projekcie, dopełnienie przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego będzie polegało na uzyskaniu w 5-letnim okresie rozliczeniowym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym. Co ważne, uzyskana w danym okresie edukacyjnym wyższa liczba punktów edukacyjnych niż 200 nie będzie zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.

Liczba punktów edukacyjnych za poszczególne formy doskonalenia zawodowego oraz dokumenty potwierdzające jego realizację zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Jednocześnie w załączniku tym wskazano, kto potwierdza daną formę ustawicznego rozwoju zawodowego.

Całość tabeli prezentujemy poniżej.

    Lp.

Forma ustawicznego rozwoju zawodowego osoby wykonującej dany zawód medyczny

Liczba punktów edukacyjnych

Dokument potwierdzający realizację ustawicznego rozwoju zawodowego

Instytucja/osoba potwierdzająca daną formę ustawicznego rozwoju zawodowego

1.      

Udział w kursie doskonalącym

120 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego

2.      

Udział w seminarium

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania seminarium, nie więcej jednak, niż:

1) 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;

2) 40 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

3.      

Udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut

5 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak, niż:

1) 20 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym;

2) 60 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

4.      

Udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym krajowym, zrzeszającym przedstawicieli danego zawodu medycznego

5 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym posiedzeniu szkoleniowym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

5.      

Przygotowanie i wygłoszenie referatu lub prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającym przedstawicieli danego zawodu medycznego, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut,

10 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany ten sam referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w ciągu okresu edukacyjnego za wszystkie referaty

zaświadczenie

organizator samokształcenia

6.      

Udział w warsztacie szkoleniowym

5 punktów edukacyjnych za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania warsztatu szkoleniowego, nie więcej jednak niż 40 punktów edukacyjnych za cały warsztat szkoleniowy

zaświadczenie

organizator samokształcenia

7.      

Udział w kursie lub szkoleniu zakończonym egzaminem

2 punkty edukacyjne za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania kursu lub szkolenia, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych za cały kurs lub szkolenie

zaświadczenie

organizator samokształcenia

8.      

Udział w kursie lub szkoleniu

10 punktów edukacyjnych, nie więcej jednak niż 40 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

9.      

Udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę, z którym osoba wykonująca dany zawód medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wykonuje zawód medyczny w formie wolontariatu

2 punkty edukacyjne za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

10.   

Udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, i zakończonym testem kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut,

1 punkt edukacyjny, za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania, nie więcej jednak niż 40 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator samokształcenia

11.   

Opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej

50 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna

Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Książki (ISBN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

12.   

Opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej

20 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna

Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Książki (ISBN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

13.   

Opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego lub popularnonaukowego

15 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna,
Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

14.   

Opublikowanie jako autor lub współautor  rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej

10 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna,
Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Książki (ISBN),
Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

15.   

Opublikowanie jako autor lub współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych

10 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna,
Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

16.   

Tłumaczenie książki naukowej lub popularnonaukowej

25 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna,
Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Książki (ISBN

osoba wykonująca dany zawód medyczny

17.   

Tłumaczenie rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej

10 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna,
Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Książki (ISBN

osoba wykonująca dany zawód medyczny

18.   

Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna,
Międzynarodowy Znormalizowany
Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

19.   

Tłumaczenie programu multimedialnego

3 punkty edukacyjne

notka bibliograficzna

osoba wykonująca dany zawód medyczny

20.   

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra w wyniku ukończenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu którym mowa w art. 1 ust.1 ustawy.

40 punktów edukacyjnych za tytuł zawodowy magistra

kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego

osoba wykonująca dany zawód medyczny

21.   

Uzyskanie  stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

1) 60 punktów edukacyjnych za stopień naukowy doktora;
2) 70 punktów edukacyjnych za stopień naukowy doktora habilitowanego;

3) 80 punktów edukacyjnych za tytuł profesora

kopia dyplomu lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego

osoba wykonująca dany zawód medyczny

22.   

Samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne lub świadczenia pracy związanej z prowadzeniem zajęć na kierunku studiów umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu medycznego lub w szkołach policealnych prowadzących kształcenie w danym zawodzie medycznym oraz wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju zawodowego z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy

5 punktów edukacyjnych za każdy rok

zaświadczenie

osoba wykonująca dany zawód medyczny

23.   

Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy w formie wolontariatu

5 punktów edukacyjnych za każde 32 godziny wolontariatu, nie więcej jednak, niż 30 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

podmiot, w którym są wykonywane czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy w formie wolontariatu

24.   

Udział w kursie kwalifikacyjnym

40 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

podmiot prowadzący kurs kwalifikacyjny

25.   

Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

50 punktów edukacyjnych

kopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu specjalisty

osoba wykonująca dany zawód medyczny

26.   

Udział w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak, niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą

jednostka szkoląca

Źródło: projekt rozporządzenia

W załączniku nr 2 do rozporządzenia został natomiast określony wzór karty rozwoju zawodowego, w której wojewoda będzie potwierdzał dopełnienie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego osobie wykonującej zawód medyczny. Pełną treść projektu rozporządzenia oraz oba załączniki można znaleźć TUTAJ. Rozporządzenie ma wejść w życie 26 marca 2024 r.

Jednym z elementów ustawy o niektórych zawodach medycznych jest załącznik, w którym określono, jaki wykształcenie i kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty musi mieć osoba wykonująca zawód asystentki lub higienistki stomatologicznej. – Ustawa wejdzie w życie 26 marca 2024 r. Do tego czasu warto ją zweryfikować, by mieć pewność, że gdy obudzimy się w nowej rzeczywistości normatywnej, będziemy pracować na podstawie i granicach przepisów prawa – mówiła podczas webinaru „Asystentka i higienistka 2.0 – co w praktyce zmieni się w Twojej pracy po wprowadzeniu ustawy?” dr Natalia Piotrowska – radca prawny, wykładowca akademicki, współpracownik Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wynagrodzenia rezydentow
Ile zarobią rezydenci od lipca 2024 roku? Jest projekt rozporządzenia Lekarz

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, od lipca 2024 roku wysokość zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury wyniesie 8516 zł brutto oraz 9368 zł brutto w dziedzinach prioryte...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zarobki higienistek i asystentek
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2022 r. Asysta

Według danych firmy Sedlak&Sedlak ze stycznia 2022 r. mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku asystentki stomatologicznej wynosi 3580 zł brutto, zaś higienistki stomatologicznej – 3800 zł brutto. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania ...

wypalenie zawodowe
Wypalenie zawodowe wśród higienistek – jak je pokonać? Asysta

Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego pracownika, bez względu na wykonywaną przez niego profesję oraz specyficzne warunki, w jakich pracuje. O tym, co może zrobić higienistka stomatologiczna, aby pokonać uczucie wypalenia, wspomina amerykański port...

pensje asysty
Pytania o pensje asystentek i higienistek stomatologicznych Asysta

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta, czy asystentki i higienistki stomatologiczne zatrudnione w prywatnych praktykach lekarskich powinny być objęte podwyżkami płac wprowadzonymi w ustawie o sposo...

zarobki asystentek higienistek 2024
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2024 r. Asysta

Jak wynika z najnowszych danych firmy badawczej Sedlak&Sedlak, mediana miesięcznego wynagrodzenia w zawodzie asystentki stomatologicznej w 2024 r. wynosi 4480 zł brutto, natomiast higienistki stomatologicznej – 4620 zł brutto. Opublikowane dane ...

zarobki asystentek i higienistek
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2023 r. Asysta

Według danych firmy Sedlak&Sedlak ze stycznia 2023 r. mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku asystentki stomatologicznej wynosi 4040 zł brutto, zaś higienistki stomatologicznej – 4310 zł brutto. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania ...

COVID 1
16 maja koniec stanu epidemii - jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, które z dniem 16 maja znosi stan epidemii, ale jednocześnie ogłasza do odwołania stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie podtrzymuje również ob...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...