Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.

Brak komentarzy | Publikacja:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

(Dz. U. Nr 20, poz. 254)

Na podstawie art. 50b ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) wymagania ogólne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz, lekarz stomatolog może wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo w których lekarze, lekarze stomatolodzy mogą prowadzić grupową praktykę lekarską, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk,

2) wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz, lekarze mogą udzielać określonych świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk,

3) wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz stomatolog może wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo w których lekarze stomatolodzy mogą prowadzić grupową praktykę, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk,

4) wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza stomatologa, wykonującego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wyłącznie w miejscu wezwania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „praktyce” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo grupową praktykę lekarską, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.§ 2. 1. Ustala się wymagania ogólne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz, lekarz stomatolog może wykonywać praktykę, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach praktyki:

1) pomieszczenie, w którym może być wykonywana praktyka, powinno stanowić odrębny budynek, odrębny lokal, część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, a jeżeli pomieszczenie stanowi część budynku lub lokalu, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego, należy zapewnić izolację pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu lub budynku – wejście do tego pomieszczenia może być wspólne z innymi użytkownikami budynku lub lokalu i prowadzić z pionu komunikacji ogólnej,

2) wejście do pomieszczenia nie może prowadzić przez pomieszczenia nie związane z praktyką,

3) pomieszczenie nie może być wykorzystywane do innych celów niż dla praktyki oraz nie może być przejściowe do innych pomieszczeń,

4) przy pomieszczeniu należy urządzić poczekalnię z miejscami siedzącymi dla oczekujących pacjentów i z miejscem do przechowywania ich odzieży wierzchniej,

5) w poczekalni, o której mowa w pkt 4, lub w innym wydzielonym miejscu należy przewidzieć miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej personelu,

6) w pomieszczeniu należy wydzielić miejsce do przechowywania odzieży ochronnej personelu,

7) w budynku lub lokalu, w którym znajduje się pomieszczenie, powinny znajdować się, osobne dla pacjentów i personelu, ustępy wyposażone w umywalkę, a jeżeli nie ma takich możliwości technicznych, dopuszcza się wspólny ustęp dla pacjentów i personelu,8) w budynku lub lokalu obejmującym zespół pomieszczeń, w którym łącznie mają być wykonywane co najmniej dwie praktyki:

a) powinien być wydzielony osobny ustęp dla pacjentów i personelu,

b) poczekalnia i wydzielone miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-6, mogą być przeznaczone do użytku wspólnego tych praktyk,

9) poziom podłogi pomieszczenia może znajdować się na poziomie terenu; dopuszcza się pomieszczenie w suterenie pod warunkiem zapewnienia oświetlenia naturalnego, dostosowanego do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

10) podłoga pomieszczenia powinna być wykonana z materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych,

11) powierzchnia pomieszczenia powinna być dostosowana do zainstalowanych w nim urządzeń, aparatury oraz sprzętu i wynosić co najmniej 12 m2,

12) ściany pomieszczenia powinny być gładkie, a przy umywalkach ściany powinny być wykończone materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, do wysokości co najmniej 1,6 m,

13) w pomieszczeniu powinna być umywalka z wodą bieżącą zimną i ciepłą, a przy umywalce powinien być zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku, pojemnik na mydło płynne oraz pojemnik na zużyte ręczniki; jeżeli w pomieszczeniu ma być wykonywana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska lekarza psychiatry, wymienione urządzenia mogą znajdować się poza tym pomieszczeniem,

14) pomieszczenie, w którym przewiduje się wykonywanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, powinno być wyposażone w umywalkę i zlewozmywak z wodą bieżącą ciepłą i zimną oraz w autoklaw i w zależności od potrzeb w sterylizator niskotemperaturowy,15) pomieszczenie powinno mieć zapewnione oświetlenie odpowiadające potrzebom użytkowym i warunkom określonym w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania,

16) w pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wymianę powietrza poprzez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej kanałowej; w pomieszczeniu, w którym konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, powinna być wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja,

17) okna w pomieszczeniu powinny być otwierane lub uchylne, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym jest zainstalowana klimatyzacja,

18) w pomieszczeniu, w którym orientacja okien może powodować nadmierne oświetlenie, powinny być urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzaniem,

19) budynek lub lokal, w którym znajduje się pomieszczenie, powinien być wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach oraz w Polskich Normach, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania,

20) grzejniki w pomieszczeniu powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia,

21) urządzenia pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, umożliwiających dezynfekcję, i zapewniać co najmniej:

a) przechowywanie leków, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych w warunkach określonych przez ich producenta lub wynikających z ich indywidualnych właściwości,

b) przechowywanie czystej bielizny w wydzielonym miejscu, odpowiednio zabezpieczonym (szafy, pojemniki),

c) gromadzenie brudnej bielizny w workach foliowych poza pomieszczeniem, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne,

d) gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe,e) postępowanie z odpadami komunalnymi oraz z odpadami z działalności służb medycznych zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

22) do urządzenia pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska lekarza psychiatry, nie stosuje się wymagań, o których mowa w pkt 10, 12 i 21,

23) urządzenie pomieszczenia, o którym mowa w pkt 14, powinno zapewniać właściwe przygotowanie narzędzi i sprzętu medycznego do sterylizacji, jego kompletowanie, pakietowanie oraz przechowywanie,

24) urządzenie pomieszczenia powinno zapewniać przechowywanie dokumentacji medycznej w warunkach zabezpieczających ochronę danych w niej zawartych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

25) urządzenie pomieszczenia, w którym przewiduje się przyjmowanie osób niepełnosprawnych, powinno ułatwiać poruszanie się tym osobom,

26) urządzenie pomieszczenia, w którym przewiduje się przyjmowanie niemowląt i dzieci do lat trzech, powinno być dostosowane do badania małych dzieci i do przewijania niemowląt,

27) jeżeli w tym samym pomieszczeniu mają być przyjmowane dzieci i dorośli lub osoby chore i zdrowe, należy umieścić w nim informację dostępną dla pacjentów o rozdziale czasowym przyjęć, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym praktykę wykonuje lekarz stomatolog,

28) aparatura, narzędzia i sprzęt medyczny oraz inne urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach praktyki, powinny być dostosowane do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych,

29) aparatura i sprzęt medyczny powinny posiadać certyfikaty, uzyskane na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach,

30) w pomieszczeniu powinien znajdować się zestaw do udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej, obejmujący w szczególności:

a) zestaw rurek ustno-gardłowych,

b) zestaw masek twarzowych,

c) worek samorozprężalny,

d) sprzęt niezbędny do kaniulacji żył,

e) płyny infuzyjne oraz niezbędne leki i środki opatrunkowe,

f) aparat do pomiaru ciśnienia krwi i stetoskop.

2. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-27, nie stosuje się w przypadku wykonywania przez lekarza lub lekarza stomatologa praktyki wyłącznie w miejscu wezwania.§ 3. Ustala się wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których mogą być udzielane określone świadczenia zdrowotne przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach tych praktyk:

1) pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi operacyjne, powinno spełniać następujące warunki:

a) mieć wydzieloną salę zabiegową o powierzchni co najmniej 16 m2,

b) być wyposażone w wentylację mechaniczną,

c) być wyposażone co najmniej w:

– źródło tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów z reduktorem umożliwiającym jego podawanie,

– urządzenie do ssania,

d) mieć możliwość łączności z pogotowiem ratunkowym,

2) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego, powinno:

a) spełniać wymogi określone w pkt 1 lit. b)-d),

b) mieć wydzieloną salę zabiegową o powierzchni co najmniej 20 m2,

c) mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle,

d) być wyposażone co najmniej w:

– aparat do znieczulenia ogólnego,

– źródło gazów medycznych, w tym tlenu,

– dodatkowy worek samorozprężalny i zestaw rurek ustno-gardłowych,

– zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami,

– defibrylator,

– kardiomonitor,

– pulsoksymetr,

– wyciąg gazów anestetycznych,

– stolik (wózek) anestezjologiczny,

– sprzęt do dożylnego podawania leków,

– dodatkowy stetoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy,

– dodatkowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi,e) mieć dodatkowo wydzieloną salę pooperacyjną, o powierzchni nie mniejszej niż 8 m2, wyposażoną co najmniej w:

– źródło tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów z reduktorem umożliwiającym jego podawanie,

– aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

– monitor EKG,

– urządzenia do ssania,

– zestaw reanimacyjny,

– umywalkę z wodą bieżącą zimną i ciepłą,

f) mieć dodatkowo wydzieloną salę przygotowawczą dla personelu, wyposażoną co najmniej w zlewozmywaki z wodą bieżącą zimną i ciepłą oraz armaturę czerpalną uruchamianą bez kontaktu z dłonią,

g) mieć wydzielony pokój przeznaczony do czasowego przechowywania brudnych narzędzi, zużytego materiału, brudnej bielizny, odpadów pooperacyjnych oraz wydzielone w nim stanowiska pracy do przygotowania narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku do sterylizacji, wyposażony w umywalkę i w zlewozmywak,

h) mieć wydzieloną podręczną sterylizatornię, wyposażoną co najmniej w autoklaw lub w zależności od potrzeb sterylizator niskotemperaturowy,

i) mieć wydzielone miejsce poza salą zabiegową do przechowywania czystej bielizny, materiałów operacyjnych i sprzętu jednorazowego użytku,

j) mieć wydzieloną szatnię dla personelu z miejscem wyposażonym w natrysk,

k) uwzględniać rozmieszczenie poszczególnych części pomieszczenia w sposób zapewniający zachowanie zasady rozdziału ruchu czystego od ruchu brudnego,

l) mieć wydzieloną łazienkę dla pacjentów oraz posiadać miejsce do przygotowania posiłków, w przypadku przewidywania udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych w czasie dłuższym niż jedna doba,3) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi wymagające wyłącznie znieczulenia dożylnego lub sedacji, powinno:

a) spełniać wymogi określone w pkt 1,

b) być wyposażone co najmniej w:

– dodatkowy worek samorozprężalny i w zestaw rurek ustno-gardłowych,

– zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami,

– sprzęt do dożylnego podawania leków,

– dodatkowy stetoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy,

– dodatkowy aparat do mierzenia ciśnienia krwi,

– monitor EKG,

4) pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne o charakterze inwazyjnym, inne niż wymienione w pkt 1-3, powinno mieć powierzchnię dostosowaną do rodzaju i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz być wyposażone w aparaturę, narzędzia i sprzęt medyczny właściwy dla rodzaju i zakresu udzielanych w nim świadczeń zdrowotnych,

5) przy pomieszczeniu, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii lub urologii albo mają być udzielane świadczenia zdrowotne o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinna być wydzielona kabina higieny osobistej,

6) w pomieszczeniu wymagającym częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany powinny być wykończone materiałami gładkimi, trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, do wysokości co najmniej 2 m, w salach zabiegowych do pełnej wysokości, a w innych przypadkach, przy zlewozmywakach, ściany powinny być wykończone wyżej wymienionymi materiałami, do wysokości co najmniej 1,6 m,

7) pomieszczenia, o których mowa w pkt 1-4, powinny być wyposażone w armaturę czerpalną uruchamianą bez kontaktu z dłonią,8) w pomieszczeniu, w którym mają być wykonywane zabiegi światłolecznictwa, powinna być wentylacja mechaniczna,

9) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa, powinno być wyposażone w boksy oddzielone ściankami do wysokości 2 m, umożliwiającymi korzystanie z wspólnej wentylacji mechanicznej, a w przypadku stosowania urządzeń wytwarzających silne pole elektromagnetyczne i magnetyczne – w boksy zabezpieczone odpowiednio do występujących zagrożeń,

10) pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, powinno spełniać następujące warunki:

a) mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle,

b) mieć wydzielony pokój, o powierzchni co najmniej 6 m2, przeznaczony do pobierania materiału do badań laboratoryjnych,

c) mieć wydzielony boks do rejestracji i wydawania wyników,

d) mieć wydzielony pokój laboratoryjny, w którym będzie wykonywana właściwa diagnostyka, o powierzchni co najmniej 15 m2 – w przypadku wykonywania podstawowych badań diagnostycznych (morfologia, OB, mocz) albo co najmniej 20 m2 – w przypadku wykonywania innego zakresu badań, posiadający oświetlenie naturalne,

e) być wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną lub klimatyzację,

f) być wyposażone w lodówki w ilości umożliwiającej przechowywanie materiału biologicznego i odczynników,

g) mieć wydzieloną zmywalnię szkła ze zlewozmywakiem i destylarką,

h) być wyposażone, w każdej części pomieszczenia, w bieżącą zimną i ciepłą wodę, z wyjątkiem pomieszczenia, o którym mowa w lit. c),

i) aparatura, sprzęt medyczny (w tym digestorium) i urządzenia pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu i rodzaju wykonywanych badań;11) pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej, powinno spełniać następujące warunki:

a) mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle,

b) mieć wydzielony pokój, o powierzchni co najmniej 6 m2, przeznaczony do pobierania materiału do badań mikrobiologicznych,

c) mieć wydzielony boks do rejestracji i wydawania wyników,

d) mieć wydzieloną odrębną pracownię diagnostyki mikrobiologicznej, posiadającą oświetlenie naturalne, wyposażoną w klimatyzację z systemem filtrów absolutnych, gaz oraz w boks laminarny, co najmniej drugiej kategorii,

e) wejście do pracowni diagnostyki mikrobiologicznej powinno odbywać się przez śluzę umywalkowo-fartuchową wyposażoną w dwa zespoły wieszaków, umywalkę i zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku,

f) mieć sterylizatornię, wyposażoną w autoklaw do wyjaławiania podłoży i sterylizacji szkła oraz boks niszczenia kultur, również wyposażony w autoklaw,

g) mieć wydzieloną zmywalnię szkła ze zlewozmywakiem,

h) mieć odrębną pracownię do przygotowywania podłoży i odczynników wraz z boksem do ich rozlewania,

i) pomieszczenia, o których mowa w lit. b), d), e) i h), powinny być wyposażone w lampy bakteriobójcze,

j) pomieszczenia, o których mowa w lit. b), d)-h), powinny być wyposażone w bieżącą zimną i ciepłą wodę oraz w pojemniki z płynem odkażającym do rąk,

12) pomieszczenie, w którym świadczeń zdrowotnych ma udzielać lekarz rodzinny, powinno posiadać powierzchnię co najmniej 15 m2.§ 4. Ustala się wymagania szczególne fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz stomatolog może wykonywać praktykę, oraz urządzenia, za pomocą których mogą być wykonywane czynności w ramach praktyki:

1) powierzchnia pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 12 m2 – przy zainstalowaniu jednego fotela stomatologicznego i co najmniej o 8 m2 więcej – przy zainstalowaniu każdego następnego fotela stomatologicznego,

2) pomieszczenie powinno być wyposażone w aparaturę, narzędzia i sprzęt medyczny dostosowany do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń oraz być wyposażone w autoklaw,

3) pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi w znieczuleniu ogólnym lub wyłącznie w znieczuleniu dożylnym, musi spełniać wymagania dla sali zabiegowej określone w § 3 pkt 2 lub 3 oraz pkt 6 i 7.

§ 5. 1. Ustala się wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza stomatologa, który zamierza wykonywać praktykę wyłącznie w miejscu wezwania:

1) sprzęt medyczny powinien być dostosowany do transportu i spełniać warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 28 i 29,

2) sprzęt medyczny powinien być sprzętem jednorazowego użytku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających używania sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, wymagającego sterylizacji, powinien być on sterylizowany i przechowywany w torebkach papierowo-laminowanych lub w rękawach oraz transportowany w pojemnikach zapewniających zachowanie jego sterylności.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, lekarz, lekarz stomatolog powinien spełnić warunki zapewniające właściwe przygotowanie sprzętu medycznego do sterylizacji, jego kompletowanie, pakietowanie oraz przechowywanie.

4. Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana w miejscu zapewniającym warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 24.

5. Lekarz lub lekarz stomatolog, udzielający świadczeń zdrowotnych wyłącznie w miejscu wezwania, powinien posiadać zestaw, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 30, dostosowany do transportu.§ 6. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do wykonywania praktyki, a także wymagania, jakim powinny odpowiadać pracownie rentgenowskie, oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

§ 7. Przepisów § 2 ust. 1 pkt 14, § 3 pkt 2 lit. h) oraz § 4 pkt 2, w zakresie wyposażenia w urządzenia do sterylizacji, nie stosuje się w przypadku, gdy lekarz, lekarz stomatolog mający zamiar wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo grupowa praktyka lekarska zawarli umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji i mającym możliwości zapewnienia właściwego rodzaju sterylizacji.

§ 8. 1. W przypadku urządzeń lub pomieszczeń, w których lekarz, lekarz stomatolog wykonywał praktykę w dniu 26 maja 1998 r., dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 11 – dopuszcza się powierzchnię pomieszczenia nie mniejszą niż 9 m2,

b) w pkt 14 – dopuszcza się brak umywalki pod warunkiem wyposażenia pomieszczenia w zlewozmywak dwukomorowy,

c) w pkt 14 – dopuszcza się brak autoklawu pod warunkiem zapewnienia sterylizacji na suche powietrze,

d) w pkt 16 – w przypadku braku w istniejącym pomieszczeniu możliwości wykonania wentylacji grawitacyjnej kanałowej dopuszcza się wietrzenie naturalne przez okno,

e) w pkt 29 – dopuszcza się brak certyfikatów,

2) w § 3:

a) w pkt 2 lit. c), w pkt 10 lit. a) oraz w pkt 11 lit. a) – dopuszcza się wysokość pomieszczenia nie mniejszą niż 2,5 m w świetle i pod warunkiem zastosowania w nim wentylacji mechanicznej zapewniającej 4 wymiany na godzinę,

b) w pkt 5 – dopuszcza się brak kabiny higieny osobistej,

c) w pkt 7 – dopuszcza się aparaturę czerpalną uruchamianą dłonią,

3) w § 4 w pkt 2 – dopuszcza się brak autoklawu pod warunkiem zapewniania sterylizacji na suche powietrze.

2. W przypadku dopuszczenia odstępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), b), d) i e), pkt 2 lit. a) i b) – lekarz, lekarz stomatolog jest obowiązany dostosować pomieszczenia i urządzenia indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej do wymagań określonych w rozporządzeniu, w terminie nie dłuższym niż do dnia 26 maja 2008 r.

3. W przypadku dopuszczenia odstępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), pkt 2 lit. c) oraz pkt 3 – lekarz lub lekarz stomatolog jest obowiązany dostosować urządzenia indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 9. Lekarz, lekarz stomatolog, o którym mowa w § 8 ust. 1, powinien dostosować rodzaj i ilość udzielanych świadczeń zdrowotnych, tak aby niespełnienie wymagań określonych w § 2-4 w zakresie odstępstw dopuszczonych w § 8 nie powodowało obniżenia jakości i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. M. Piróg


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e dokumentacja
E-dokumentacja jednak później - minister wydał rozporządzenie Lekarz

Minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym uchylił wcześniejszą decyzję o obowiązkowym prowadzeniu od 1 stycznia 2019 r. historii choroby oraz historii zdrowia i choroby.Przypomnijmy – na mocy par. 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogól...

Łukasz Szumowski - Dentonet.pl
Łukasz Szumowski pozostaje na stanowisku ministra zdrowia Lekarz

15 listopada br. prezydent Andrzej Duda, na wniosek prezesa rady ministrów, powołał ponownie na stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Łukasz Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 r. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym...

Szumowski i Kraska - Dentonet.pl
Kiedy poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia? Lekarz

Do końca tygodnia poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wśród kandydatów do zastąpienia Łukasza Szumowskiego wymienia się m.in. prof. Wojciecha Maksymowicza, posła partii Porozumienie, obecnego sekretarza...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kolarz - Dentonet.pl
Kolarz złamał 3 zęby, kolejnego dnia… stanął na starcie Lekarz

W minionym tygodniu odbywał się kolarski wyścig Etoile de Besseges. W kraksie podczas środowego etapu czeski kolarz Vojtech Repa połamał trzy zęby, ale następnego dnia stanął na starcie i ruszył do brawurowej ucieczki. Podczas środowego pierwszego e...

zdążyć przed próchnicą 2 - Dentonet.pl
20 marca 2020 r. - Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej Lekarz

Zły stan zdrowia jamy ustnej ciężarnej wpływa na przebieg ciąży, poród i zdrowie dziecka. U dzieci matek z próchnicą ryzyko przeniesienia choroby na dziecko jest dziesięciokrotnie większe – przypominają autorzy projektu „Zdążyć przed próchnicą”, real...

LDEK
Organizacja LDEK – NRL interweniuje u ministra zdrowia Lekarz

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych poinformował, że podczas najbliższego egzaminu LDEK muszą być przestrzegane reżimy sanitarne, stąd zakaz picia i jedzenia w trakcie egzaminu. Prezes NRL Andrzej Matyja interweniu...

dentobus - Dentonet.pl
Dentobus jeździ po Małopolsce - 4000 świadczeń dla 2000 dzieci Lekarz

Dentobus, w którym dentyści bezpłatnie leczą zęby dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego, ruszył w trasę w październiku 2018 r. Od tego czasu z leczenia skorzystały dzieci z powiatu krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego.Umowa na ś...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

Separator
Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy Lekarz

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej....

damian zaleski RYyr k3Ysqg unsplash
Ponad 2 mln elektronicznych recept wystawionych jednego dnia Lekarz

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że 8 stycznia 2020 r. – kiedy wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej – wystawiono ich ponad 2 mln. Liczba kont na stronie pacjent.gov.pl, gdzie można uzyskać dostęp do ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji