Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wydawać czy nie wydawać?

Brak komentarzy | Publikacja:
Wydawać czy nie wydawać?

Wydawać czy nie wydawać?

Zdaniem NIL, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie daje pacjentowi takich uprawień. Dlatego Prezes Naczelnej Rady Lekarskie w piśmie z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawił Rzecznikowi Praw Pacjenta interpretację Naczelnej Izby Lekarskiej precyzującą niektóre zapisy tej ustawy.

W ocenie samorządu lekarskiego przepis art. 27 pkt 3 ustawy nie uprawnia pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej w sposób określony poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu – stwierdził w swoim piśmie Maciej Hamankiewicz. – Interpretacja ww. przepisu, przyznająca tym osobom uprawnienie do żądania wydania oryginału dokumentacji jest błędna i może skutkować jej utratą.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Maciej Hamankiewicz powołał się na argumentację przedstawioną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiadają określone instytucje i podmioty wymienione w art. 26 ustawy. Jednocześnie ustawodawca wyraźnie rozróżnił kategorie uprawnionych, przede wszystkim używając sformułowań: "pacjent", "organ" i "podmiot".

Z definicji legalnej wynika, że pacjent jest osobą zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma zatem żadnych podstaw, by uznać, że pacjent jest podmiotem, o którym mowa w art. 27 pkt 3 – nie pozwala na to założenie racjonalności ustawodawcy.

Również względy celowościowe przemawiają przeciwko prezentowanej przez Rzecznika interpretacji. Wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji w zdecydowanej większości będzie oznaczało niemożność wyegzekwowania jej zwrotu, co w następstwie doprowadzi do utraty oryginału dokumentacji – argumentuje Maciej Hamankiewicz.

Wobec powyższego liczę, że Rzecznik Praw Pacjenta zmieni dotychczas prezentowaną interpretację przepisu art. 27 pkt 3 ustawy – tym bardziej, że nie spowoduje to w żadnym stopniu ograniczenia czy uszczuplenia praw pacjentów do informacji gromadzonych w dokumentacji medycznej – pisze w podsumowaniu pisma Prezes Izby Lekarskiej.

B.Sz.


Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji