Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Co wolno kontrolerowi podatkowemu

Publikacja:
Co wolno kontrolerowi podatkowemu

Co wolno kontrolerowi podatkowemu

Wzmożone kontrole podatkowe lekarzy dentystów posiadających prywatne praktyki nasiliły się w ostatnich tygodniach, dlatego w portalu dentonet.pl piszemy, co wolno kontrolerowi a czego nie.

Uprawnienia organu podatkowego w trakcie kontroli

Organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera między innymi oznaczenie podmiotu kontrolowanego oraz zakresu kontroli. Według Ordynacji Podatkowej art. 281c o zamiarze kontroli nie trzeba informować, gdy dotyczy ona opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wszczęcie kontroli rozpoczyna się z chwilą wręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania legitymacji służbowej.

Zgodnie z art. 286 Ordynacji Podatkowej kontrolujący są w szczególności upoważnieni do:

Wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego.

Żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin.

Żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzenia z nich odpisów.

Zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą.

Zabezpieczania zebranych dowodów.                                                           

Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli.

Przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287

Zasięgania opinii biegłych.

Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielić wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczyć wszelkie dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie.

Żądanie organu podatkowego co do złożenia wyjaśnień i dokumentów musi mieć wyraźny związek z przedmiotem prowadzonej kontroli, w przeciwnym razie kontrolowany może odmówić udzielenia wyjaśnień bądź złożenia dokumentów.

Art. 287 ust.3 Ordynacji Podatkowej mówi, że organ podatkowy ma prawo żądać od podatnika złożenia wyjaśnień co do pewnych okoliczności faktycznych istotnych dla sprawy. Przyjmuje się jednak, że nie może to polegać na wezwaniu podatnika np. do udowodnienia zasadności poniesionego wydatku, jako kosztu uzyskania przychodów.

W kontroli podatkowej obowiązuje zasada pisemności. 

Jeśli podatnik odmówi złożenia wyjaśnień, których żądano od niego w toku kontroli, organ prowadzący kontrolę może nałożyć na niego karę porządkową przewidzianą w art. 262 Ordynacji Podatkowej. Kara za bezzasadne odmówienie wyjaśnień wynosi 2.700 złotych. O nałożeniu kary podatkowej rozstrzyga organ podatkowy.

Jednak z art. 262 ust. 1 pkt. Wynika, że karę można nałożyć tylko za bezzasadną odmowę udzielenia wyjaśnień. Oznacza to, że niedopuszczalne jest nałożenie kary porządkowej, jeśli kontrolowany wskaże na brak możliwości udzielenia odpowiedzi z przyczyn od niego niezależnych.

Przepis art. 287 nie precyzuje, jakich wyjaśnień może oczekiwać organ prowadzący kontrolę. Jednak zakres żądań nie może obejmować oczekiwania od podatnika sporządzenia zestawień, wykazów, obliczeń.

W sytuacji, gdy organ kontrolujący żąda wyjaśnień, których podatnik nie jest wstanie przygotować, należy w odpowiedzi opisać przyczyny obiektywnej niemożliwości sporządzenia wyjaśnień w danym zakresie.

red KL

www.nil.org.pl

czytaj także