Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo zdrowia o doskonaleniu zawodowym dentystów

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Ministerstwo zdrowia o doskonaleniu zawodowym dentystów

Ministerstwo zdrowia o doskonaleniu zawodowym dentystów

Minister zdrowia opublikował obwieszczenie w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wraz z listą możliwych form doskonalenia oraz przypisaną do nich punktacją.

Jak poinformowano w obwieszczeniu, dopełnienie przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy. Obowiązek doskonalenia zawodowego zostanie uznany za zrealizowany, jeśli lekarz i lekarz dentysta w okresie rozliczeniowym uzyska co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

Dopuszczalne formy doskonalenia zawodowego

W obwieszczeniu opublikowano listę możliwych do realizowania przez lekarzy dentystów form doskonalenia zawodowego. Zalicza się do nich:

•    realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności (50 pkt. za jeden rok),
•    udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności (1 pkt. za jedną godzinę),
•    udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej (1 pkt. za jedną godzinę),
•    udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (1 pkt. za jedną godzinę),
•    odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym (5 pkt. za jeden dzień),
•    udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”, lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego (3 pkt. za posiedzenie),
•    udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych lub przez grupę lekarzy (1 pkt. za godzinę szkolenia, maksymalnie 6 pkt. za jedno szkolenie),
•    wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (15 pkt.),
•    udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości (1 pkt. za jedną godzinę programu),
•    uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych (200 pkt.).

Dodatkowo, do form doskonalenia zawodowego zalicza się:

•    napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (100 pkt., wznowienie – 50 pkt.),
•    napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (50 pkt., wznowienie – 25 pkt.),
•    przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (30 pkt., wznowienie – 15 pkt.),
•    autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dwukrotność liczby punktów wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki),
•    napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym (20 pkt.),
•    przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym (10 pkt.),
•    sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego (30 pkt. za rok),
•    kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów (15 pkt. za jednego lekarza za jeden rok),
•    indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (5 pkt. za tytuł, maksymalnie 10 pkt. w jednym okresie rozliczeniowym),
•    przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego (5 pkt. za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego, maksymalnie 20 pkt. w okresie rozliczeniowym).

Konieczna ewidencja

Zgodnie z obwieszczeniem, lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego ma obowiązek prowadzić indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Ewidencję lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.

Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad wymaganą liczbę nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy. Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy. Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz lub lekarz dentysta zostaje członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez niego punkty edukacyjne. Punkty edukacyjne uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

Jakie są opinie lekarzy dentystów o obowiązku zbierania punktów edukacyjnych? Sprawdziliśmy w sondzie Dentowizji.

AF
Fot. rgerber, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolenie (1 of 24)
Warszawski OIL nagrodzi lekarzy za ... udział w szkoleniach Lekarz

Doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem każdego lekarza - przypomina Izba Lekarska w Warszawie, zaprasza na bezpłatne szkolenia i zapowiada konkurs z cennymi nagrodami dla lekarzy dokumentujących doskonalenie zawodowe (co de facto nakazuje ustawa o za...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
NRL oczekuje podwyżek pensji lekarzy Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oczekuje od ministerstwa zdrowia podejmowania dalszych działań zmierzających do stopniowego podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy rezydentów.W opublikowanym przez NRL pod koniec ubiegłego tygodnia stanowisku p...

współpraca PTS z NIL - Dentonet.pl
Będzie ścisła współpraca PTS-u z Naczelną Izbą Lekarską Lekarz

Doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów, promocja zdrowia, szczególnie związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym oraz reprezentowanie polskich stomatologów na arenie międzynarodowej – to główne założenia porozumienia o współpracy podp...

ROZWIŃ WIĘCEJ
staż podyplomowy - Dentonet.pl
Zmiany w stażach podyplomowych dla lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zmian w stażu podyplomowym dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zmieni się m.in. program stażu oraz wynagrodzenia stażystów.Zgodnie z projektem rozporządzenia, dotychczasowy program stażu...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki? Lekarz

Śląska Izba Lekarska przypomina, że lekarz oraz lekarz dentysta, który decyduje się na wykreślenie indywidualnej lub grupowej praktyki, we wniosku o wykreślenie ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.Kwestię przechowywania...

CMKP - Dentonet.pl
Samorząd o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przekazała swoje uwagi do projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zdaniem samorządu, to właśnie NRL powinna przejąć zadania CMKP w zakresie kształcenia specjalizacyjnego oraz doskonalenia zawodowego lekar...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres