Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zmiany w niemieckim systemie ochrony zdrowia po 1.01.2004

Brak komentarzy | Publikacja:

Zmiany w niemieckim systemie ochrony zdrowia po 1.01.2004

Kolejna reforma systemu ochrony zdrowia w RFN weszła w życie z dniem 1.01.2004.

Każdy z pacjentów ubezpieczonych w którejkolwiek z niemieckich kas chorych zobowiązany jest, przekraczając próg jakiegokolwiek gabinetu (praktyki lekarskiej), przynieść ze sobą €10 celem dokonania wpłaty tzw. opłaty gabinetowej (Praxisgebühr). I tak co kwartał.

Samo określenie jest bardzo niezręczne, chociaż trudno odmówić mu celu o charakterze politycznym. Opłata powyższa jest bowiem (i tego nie ukrywa się publicznie) formą ukrytej podwyżki składek na kasę chorych. A lekarze ponoszą jedynie odpowiedzialność za zainkasowanie jej i skrzętne odprowadzenie na konta odpowiednich kas chorych (i to netto).

Wszystkie koszty administracyjne wynikające z zastosowania tego, dotąd nieznanego, novum ustawowo poniosą lekarze. Dotyczyć będzie to również kosztów związanych z instalacją i obsługa bankową ew. elektronicznych czytników kart bankowych dla operacji bezgotówkowych.

Spowoduje to dodatkowe administracyjne obciążenie i tak nieprawdopodobnie już obciążonych biurokracją niemieckich praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Reforma jest kolejnym etapem realizacji dawno zapowiadanych zmian w niemieckimsystemie ochrony zdrowia, zmierzającym w kierunku przynajmniej częściowego obciążenia pacjenta rosnącymi od dawna kosztami.

Przyczyn podaje się wiele. A to niesłychanie dynamiczny rozwój w sektorze aparatury medycznej, podrażającej związane z tym zabiegi, głównie diagnostyczne, ale również i terapeutycznej, dalszy rozwój chemii farmaceutycznej, terapii rehabilitacyjnych etc.

Jako kolejną grupę przyczyn podaje się przyczyny demograficzne.

Okres aktywności zawodowej osiągnęły roczniki z okresu gwałtownego spadku urodzin spowodowanego powszechnym wprowadzeniem na rynek pigułki antykoncepcyjnej.

Dalej, wzrost ilości osób starszych i starych, generujący nowe nieznane dotąd koszty dla zaopatrzenia zdrowotnego, będące konsekwencją gwałtownego rozwoju nauk medycznych ostatnich 20 lat.

Wzrost średniej przeżywalności do 82 roku życia u mężczyzn i 85 u kobiet

(i to przy doskonałej kondycji psychicznej i fizycznej) oraz konfrontacja medycyny ze schorzeniami tego wieku, pociąga za sobą kolejne obciążenia finansowe. W końcu, o czym wspomina się znacznie rzadziej, błędy administracyjne i ekonomiczne popełnione przy zjednoczeniu Niemiec też dają się we znaki i to dość dolegliwie.

Rząd kanclerza Kohla obiecywał kwitnące krajobrazy, nie przewidując żadnych specjalnych programów finansowych dla stabilizacji istniejących w zachodniej części Niemiec systemów ochrony zdrowia oraz programów rentowych i emerytalnych.

Dość, że w wyniku zjednoczenia 14 milionów Niemców z byłej NRD zostało włączonych w działalność tych systemów bez dodatkowych nakładów finansowych.

Od początku lat 90. rozpoczęły się postępujące zmiany, a w konsekwencji redukcja świadczeń i usług medycznych, niosąca za sobą budżetowanie środków przeznaczanych na leczenie pacjentów i honoraria dla lekarzy.

Odstąpiono od wynagradzania lekarzy za świadczenie usług medycznych na bazie systemu honorariów, stopniowo przechodząc na formy o charakterze ryczałtów. Wszelkie próby podjęcia rozwiązania istniejących problemów wykazują brak jakiejkolwiek koncepcji i niechęć polityków do podjęcia dialogu z organizacjami reprezentującymi lekarzy w Niemczech, przy równoległym wzroście pozycji skoncentrowanego managementu kas chorych.

Równocześnie, chcąc zachować polityczną iluzję bezbłędnego funkcjonowania tego systemu socjalnego opartego na ubezpieczeniach powszechnych na zasadzie solidarnej, ogranicza się przechodzenie młodego pokolenia na system prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, przez stałe podwyższanie granicy dochodów, powyżej której jest to ustawowo możliwe.

Dla przypomnienia, wg ustawodawstwa niemieckiego tzw. „pacjentem prywatnym” jest pacjent, którego dochody brutto miesięcznie przekraczają €3.800, co zwalnia go z obowiązku ubezpieczenia ustawowego w ogólnych kasach chorych. Najczęściej wstępuje on do tzw. prywatnych kas.

Dla pacjentów ogólnych kas chorych obowiązuje od 1 stycznia 2004;

– Wniesienie opłaty w wys. €10 kwartalnie i to zarówno u lekarza jak lekarza-dentysty.

– Pacjent ma prawo na życzenie zażądać rachunku za uzyskane świadczenia wraz z ich szczegółowym określeniem (w z tym kosztów).

– Pacjent może wybrać opcjonalnie zwrot kosztów przez kasę i po zapłaceniu otrzyma od lekarza szczegółowy rachunek dla przedstawienia go swojej kasie chorych

– Lekarz wystawiając receptę może zamiast wypisania konkretnej nazwy leku podać jedynie nazwę jego zasadniczej substancji. W ten sposób osiągnie się oszczędności przy dopłatach do lęków.

– Lekarze zobowiązani są (ustawowo) do ustawicznego kształcenia podyplomowego i musza je przedstawić w określonym czasie swoim (reprezentującym ich) Zjednoczeniom Lekarzy Kasowych.

– W przypadku sztucznego zapłodnienia, uprawnienie do skorzystania z zabiegu zmniejsza się z dotychczas 4 prób do 3, przy czym, obok udziału własnego w wysokości 50% kosztu zabiegu, wprowadza się ograniczenia wiekowe.

Co pozostaje ze „starego systemu”?

– Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia są zwolnione od opłaty €10.

– Przy okazji badań profilaktycznych i związanych z wczesnym wykrywaniem określonych chorób (specjalne programy ogólnopaństwowe), pacjenci nie wpłacają wspomnianej opłaty.

– W sytuacji, w której pacjent nie wybierze opcji indywidualnego zwrotu kosztów przez kasę świadczenia rozlicza się na zasadach ogólnych.

PRZEGLĄD OGÓLNY – DOPŁATY WŁASNE PACJENTA

Co?

1. Leczenie przez lekarza lub lekarza – dentystę.

Ile?

€10 na kwartał

Wyjątki:

– Leczenie na podstawie skierowania w tym samym kwartale

– Badania kontrolne u lek.-dentysty.

– Badania profilaktyczne (medycyna)

– Świadczenia lek. w okresie ciąży

– Szczepienia ochronne.

2. Leki; 10% kosztów leku

Wyjątki:

– Lekarstwa nie objęte receptowaniem nie są objęte dopłatami kas z wyjątkiem konieczności zastosowania u dzieci poniżej lat 12 i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.

– Także leki nie objęte receptura u pacjentów ciężko chorych (zawał serca) – szczegóły określi rozporządzenie wykonawcze.

– Leki służące „poprawie jakości życia” nie będą w ogóle objęte dopłatami (środki do leczenia potencji, odwykowe dla palaczy, do odchudzania, środki na porost włosów)

– Ceny leków nie objętych receptura są wolne tzn. apteki nie są związane sugestiami Min. Zdrowia w zakresie polityki cen.

– ubezpieczeni poniżej lat 20 otrzymają także w przyszłości środki antykoncepcyjne (bez dopłat własnych) jeśli będą przepisane przez lekarza.

3. Pomoc w gospodarstwie domowym. 10% rzeczywistych kosztów. (Nie mniej niż €5, nie więcej niż €10 za dzień).

4. Środki pomocnicze (aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie) 10%.

5. Inne środki pomocnicze; (zużywające się, np. specjalne materace, podkładki etc.) 10% za jednostkę, najmniej 10% /miesiąc /wskazanie.

6. Inne środki, terapie (np. masaż)-10% jednorazowo/masaż + 10% za przepisanie.

7. Pielęgnacja pacjenta w domu. 10% /jednostkę + 10% za przepisanie ( przez pierwsze 28 dni /rok).

8. Pobyt w szpitalu €10 /dzień (ograniczone do 28 dni w roku kalendarzowym).

9. Leczenie sanatoryjne jw.

10. Profilaktyka i rehabilitacja stacjonarna(pobyt w lecznicy) €10 /dzień bez ograniczeń czasowych.

11. Rehabilitacja med. dla matki i ojca €10 /dzień bez ograniczeń czasowych.

12. Ew. koszty dojazdu do lekarza (specjalne zlecenie lek.) 10% kosztów.

Przyznacie Państwo, że ograniczenia odczytuje się jako dość egzotyczne dla lekarza lub pacjenta w Polsce.

Pozwoliłem sobie przytoczyć je Koleżankom i Kolegom Stomatologom w kraju w sensie ogólnym, aby wyobrazili sobie, jaki komfort socjalny przysługiwał dotąd pacjentowi w RFN w samych tylko ubezpieczeniach zdrowotnych typu medycznego.

CO NOWEGO W STOMATOLOGII ?

1. Ortodoncja – świadczenia kasowe zostają zredukowane średnio do 28% za punkt. Zaostrza się wskazania do leczenia ortodontycznego ściślej definiując wskazania z rozróżnieniem wskazania lekarskie i wskazania kosmetyczne.

2. W zakresie chirurgii stom. świadczenia pozostają w dawnym kształcie z wyjątkami:

– skreśla się leczenie falami krótkimi i mikrofalami

– skreśla się def. amputacja mortalna jako terapia przestarzała.

– skreśla się pojecie zastosowanie innych fizykalno-chem. metod jako terapia przestarzała

– skreśla się pojecie anestezja powierzchniowa jako zabieg przestarzały.

– Analgesia (anestezja ogólna) może mieć tylko zastosowanie, jeśli w inny sposób nie można znieczulic. Rozliczyć z kasa może jedynie anestezjolog.

– skreśla się pojecie germektomia, przesuwając je do pozycji osteotomia.

Endodoncja ograniczenie wskazań w obszarze molarów.

– Resekcja korzenia w obrębie molarów –ograniczenie wskazań

– Premolaryzacja zostaje skreślona z cennika honorariów kasowych.

3. Periodontologia – obniża się wartość punktu o średnio 30% (dotychczas kasy chorych płaciły za uzasadnione, na indywidualny wniosek wymagający ind. zgody, leczenie schorzeń periodontium w zakresie kiretaż zamknięty).

– Zaostrza się dodatkowo kryteria dokumentacji przez wprowadzenie kodu PSI (Paradontale Screening Index)

– zaostrza się wskazania do leczenia schorzeń periodontium wprowadzając kryterium jednoznacznie pojętej współpracy pacjenta z lekarzem.

– ogranicza się usuwanie kamienia na koszt kasy do 1 razu w roku.

4. Stomatologia zachowawcza.

Wypełnienia wykonane techniką adhezyjną w uzębieniu bocznym nie stanowią przedmiotu umowy z kasami. Wypełnienia techniką adhezyjną w uzębieniu frontowym pozostają standardem kasowym w części techniki prostej. Kolorystyczna optymalizacja ww. wypełnień nie stanowi przedmiotu umowy.

5. Profilaktyka.

– Grupa ubezpieczonych ze szczególnym ryzykiem próchnicy zostaje zdefiniowana

na nowo poprzez wprowadzenie indeksacji DMF-T i DMF-S

– Fluoryzacja u dzieci poniżej 3 roku życia jest honorowana do dwóch razy w jednym półroczu.

– Lakowanie bruzdek molarów może być honorowane przed 6 rokiem życia.

6. Protetyka.

Generalnie leczenie protetyczne musi być poprzedzone leczeniem chirurgicznym, zachowawczym i periodontalnym reszty uzębienia.

Przy zębach dotkniętych schorzeniami należy dokonać ich przeleczenia i odczekać przepisany dla wyleczenia czas przed dokonaniem zaopatrzenia protetycznego.Konieczne leczenie periodontalne musi być wykonane w przeszłości. Równolegle z protetycznym leczenie periodontalne jest niedopuszczalne.

Pojęcie koron protetycznych do zamocowania protez zostaje jako generalna zasada wycofane z katalogu kas z wyjątkiem tylko wtedy gdy podparcie i retencja protezy w inny sposób nie są możliwe.

Wskazania do zastosowania mostów w leczeniu protetycznych zostają zawężone.

– skreśla się podścielenie bezpośrednie jako przestarzałe.

– skreśla się wykonanie planu kosztów leczenia protetycznego jako świadczenia honorowanego przez kasy.

– skreśla się, w przypadku mostów, punkty za dodatkowy element łączący.

– inlaye jako filary dla zamocowania mostów skreśla się jako nie odpowiadające współczesnemu stanowi nauki.

– przy planowaniu koron pojedynczych zaostrza się wskazania przez obowiązek przedłożenia anamnezy i aktualnego badania do planu kosztów.

Drodzy Dentonauci w Polsce.

Trudno opisać wszystkie zmiany w katalogu świadczeń lekarsko-dentystycznych kas chorych w RFN w sposób wyczerpujący.

Zmiany, które opisałem powyżej pozwolą Państwu jednak odgadnąć trend zmian, jakie dokonują się w systemach ochrony zdrowia bogatych i znanych z szerokiego katalogu świadczeń systemów ochrony zdrowia państw Europy Zachodniej.

Dr n. med. Jacek Nocoń

Lekarz-dentysta (Prawnik)

Oberhausen – Niemcy


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-skierowania - Dentonet.pl
2,5 mln e-skierowań w miesiąc, coraz więcej placówek w systemie Lekarz

Od nieco ponad miesiąca w Polsce obowiązkowe jest e-skierowanie. W tym czasie lekarze wystawili blisko 2,5 mln e-skierowań na konsultacje i badania. Wzrosła liczba podmiotów leczniczych, w których pacjenci mogą zrealizować e-skierowania – porównaniu ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Durr Dental - Dentonet.pl
Środki ochrony skóry i ich wpływ na stan zdrowia skóry Lekarz

Jako swego rodzaju płaszcz ochronny naszego organizmu, skóra pełni wiele istotnych funkcji wynikających z jej właściwości obronnych przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi oraz mechanicznymi. Skóra jest jednym...

stres
Pracownicy ochrony zdrowia w czasie pandemii – ankieta Lekarz

Zakład Psychologii Stosowanej Katedry Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w anonimowym badaniu, które dotyczy doświadczeń pracowników ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19. Jak czytamy na stronie Uniwer...

e recepta
Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce - 97% aptek już w systemie Lekarz

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) – zarówno w postaci papierowej...

Renata Górska - Dentonet.pl
Prof. Renata Górska z tytułem Lidera Ochrony Zdrowia 2018 Lekarz

Prof. Renata Górska, kierująca Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymała brązową statuetkę Lidera Ochrony Zdrowia 2018 w kategorii "promocja zdrowia i profilaktyka".Konkurs Liderów Ochrony Zdrowia to ...

środki ochrony - Dentonet.pl
Czy ministerstwo zdrowia odgórnie ustali ceny środków ochrony? Lekarz

Na te i inne pytania chce znać odpowiedź posłanka Marcelina Zawisza, która wystosowała do ministerstwa zdrowia interpelację. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie dostępności środków ochrony dla gabinetów stomatologicznych. Interpelacja posłanki Mar...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Będą zmiany w zasadach kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

5 lutego rada ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonej nowelizacji jest m.in. reforma...

opieka zdrowotna 12 listopada 1
NRL i OZZL: pogarsza się stan ochrony zdrowia w Polsce Lekarz

Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy omówili zasady wspólnego działania na rzecz wzrostu finansowania ochrony zdrowia, z wykorzystaniem różnych form protestu, do strajku włącznie. – ...

COVID-19 - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: zmiany w walce z SARS-CoV-2 Lekarz

Ponad 1,2 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19, nowe obostrzenia w powiatach oraz modyfikacja schematu postępowania dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa - to najważniejsze zmiany, które we wtorek zapowiedział dr Adam Nie...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji