Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Do czego władze kraju mogą dziś zmusić lekarza dentystę?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Do czego władze kraju mogą dziś zmusić lekarza dentystę?

Do czego władze kraju mogą dziś zmusić lekarza dentystę?

W związku z uchwaleniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z tym należy uwzględnić przepisy przedmiotowej ustawy analizując możliwość nałożenia na lekarzy dentystów określonych obowiązków w okresie pandemii.

Zgodnie z powyższą ustawą, w drodze decyzji wydanej przez wojewodę, a w przypadku skierowania do pracy w innym województwie Ministra Zdrowia, pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, czyli także lekarze dentyści, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Należy jednak wskazać, że mimo powyższej możliwości istnieje kilka okoliczności, które spowodują, że skierowanie lekarza dentysty nie będzie możliwe. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają bowiem:

– osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
–  kobiety w ciąży;
–  osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
–  osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
– osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
– osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
– inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
– osoby, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich, np. lekarz dentysta i lekarz chirurg mają wspólne dziecko w wieku 16 lat, tylko jedna z nich może być skierowana do pracy na tych warunkach.

Co istotne od takiej decyzji można złożyć odwołanie, jednak wniesienie takiego odwołania nie wstrzymuje wykonania nałożonego obowiązku. Wydanie takiej decyzji, zobowiązuje lekarza dentystę do pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

W związku ze skierowaniem do pracy w takim charakterze nawiązywana jest umowa o pracę i przysługuje lekarzowi dentyście wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Lekarzowi dentyście w ramach skierowania przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Z lekarzem dentystą nie może zostać rozwiązana umowa o pracę w jej macierzystym zakładzie pracy poprzez jej wypowiedzenie, chyba że zajdą przesłanki dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego.

Dodatkowo z uwagi na uchwaloną ustawę z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozszerzono możliwość skierowania do pracy osoby wykonujące zawody medyczne na zasadach wskazanych powyżej.

Bowiem do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514) wprowadzono możliwość skierowania lekarza stażysty oraz lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne przez:

1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa staż czy specjalizację albo do innego podmiotu, albo

2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy stażowej czy specjalizacyjnej, jeśli została wydane decyzja wojewody.

Zadania, które zostaną przydzielone lekarzowi stażyście muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Należy wskazać, że poprzez pojęcie lekarza stażystę należy rozumieć lekarza i lekarza dentystę odbywającego staż podyplomowy.

radca prawny Agnieszka Sztuwe
Kancelaria Naworska Marszałek sp. k. w Toruniu


POWIĄZANE ARTYKUŁY

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o testach na COVID-19 dla lekarzy stażystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie poinformowało, że nie ma podstaw prawnych do wymagania przez jednostkę prowadzącą staż kierunkowy od lekarza/lekarza dentysty kierowanego do niej w celu odbycia stażu samodzielnego wykonania testu w kieru...

dodatek solidarnościowy - Dentonet.pl
Dla kogo dodatek solidarnościowy? Zasady przyznawania pomocy Asysta

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r. w następstwie COVID-19 straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek soli...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Jakie wynagrodzenie dla dentystów na stażu podyplomowym? Lekarz

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, od 1 lipca 2020 r. lekarz i lekarz dentysta na stażu podyplomowym będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2900 zł brutto. NIL domaga się podwyższenia tej kwoty. Zgodnie z projektem rozporządzenia...

ROZWIŃ WIĘCEJ
staż podyplomowy - Dentonet.pl
Staż podyplomowy w czasie pandemii - co z zaliczeniem? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu – np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem – nie jest możl...

COVID-19 - Dentonet.pl
Koniec obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla medyków Lekarz

Zgodnie z treścią najnowszego rozporządzenia rady ministrów, pracownicy ochrony zdrowia przekraczający granice Polski w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych są zwolnieni z obowiązku poddawania się 14-dniowej kwarantannie. Przypomnijmy – od p...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres