Dentonet
E-mail

Regulamin konkursu 24.11.2017

Brak komentarzy | Publikacja:

Regulamin konkursu 24.11.2017

1. Organizatorem konkursu jest Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a; wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej Bestomem.

 

II. Czas trwania

1. Za rozpoczęcie Konkursu uznaje się chwile publikacji postu z oznaczeniem [Konkurs] na fan page’u Dentonet na Facebooku.

2. Odpowiedzi można zostawiać do dnia 26.11 – niedziela do g.23:59.

4. Rozwiązania, które nadsyłane są po terminie zakończenia, nie są uwzględniane w procesie wyłania Zwycięzców.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu i nazwisk Laureatów nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu.

 

III. Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które posiadają konto na Facebooku.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Bestomu i członkowie ich rodzin.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie postawione w tym poście.

 

IV. Wyłonienie Laureatów

1. Laureaci wyłonieni będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Bestom.

4. Na wyłonienie Laureatów nie ma wpływu kolejność nadsyłania odpowiedzi.

5. Informacja o Laureatach publikowana będzie w poście na Facebooku.

 

V. Nagrody

1. Nagrody przewidziane dla Zwycięzców to trzy zestawy naklejek Dzielny Pacjent, dostępnych w sklepie na portalu dentonet.pl.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5. Nagrody są przesyłane firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Laureatów.

6. Nagrody są wysyłane na koszt Bestomu.

7. Bestom nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Uczestnika związane z podaniem przez niego nieprawidłowych lub niepełnych danych teleadresowych.

 

VI. Komisja

1. Nad prawidłowością wyłaniania Laureatów czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Bestom.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a) wybór najlepszych odpowiedzi

b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

VII. Reklamacje

1. Składanie reklamacji możliwe jest jedynie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, na adres: Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o., ul. Wigury 15a, 90-302 Łódź, z dopiskiem „konkurs – reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Krzyżówki, jak również opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listownie.

4. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu.

 

VIII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dentonet.pl oraz w siedzibie Bestomu.

2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną uznane przez Bestom za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, Bestom może zawiadomić Uczestnika – telefonicznie lub mailowo – o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.


3. Bestom informuje, iż dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych nagród. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Bestom informuje, że dane osobowe Laureatów, poza podaniem imienia, nazwiska i miejscowości, w której dany Laureat mieszka, nie będą publikowane.

4. Przesyłając odpowiedź Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

5. Bestom nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.


6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

7. Bestomowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

miejsce1
Rozpoczynamy trzecią edycję wakacyjnego konkursu foto! Lekarz

269 nadesłanych zdjęć, 3082 oddane głosy, nagrody o wartości ponad 40 tys. zł – zeszłoroczna, druga edycja wakacyjnego konkursu fotograficznego Dentonetu cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Dziś rozpoczynamy jego trzecią odsłonę!W tym roku uczes...

Film z targów stomatologicznych? Oto przykłady z Krakdentu 2017

Poldent otrzymał Medal Najwyższej Jakości Targów Krakdent za nowy system Endostar E3. Poldent wyróżniono również podczas gali 25-lecia targów Krakdent.Marka Corega stara się maksymalnie ułatwić życie pacjentom korzystającym z protez. Jakie ułatwienie...

konkurs foto1
Znamy wyniki mikołajkowego konkursu fotograficznego! Lekarz

Znamy już laureatów mikołajkowego konkursu fotograficznego – zadaniem konkursowym było nadesłanie do nas zdjęcia przedstawiającego świąteczną atmosferę w stomatologii.Mikołajkowy konkurs foto trwał od 4 do 16 grudnia br. Zdjęcia należało nadsyłać za ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji