Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Ochrona danych osobowych pacjenta – obowiązujące regulacje prawne

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Ochrona danych osobowych pacjenta – obowiązujące regulacje prawne

Ochrona danych osobowych pacjenta – obowiązujące regulacje prawne

Dane osobowe pacjenta, związane z szeroko rozumianymi usługami służby zdrowia, należą do danych szczególnie chronionych przez przepisy prawne. Wszyscy członkowie personelu medycznego, którzy mają z nimi styczność – a do tej grupy należą też asystentki stomatologiczne – powinni więc znać zasady ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym przetwarzania danych osobowych jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze – m.in. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ogólnie, pojęciem danych osobowych określa się wszelkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować daną osobę, choćby nawet nie była ona w nich bezpośrednio wskazana. Mogą to być cechy społeczne, ekonomiczne, fizyczne lub umysłowe. Do danych podlegających szczególnej ochronie zaliczają się natomiast informacje dotyczące stanu zdrowia konkretnej osoby, gromadzone przez publiczne i prywatne placówki służby zdrowia.

Czym jest z kolei przetwarzanie danych osobowych? To wszelkie wykonywane na nich działania, takie jak utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, udostępnianie czy usuwanie. Ustawa dopuszcza przetwarzanie danych osobowych pacjenta tylko w niektórych sytuacjach, np. gdy osoba, której dotyczą wyrazi na to zgodę lub gdy jest to konieczne do spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przypadku – przeprowadzenia zabiegu stomatologicznego).

Każdy gabinet stomatologiczny przetwarzający dane osobowe pacjentów staje się jednocześnie ich administratorem. Wynika z tego szereg obowiązków i zasad, których zespół gabinetu musi przestrzegać. Do najważniejszych z nich zalicza się:

• uzyskanie zgody pacjenta na przetwarzanie danych,
• udzielanie pacjentowi informacji na temat zakresu ich przetwarzania,
• szczególna staranność przy ich przetwarzaniu,
• obowiązek stosowania takich środków organizacyjnych i technicznych, które zapewniają ich bezpieczeństwo,
• prowadzenie ewidencji osób, które są upoważnione do przetwarzania danych.

Kolejnym aspektem przetwarzania danych osobowych pacjenta jest ich udostępnianie. Gabinet stomatologiczny, zgodnie z prawem, musi udostępnić dane pacjenta następującym osobom i organom:

• pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi zostać złożone na piśmie),
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeśli dane są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych),
• organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru),
• ministrowi zdrowia, sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem),
• uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom,
• organom przyznającym renty oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności (w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem),
• podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (jedynie w zakresie koniecznym do prowadzenia rejestrów),
• zakładom ubezpieczeń (za zgodą pacjenta),
• lekarzowi, pielęgniarce lub położnej (w związku z prowadzoną procedurą oceniającą dany podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia),
• szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych (bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy).

Na mocy obowiązujących przepisów, dokumentacja medyczna może być udostępniania w postaci oryginałów (za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów), w postaci wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w danym gabinecie. Za wykonanie kopii (odpisu czy wyciągu) placówka zdrowotna może pobierać opłaty. Maksymalny, określony ustawą koszt jednej strony kopii to 0,65 zł.

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej, ale w obu tych przypadkach musi być ona czytelna. Dokumentację zakończoną przechowuje się w archiwum przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątkiem jest tu dokumentacja w przypadku śmierci pacjenta wynikającego z uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgon nastąpił), zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrobiono zdjęcie) oraz skierowania na badania lub zlecenia pacjenta (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia).

AF
Fot. jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

RODO - Dentonet.pl
RODO w podmiocie leczniczym - bezpłatne materiały od NRL Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów pismo informujące o zamieszczonych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej materiałach, dotyczących ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym. 25...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Kopia dokumentacji medycznej dla pacjentów – bezpłatna Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał, że zgodnie z przepisami RODO, obowiązującymi od 25 maja, placówki medyczne mają obowiązek udostępniania pierwszej kopii dokumentacji medycznej pacjenta bez pobierania opłat. Przepisy RODO nakładają na administrator...

RODO - Dentonet.pl
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) przyjęty Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), przedłożony przez ministra cyfryzacji.Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, celem nowej ustawy ma być lepsza ochrona danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z koniec...

ROZWIŃ WIĘCEJ
RODO - Dentonet.pl
Wdrożenie RODO w Polsce zagrożone? Brakuje pieniędzy Lekarz

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzega, że realizacja jego zadań związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest poważnie zagrożona.RODO – zwane także ogólnym rozporządzeniem o och...

RODO - Dentonet.pl
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - co trzeba o nim wiedzieć? Lekarz

RODO – zwane także GDPR lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych – to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pr...

dane osobowe - Dentonet.pl
Prezes NRL interweniuje w sprawie ochrony danych lekarzy Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pismo dotyczące ochrony danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów gromadzonych w systemie SMK.Według prezesa NIL, doszło do naruszeni...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres