Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zapytaj skarbówkę o nazwy na paragonach

Publikacja:
Zapytaj skarbówkę o nazwy na paragonach

Zapytaj skarbówkę o nazwy na paragonach

Nie wiesz, jakie nazwy umieścić na paragonie? Spytaj o to skarbówkę

Mimo nacisków Naczelnej Izby Lekarskiej, która już kilkukrotnie domagała się od Ministerstwa Finansów uściślenia zasad wprowadzania nazw na paragonach wystawianych przez stomatologów, fiskus poprzestaje na ogólnikowych wyjaśnieniach i – jak na razie – nie ma zamiaru zająć bardziej jednoznacznego stanowiska. W tej sytuacji NIL podpowiada, iż każdy dentysta może skorzystać z przysługującego mu prawa i zwrócić się do MF o wydanie indywidualnej interpretacji. Dziś opiszemy, gdzie złożyć taki wniosek i w jaki sposób należy go sporządzić.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji może złożyć każdy podatnik – osoba fizyczna, następca prawny podatnika, przedsiębiorca, płatnik, a nawet osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski (np. zagraniczni przedsiębiorcy).

Jak sporządzić wniosek?

Pamiętajmy, iż wniosek powinien dotyczyć tylko jednej sprawy. Może odnosić się zdarzeń już zaistniałych lub też do zdarzeń dopiero planowanych. Wniosek w formie pisemnej należy dostarczyć do właściwej dla miejsca zamieszkania Izby Skarbowej.

Zapytanie składamy na formularzu ORD-IN(5) oraz ORD-IN(A). Ten ostatni druk nie jest co prawda obowiązkowy, natomiast zawiera dodatkowe miejsce na opis sprawy i stanowiska wnioskodawcy. W dokumencie należy podać następujące informacje:

– wyczerpujący i konkretny opis zdarzenia, w związku z którym chcemy uzyskać wyjaśnienie,

– konkretne pytanie,

– własne i jednoznaczne stanowisko w danej sprawie,

– oświadczenie, że opisana sprawa nie jest przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej,

– podpis wnioskodawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dowodów potwierdzających prawdziwość podanych w nim informacji.

Gdzie złożyć wniosek o indywidualną interpretację?

Prośbę o wydanie indywidualnej interpretacji można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Należy jednak pamiętać o tym, iż podatników obowiązuje swoista „rejonizacja”. I tak, mieszkańcy województw:

– kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego składają wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy lub do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu,

– mieszkańcy województwamałopolskiego, podkarpackiego, śląskiego –w ich przypadku właściwym organem jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej,

– mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnioskują do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku,

– mieszkańcy województwa lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego wysyłają zapytanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi lub Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim,

– natomiast mieszkańcy województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego mogą złożyć wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu lub Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie.

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Wydanie indywidualnej interpretacji wiąże się – jak dotąd – z niewielkimi kosztami. Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku (jeżeli więc w jednym wniosku prosimy fiskusa o zajęcie stanowiska w np. trzech różnych kwestiach, musimy stosownie powiększyć opłatę). Co prawda Minister Finansów zamierzał podnieść stawkę za rozpatrzenie wniosku do 1000 zł, jednak póki co ten pomysł nie został wdrożony w życie.

Najprościej przelać kwotę na konto bankowe właściwego organu, korzystając z numerów kont podanych w formularzu ORD-IN. Warto również zapoznać się ze wzorem wpłaty, który jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zapytania, wniosek o interpretację nie zostanie rozpatrzony.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa organ skarbowy powinien wydać interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jaką ochronę daje indywidualna interpretacja?

Dużą zaletą interpretacji indywidualnej jest fakt, że zastosowanie się do niej nie może wywołać negatywnych skutków po stronie podatnika. Ochrona obowiązuje od momentu otrzymania interpretacji do momentu jej uchylenia przez sąd bądź zmiany przepisów. Oznacza to, że stosując się do indywidualnej interpretacji podatkowej, możemy uniknąć zapłaty podatku, karnych odsetek oraz poniesienia sankcji wynikających z Kodeksu Karno-Skarbowego.

Pamiętajmy jednak, iż indywidualna interpretacja z założenia chroni tylko i wyłącznie osobę, która o nią wnioskowała i nie stanowi ochrony dla innych podatników. Niemniej w praktyce często się zdarza, że poszczególne urzędy skarbowe przy wydawaniu decyzji biorą pod uwagę podane w niej stanowisko.

 

B. Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

antybiotykooporność - Dentonet.pl
Dentysto, zapytaj o antybiotyk - specjalny mail do PTS-u Lekarz

Jak informowaliśmy, na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego są już dostępne zaktualizowane rekomendacje w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Wytyczne przygotowano na podstawie najbardziej aktualnych informacji do...