Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Prokuratura krajowa: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

Brak komentarzy | Publikacja:
Prokuratura krajowa: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

Prokuratura krajowa: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

Prokuratura krajowa przypomina, że w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego niedopuszczalne jest przesłuchanie lekarza na okoliczności związane z wykonywaniem zawodu bez zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zachowanie tajemnicy jest powinnością lekarza. Zatem bez uzyskania zwolnienia nie można wzywać lekarza, by składał zeznania. Jeżeli do tego dojdzie, to lekarz – bez zwolnienia go z tajemnicy – nie może dysponować swoją wiedzą potrzebną organom procesowym. Naruszenie przez lekarza zasady poufności rodzi jego odpowiedzialność prawną, począwszy od odpowiedzialności dyscyplinarnej, przez cywilnoprawną, skończywszy na karnej.

Zgodnie z art. 266 kodeksu karnego kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo do 2 lat pozbawienia wolności.

Paragraf 2. tego przepisu stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Pojawiające się wątpliwości prawne

Od 5 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące tajemnicę lekarską. Rodzą one szereg problemów praktycznych. Niektóre sądy uznają bowiem, że prokurator powinien uzyskać zgodę pokrzywdzonego lub jego przedstawiciela ustawowego na zwolnienie lekarza z tajemnicy lekarskiej. W ich ocenie, jeżeli zgoda taka zostanie wydana, to niezasadne jest kierowanie przez prokuratora wniosku do sądu o zwolnienie lekarza z tajemnicy lekarskiej. Inne sądy uważają natomiast, że przesłuchanie lekarza na okoliczności objęte tajemnicą lekarską możliwe jest dopiero po uchyleniu jej przez właściwy sąd.

W ocenie prokuratury właśnie ten drugi pogląd należy uznać za trafny. – Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że kiedy pacjent wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i tym samym zwalnia lekarza z obowiązku zachowania tej tajemnicy, to bezprzedmiotowe staje się ponowne zwalnianie lekarza z tego obowiązku na podstawie art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego, bowiem obowiązek taki już nie istnieje – pisze w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych prokurator Anna Świtalska-Kozyra, zastępca dyrektora departamentu postępowania przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

Z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

Zgodnie z art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego, który reguluje tryb zwalniania lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, tylko sąd i tylko w warunkach określonych w tym przepisie może zwolnić lekarza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. – Oznacza to nie tylko wyłączną kompetencję sądu do zwalniania lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ale także uzależnienie zwolnienia od przesłanek wskazanych w art. 180 par. 2 kodeks postępowania karnego oraz kontrolę instancyjną postanowienia sądowego o zwolnieniu. Przepis ten określa procedurę uchylenia wymienionych w nim tajemnic zawodowych w postępowaniu karnym – dodaje Anna Świtalska-Kozyra.

Wniosek o zwolnienie składa prokurator

W postępowaniu przygotowawczym wniosek o przesłuchanie lub zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej składa prokurator. Takiego wniosku nie może złożyć inny organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ani strona postępowania.

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej określonej w art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego, oprócz obwarowań gwarancyjnych wynikających z wyłącznych kompetencji sądu w przedmiocie zwolnienia od niej w toku postępowania karnego, charakteryzuje się zaistnieniem dwóch warunków, które muszą być spełnione łącznie. Musi być to niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości oraz okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Po wydaniu przez sąd decyzji lekarz zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne z punktu widzenia przedmiotu danej sprawy i zakresu przesłuchania.

Obserwujemy lawinowy wzrost roszczeń pacjentów. Wynika to m.in. z faktu, że lekarze dentyści często bagatelizują zagadnienie zgody pacjenta na leczenia. – Brak takiej zgody może być powodem kłopotów, nawet w sytuacji gdzie leczenie przebiegło poprawnie – mówi w wywiadzie dla Dentowizji mec. Tomasz Pęcherz, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, jeden z wykładowców Endomeetingu.

AF

Fot. StockSnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

Covid-19 - Dentonet.pl
Jednorazowe maski i rękawice - tylko w medycynie Asysta

Jednorazowe maseczki czy rękawice z polimerów trudno byłoby zastąpić w szpitalach. Jednak na co dzień do ochrony wystarczą zwykłe maseczki bawełniane – mówi Piotr Szatkowski, materiałoznawca z AGH. Odradza on też powrót do produktów jednorazowych, kt...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
USA: bezpieczeństwo w gabinecie? Kluczowe tylko dla 50% badanych Lekarz

Lanmark 360 – działająca w Stanach Zjednoczonych agencja z branży zdrowotnej, oferująca leczenie stomatologiczne w pełnym zakresie – przeprowadziła badanie dotyczące gotowości pacjentów do powrotu do gabinetu dentystycznego po zniesieniu ograniczeń z...

maseczki - Dentonet.pl
Gazeta Wyborcza: prokuratura zbada "aferę maseczkową" Lekarz

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tzw. "afery maseczkowej". Pod koniec marca ministerstwo zdrowia kupiło ponad 100 tys. maseczek za 5 mln zł. Jak się okazało, nie spełniały one norm WHO, a dołączony do oferty certyfikat był sfałszowany. Pośredn...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji