Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

(Dz. U. Nr 20, poz. 254)

Na podstawie art. 50b ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) wymagania ogólne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz, lekarz stomatolog może wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo w których lekarze, lekarze stomatolodzy mogą prowadzić grupową praktykę lekarską, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk,

2) wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz, lekarze mogą udzielać określonych świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk,

3) wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz stomatolog może wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo w których lekarze stomatolodzy mogą prowadzić grupową praktykę, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk,

4) wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza stomatologa, wykonującego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wyłącznie w miejscu wezwania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „praktyce” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo grupową praktykę lekarską, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.§ 2. 1. Ustala się wymagania ogólne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz, lekarz stomatolog może wykonywać praktykę, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach praktyki:

1) pomieszczenie, w którym może być wykonywana praktyka, powinno stanowić odrębny budynek, odrębny lokal, część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, a jeżeli pomieszczenie stanowi część budynku lub lokalu, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego, należy zapewnić izolację pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu lub budynku – wejście do tego pomieszczenia może być wspólne z innymi użytkownikami budynku lub lokalu i prowadzić z pionu komunikacji ogólnej,

2) wejście do pomieszczenia nie może prowadzić przez pomieszczenia nie związane z praktyką,

3) pomieszczenie nie może być wykorzystywane do innych celów niż dla praktyki oraz nie może być przejściowe do innych pomieszczeń,

4) przy pomieszczeniu należy urządzić poczekalnię z miejscami siedzącymi dla oczekujących pacjentów i z miejscem do przechowywania ich odzieży wierzchniej,

5) w poczekalni, o której mowa w pkt 4, lub w innym wydzielonym miejscu należy przewidzieć miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej personelu,

6) w pomieszczeniu należy wydzielić miejsce do przechowywania odzieży ochronnej personelu,

7) w budynku lub lokalu, w którym znajduje się pomieszczenie, powinny znajdować się, osobne dla pacjentów i personelu, ustępy wyposażone w umywalkę, a jeżeli nie ma takich możliwości technicznych, dopuszcza się wspólny ustęp dla pacjentów i personelu,8) w budynku lub lokalu obejmującym zespół pomieszczeń, w którym łącznie mają być wykonywane co najmniej dwie praktyki:

a) powinien być wydzielony osobny ustęp dla pacjentów i personelu,

b) poczekalnia i wydzielone miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-6, mogą być przeznaczone do użytku wspólnego tych praktyk,

9) poziom podłogi pomieszczenia może znajdować się na poziomie terenu; dopuszcza się pomieszczenie w suterenie pod warunkiem zapewnienia oświetlenia naturalnego, dostosowanego do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

10) podłoga pomieszczenia powinna być wykonana z materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych,

11) powierzchnia pomieszczenia powinna być dostosowana do zainstalowanych w nim urządzeń, aparatury oraz sprzętu i wynosić co najmniej 12 m2,

12) ściany pomieszczenia powinny być gładkie, a przy umywalkach ściany powinny być wykończone materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, do wysokości co najmniej 1,6 m,

13) w pomieszczeniu powinna być umywalka z wodą bieżącą zimną i ciepłą, a przy umywalce powinien być zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku, pojemnik na mydło płynne oraz pojemnik na zużyte ręczniki; jeżeli w pomieszczeniu ma być wykonywana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska lekarza psychiatry, wymienione urządzenia mogą znajdować się poza tym pomieszczeniem,

14) pomieszczenie, w którym przewiduje się wykonywanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, powinno być wyposażone w umywalkę i zlewozmywak z wodą bieżącą ciepłą i zimną oraz w autoklaw i w zależności od potrzeb w sterylizator niskotemperaturowy,15) pomieszczenie powinno mieć zapewnione oświetlenie odpowiadające potrzebom użytkowym i warunkom określonym w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania,

16) w pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wymianę powietrza poprzez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej kanałowej; w pomieszczeniu, w którym konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, powinna być wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja,

17) okna w pomieszczeniu powinny być otwierane lub uchylne, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym jest zainstalowana klimatyzacja,

18) w pomieszczeniu, w którym orientacja okien może powodować nadmierne oświetlenie, powinny być urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzaniem,

19) budynek lub lokal, w którym znajduje się pomieszczenie, powinien być wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach oraz w Polskich Normach, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania,

20) grzejniki w pomieszczeniu powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia,

21) urządzenia pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, umożliwiających dezynfekcję, i zapewniać co najmniej:

a) przechowywanie leków, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych w warunkach określonych przez ich producenta lub wynikających z ich indywidualnych właściwości,

b) przechowywanie czystej bielizny w wydzielonym miejscu, odpowiednio zabezpieczonym (szafy, pojemniki),

c) gromadzenie brudnej bielizny w workach foliowych poza pomieszczeniem, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne,

d) gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe,e) postępowanie z odpadami komunalnymi oraz z odpadami z działalności służb medycznych zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

22) do urządzenia pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska lekarza psychiatry, nie stosuje się wymagań, o których mowa w pkt 10, 12 i 21,

23) urządzenie pomieszczenia, o którym mowa w pkt 14, powinno zapewniać właściwe przygotowanie narzędzi i sprzętu medycznego do sterylizacji, jego kompletowanie, pakietowanie oraz przechowywanie,

24) urządzenie pomieszczenia powinno zapewniać przechowywanie dokumentacji medycznej w warunkach zabezpieczających ochronę danych w niej zawartych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

25) urządzenie pomieszczenia, w którym przewiduje się przyjmowanie osób niepełnosprawnych, powinno ułatwiać poruszanie się tym osobom,

26) urządzenie pomieszczenia, w którym przewiduje się przyjmowanie niemowląt i dzieci do lat trzech, powinno być dostosowane do badania małych dzieci i do przewijania niemowląt,

27) jeżeli w tym samym pomieszczeniu mają być przyjmowane dzieci i dorośli lub osoby chore i zdrowe, należy umieścić w nim informację dostępną dla pacjentów o rozdziale czasowym przyjęć, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym praktykę wykonuje lekarz stomatolog,

28) aparatura, narzędzia i sprzęt medyczny oraz inne urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach praktyki, powinny być dostosowane do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych,

29) aparatura i sprzęt medyczny powinny posiadać certyfikaty, uzyskane na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach,

30) w pomieszczeniu powinien znajdować się zestaw do udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej, obejmujący w szczególności:

a) zestaw rurek ustno-gardłowych,

b) zestaw masek twarzowych,

c) worek samorozprężalny,

d) sprzęt niezbędny do kaniulacji żył,

e) płyny infuzyjne oraz niezbędne leki i środki opatrunkowe,

f) aparat do pomiaru ciśnienia krwi i stetoskop.

2. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-27, nie stosuje się w przypadku wykonywania przez lekarza lub lekarza stomatologa praktyki wyłącznie w miejscu wezwania.§ 3. Ustala się wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których mogą być udzielane określone świadczenia zdrowotne przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk:

1) pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi operacyjne, powinno spełniać następujące warunki:

a) mieć wydzieloną salę zabiegową o powierzchni co najmniej 16 m2,

b) być wyposażone w wentylację mechaniczną,

c) być wyposażone co najmniej w:

– źródło tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów z reduktorem umożliwiającym jego podawanie,

– urządzenie do ssania,

d) mieć możliwość łączności z pogotowiem ratunkowym,

2) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego, powinno:

a) spełniać wymogi określone w pkt 1 lit. b)-d),

b) mieć wydzieloną salę zabiegową o powierzchni co najmniej 20 m2,

c) mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle,

d) być wyposażone co najmniej w:

– aparat do znieczulenia ogólnego,

– źródło gazów medycznych, w tym tlenu,

– dodatkowy worek samorozprężalny i zestaw rurek ustno-gardłowych,

– zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami,

– defibrylator,

– kardiomonitor,

– pulsoksymetr,

– wyciąg gazów anestetycznych,

– stolik (wózek) anestezjologiczny,

– sprzęt do dożylnego podawania leków,

– dodatkowy stetoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy,

– dodatkowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi,e) mieć dodatkowo wydzieloną salę pooperacyjną, o powierzchni nie mniejszej niż 8 m2, wyposażoną co najmniej w:

– źródło tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów z reduktorem umożliwiającym jego podawanie,

– aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

– monitor EKG,

– urządzenia do ssania,

– zestaw reanimacyjny,

– umywalkę z wodą bieżącą zimną i ciepłą,

f) mieć dodatkowo wydzieloną salę przygotowawczą dla personelu, wyposażoną co najmniej w zlewozmywaki z wodą bieżącą zimną i ciepłą oraz armaturę czerpalną uruchamianą bez kontaktu z dłonią,

g) mieć wydzielony pokój przeznaczony do czasowego przechowywania brudnych narzędzi, zużytego materiału, brudnej bielizny, odpadów pooperacyjnych oraz wydzielone w nim stanowiska pracy do przygotowania narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku do sterylizacji, wyposażony w umywalkę i w zlewozmywak,

h) mieć wydzieloną podręczną sterylizatornię, wyposażoną co najmniej w autoklaw lub w zależności od potrzeb sterylizator niskotemperaturowy,

i) mieć wydzielone miejsce poza salą zabiegową do przechowywania czystej bielizny, materiałów operacyjnych i sprzętu jednorazowego użytku,

j) mieć wydzieloną szatnię dla personelu z miejscem wyposażonym w natrysk,

k) uwzględniać rozmieszczenie poszczególnych części pomieszczenia w sposób zapewniający zachowanie zasady rozdziału ruchu czystego od ruchu brudnego,

l) mieć wydzieloną łazienkę dla pacjentów oraz posiadać miejsce do przygotowania posiłków, w przypadku przewidywania udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych w czasie dłuższym niż jedna doba,3) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi wymagające wyłącznie znieczulenia dożylnego lub sedacji, powinno:

a) spełniać wymogi określone w pkt 1,

b) być wyposażone co najmniej w:

– dodatkowy worek samorozprężalny i w zestaw rurek ustno-gardłowych,

– zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami,

– sprzęt do dożylnego podawania leków,

– dodatkowy stetoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy,

– dodatkowy aparat do mierzenia ciśnienia krwi,

– monitor EKG,

4) pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne o charakterze inwazyjnym, inne niż wymienione w pkt 1-3, powinno mieć powierzchnię dostosowaną do rodzaju i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz być wyposażone w aparaturę, narzędzia i sprzęt medyczny właściwy dla rodzaju i zakresu udzielanych w nim świadczeń zdrowotnych,

5) przy pomieszczeniu, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii lub urologii albo mają być udzielane świadczenia zdrowotne o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinna być wydzielona kabina higieny osobistej,

6) w pomieszczeniu wymagającym częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany powinny być wykończone materiałami gładkimi, trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, do wysokości co najmniej 2 m, w salach zabiegowych do pełnej wysokości, a w innych przypadkach, przy zlewozmywakach, ściany powinny być wykończone wyżej wymienionymi materiałami, do wysokości co najmniej 1,6 m,

7) pomieszczenia, o których mowa w pkt 1-4, powinny być wyposażone w armaturę czerpalną uruchamianą bez kontaktu z dłonią,8) w pomieszczeniu, w którym mają być wykonywane zabiegi światłolecznictwa, powinna być wentylacja mechaniczna,

9) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa, powinno być wyposażone w boksy oddzielone ściankami do wysokości 2 m, umożliwiającymi korzystanie z wspólnej wentylacji mechanicznej, a w przypadku stosowania urządzeń wytwarzających silne pole elektromagnetyczne i magnetyczne – w boksy zabezpieczone odpowiednio do występujących zagrożeń,

10) pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, powinno spełniać następujące warunki:

a) mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle,

b) mieć wydzielony pokój, o powierzchni co najmniej 6 m2, przeznaczony do pobierania materiału do badań laboratoryjnych,

c) mieć wydzielony boks do rejestracji i wydawania wyników,

d) mieć wydzielony pokój laboratoryjny, w którym będzie wykonywana właściwa diagnostyka, o powierzchni co najmniej 15 m2 – w przypadku wykonywania podstawowych badań diagnostycznych (morfologia, OB, mocz) albo co najmniej 20 m2 – w przypadku wykonywania innego zakresu badań, posiadający oświetlenie naturalne,

e) być wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną lub klimatyzację,

f) być wyposażone w lodówki w ilości umożliwiającej przechowywanie materiału biologicznego i odczynników,

g) mieć wydzieloną zmywalnię szkła ze zlewozmywakiem i destylarką,

h) być wyposażone, w każdej części pomieszczenia, w bieżącą zimną i ciepłą wodę, z wyjątkiem pomieszczenia, o którym mowa w lit. c),

i) aparatura, sprzęt medyczny (w tym digestorium) i urządzenia pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu i rodzaju wykonywanych badań;11) pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej, powinno spełniać następujące warunki:

a) mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle,

b) mieć wydzielony pokój, o powierzchni co najmniej 6 m2, przeznaczony do pobierania materiału do badań mikrobiologicznych,

c) mieć wydzielony boks do rejestracji i wydawania wyników,

d) mieć wydzieloną odrębną pracownię diagnostyki mikrobiologicznej, posiadającą oświetlenie naturalne, wyposażoną w klimatyzację z systemem filtrów absolutnych, gaz oraz w boks laminarny, co najmniej drugiej kategorii,

e) wejście do pracowni diagnostyki mikrobiologicznej powinno odbywać się przez śluzę umywalkowo-fartuchową wyposażoną w dwa zespoły wieszaków, umywalkę i zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku,

f) mieć sterylizatornię, wyposażoną w autoklaw do wyjaławiania podłoży i sterylizacji szkła oraz boks niszczenia kultur, również wyposażony w autoklaw,

g) mieć wydzieloną zmywalnię szkła ze zlewozmywakiem,

h) mieć odrębną pracownię do przygotowywania podłoży i odczynników wraz z boksem do ich rozlewania,

i) pomieszczenia, o których mowa w lit. b), d), e) i h), powinny być wyposażone w lampy bakteriobójcze,

j) pomieszczenia, o których mowa w lit. b), d)-h), powinny być wyposażone w bieżącą zimną i ciepłą wodę oraz w pojemniki z płynem odkażającym do rąk,

12) pomieszczenie, w którym świadczeń zdrowotnych ma udzielać lekarz rodzinny, powinno posiadać powierzchnię co najmniej 15 m2.§ 4. Ustala się wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz stomatolog może wykonywać praktykę, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach praktyki:

1) powierzchnia pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 12 m2 – przy zainstalowaniu jednego fotela stomatologicznego i co najmniej o 8 m2 więcej – przy zainstalowaniu każdego następnego fotela stomatologicznego,

2) pomieszczenie powinno być wyposażone w aparaturę, narzędzia i sprzęt medyczny dostosowany do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń oraz być wyposażone w autoklaw,

3) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi w znieczuleniu ogólnym lub wyłącznie w znieczuleniu dożylnym, musi spełniać wymagania dla sali zabiegowej określone w § 3 pkt 2 lub 3 oraz pkt 6 i 7.

§ 5. 1. Ustala się wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza stomatologa, który zamierza wykonywać praktykę wyłącznie w miejscu wezwania:

1) sprzęt medyczny powinien być dostosowany do transportu i spełniać warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 28 i 29,

2) sprzęt medyczny powinien być sprzętem jednorazowego użytku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających używania sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, wymagającego sterylizacji, powinien być on sterylizowany i przechowywany w torebkach papierowo-laminowanych lub w rękawach oraz transportowany w pojemnikach zapewniających zachowanie jego sterylności.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, lekarz, lekarz stomatolog powinien spełnić warunki zapewniające właściwe przygotowanie sprzętu medycznego do sterylizacji, jego kompletowanie, pakietowanie oraz przechowywanie.

4. Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana w miejscu zapewniającym warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 24.

5. Lekarz lub lekarz stomatolog, udzielający świadczeń zdrowotnych wyłącznie w miejscu wezwania, powinien posiadać zestaw, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 30, dostosowany do transportu.§ 6. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do wykonywania praktyki, a także wymagania, jakim powinny odpowiadać pracownie rentgenowskie, oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

§ 7. Przepisów § 2 ust. 1 pkt 14, § 3 pkt 2 lit. h) oraz § 4 pkt 2, w zakresie wyposażenia w urządzenia do sterylizacji, nie stosuje się w przypadku, gdy lekarz, lekarz stomatolog mający zamiar wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo grupowa praktyka lekarska zawarli umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji i mającym możliwości zapewnienia właściwego rodzaju sterylizacji.

§ 8. 1. W przypadku urządzeń lub pomieszczeń, w których lekarz, lekarz stomatolog wykonywał praktykę w dniu 26 maja 1998 r., dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 11 – dopuszcza się powierzchnię pomieszczenia nie mniejszą niż 9 m2,

b) w pkt 14 – dopuszcza się brak umywalki pod warunkiem wyposażenia pomieszczenia w zlewozmywak dwukomorowy,

c) w pkt 14 – dopuszcza się brak autoklawu pod warunkiem zapewnienia sterylizacji na suche powietrze,

d) w pkt 16 – w przypadku braku w istniejącym pomieszczeniu możliwości wykonania wentylacji grawitacyjnej kanałowej dopuszcza się wietrzenie naturalne przez okno,

e) w pkt 29 – dopuszcza się brak certyfikatów,

2) w § 3:

a) w pkt 2 lit. c), w pkt 10 lit. a) oraz w pkt 11 lit. a) – dopuszcza się wysokość pomieszczenia nie mniejszą niż 2,5 m w świetle i pod warunkiem zastosowania w nim wentylacji mechanicznej zapewniającej 4 wymiany na godzinę,

b) w pkt 5 – dopuszcza się brak kabiny higieny osobistej,

c) w pkt 7 – dopuszcza się aparaturę czerpalną uruchamianą dłonią,

3) w § 4 w pkt 2 – dopuszcza się brak autoklawu pod warunkiem zapewniania sterylizacji na suche powietrze.

2. W przypadku dopuszczenia odstępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), b), d) i e), pkt 2 lit. a) i b) – lekarz, lekarz stomatolog jest obowiązany dostosować pomieszczenia i urządzenia indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej do wymagań określonych w rozporządzeniu, w terminie nie dłuższym niż do dnia 26 maja 2008 r.

3. W przypadku dopuszczenia odstępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), pkt 2 lit. c) oraz pkt 3 – lekarz lub lekarz stomatolog jest obowiązany dostosować urządzenia indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 9. Lekarz, lekarz stomatolog, o którym mowa w § 8 ust. 1, powinien dostosować rodzaj i ilość udzielanych świadczeń zdrowotnych, tak aby niespełnienie wymagań określonych w § 2-4 w zakresie odstępstw dopuszczonych w § 8 nie powodowało obniżenia jakości i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. M. Piróg


POWIĄZANE ARTYKUŁY

koronawirus - Dentonet.pl
Do czego władze kraju mogą dziś zmusić lekarza dentystę? Lekarz

W związku z uchwaleniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. ustawy z dnia...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Gabinety stomatologiczne wciąż kontrolowane przez NFZ Lekarz

W trzech kwartałach 2019 r. terenowe wydziały kontroli NFZ-u przeprowadziły 196 kontroli w podmiotach świadczących usługi stomatologiczne. Skutki finansowe tych kontroli to ponad 4,96 mln zł. W trzech kwartałach 2019 r. terenowe wydziały kontroli Nar...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Nowe przepisy sanitarno-higieniczne – nie dla dentystów Lekarz

Prezydium NRL przyjęło stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Z powodu nie do końca precy...

Samorząd o zatrudnianiu lekarzy dentystów w praktykach Lekarz

2 kwietnia br. weszła w życie uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 22 marca br. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej.W uchwale tej Naczelna Rada lekarska ponow...

E-dokumentacja jednak później - minister wydał rozporządzenie Lekarz

Minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym uchylił wcześniejszą decyzję o obowiązkowym prowadzeniu od 1 stycznia 2019 r. historii choroby oraz historii zdrowia i choroby.Przypomnijmy – na mocy par. 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogól...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres