Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo zdrowia o doskonaleniu zawodowym dentystów

Brak komentarzy | Publikacja:
Ministerstwo zdrowia o doskonaleniu zawodowym dentystów

Ministerstwo zdrowia o doskonaleniu zawodowym dentystów

Minister zdrowia opublikował obwieszczenie w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wraz z listą możliwych form doskonalenia oraz przypisaną do nich punktacją.

Jak poinformowano w obwieszczeniu, dopełnienie przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy. Obowiązek doskonalenia zawodowego zostanie uznany za zrealizowany, jeśli lekarz i lekarz dentysta w okresie rozliczeniowym uzyska co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

Dopuszczalne formy doskonalenia zawodowego

W obwieszczeniu opublikowano listę możliwych do realizowania przez lekarzy dentystów form doskonalenia zawodowego. Zalicza się do nich:

•    realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności (50 pkt. za jeden rok),
•    udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności (1 pkt. za jedną godzinę),
•    udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej (1 pkt. za jedną godzinę),
•    udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (1 pkt. za jedną godzinę),
•    odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym (5 pkt. za jeden dzień),
•    udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”, lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego (3 pkt. za posiedzenie),
•    udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych lub przez grupę lekarzy (1 pkt. za godzinę szkolenia, maksymalnie 6 pkt. za jedno szkolenie),
•    wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (15 pkt.),
•    udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości (1 pkt. za jedną godzinę programu),
•    uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych (200 pkt.).

Dodatkowo, do form doskonalenia zawodowego zalicza się:

•    napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (100 pkt., wznowienie – 50 pkt.),
•    napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (50 pkt., wznowienie – 25 pkt.),
•    przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (30 pkt., wznowienie – 15 pkt.),
•    autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dwukrotność liczby punktów wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki),
•    napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym (20 pkt.),
•    przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym (10 pkt.),
•    sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego (30 pkt. za rok),
•    kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów (15 pkt. za jednego lekarza za jeden rok),
•    indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (5 pkt. za tytuł, maksymalnie 10 pkt. w jednym okresie rozliczeniowym),
•    przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego (5 pkt. za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego, maksymalnie 20 pkt. w okresie rozliczeniowym).

Konieczna ewidencja

Zgodnie z obwieszczeniem, lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego ma obowiązek prowadzić indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Ewidencję lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.

Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad wymaganą liczbę nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy. Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy. Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz lub lekarz dentysta zostaje członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez niego punkty edukacyjne. Punkty edukacyjne uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

Jakie są opinie lekarzy dentystów o obowiązku zbierania punktów edukacyjnych? Sprawdziliśmy w sondzie Dentowizji.

AF
Fot. rgerber, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: już 205 zarażonych dentystów Lekarz

Według danych ministerstwa zdrowia, do 12 października br. zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 205 lekarzy dentystów. W swoim poprzednim raporcie, obejmującym okres do 20 września, ministerstwo informowało o 113 zakażeniach wśród lekarzy dentyst...

COVID-19 - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: zmiany w walce z SARS-CoV-2 Lekarz

Ponad 1,2 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19, nowe obostrzenia w powiatach oraz modyfikacja schematu postępowania dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa - to najważniejsze zmiany, które we wtorek zapowiedział dr Adam Nie...

rezydentury - Dentonet.pl
Minister zdrowia: 111 rezydentur dla lekarzy dentystów Lekarz

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2020 r.) minister zdrowia przyznał 4136 miejsc rezydenckich. Tylko 111 dotyczy dziedzin stomatologicznych. Łącznie na najbliższe jesienne postępowanie k...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: nowe zasady specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty....

e-recepta - Dentonet.pl
Ministerstwo Zdrowia: Polska w czołówce Europy w rankingu e-recept Lekarz

Ministerstwo Zdrowia podsumowało pierwsze pół roku od wprowadzenia w Polsce obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej. W maju wystawiano w ten sposób 95% recept (w lutym było to 88%) Od początku tego roku w Polsce wystawiono ponad 207 ml...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji