Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej

Brak komentarzy | Publikacja:
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 18/98/III

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 1998 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152, zm. Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Lekarz lub lekarz stomatolog wykonujący indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może podawać do publicznej wiadomości, na zasadach określonych w uchwale, informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

§ 2.

1. Informacja, o której mowa w § 1, powinna zawierać następujące dane

1/ tytuł zawodowy,

2/ imię i nazwisko,

3/ miejsce, dni i godziny przyjęć.

 

2. Informacja, o której mowa w § 1, może ponadto zawierać następujące dane:

1/ stopień naukowy,

2/ tytuł naukowy,

3/ specjalizacje,

4/ umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,

5/ szczególne uprawnienia,

6/ numer telefonu.

 

3. Dane wymienione w ust. 2 pkt 1-5 powinny być zamieszczone w brzmieniu zgodnym z dokumentem je stwierdzającym.

 

4. Informacja, o której mowa w § 1 może także zawierać dane o szczególnym zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

5. Dane wymienione w ust. 4 powinny mieścić się w zakresie kwalifikacji wymienionych w ust. 2 pkt 3-5 i można je zamieścić po uzyskaniu zgody właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej.§ 3.

1. Lekarz prowadzący praktykę, o której mowa w § 1 może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:

1/ nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i ew. dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki,

 

2/ ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczšcych usług lekarskich,

 

3/ informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich,

 

4/ informację elektroniczną (internet, specjalne telefony informacyjne).

 

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny zawierać w górnej części napis „praktyka lekarska”, „specjalistyczna praktyka lekarska”, „praktyka stomatologiczna” lub „specjalistyczna praktyka stomatologiczna”.

 

3. Dozwolone jest zamieszczenie napisu, wymienione w ust. 2, także w informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

 

4. Tablice ogłoszeniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.

 

5. Okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej.

 

§ 4.

Informacja, o której mowa w § 1 nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

1/ żadnej formy zachęty do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

 

2/ potocznych określeń, obietnic, informacji o metodach i czasie leczenia,

 

3/ określenia cen i sposobu płatności,

 

4/ informacji o jakości sprzętu medycznego.

 

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Lekarze i lekarze stomatolodzy, którzy prowadzą praktykę lekarską w dniu podjęcia uchwały obowiązani są dostosować tablice ogłoszeniowe do wymogów określonych w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 w terminie trzech miesięcy od dnia uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych (specjalistycznych)

praktyk lekarskich.

 

 

SEKRETARZ

Lek. med. Konstanty Radziwiłł

 

PREZES

Dr n. med. Krzysztof T. Madej


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Covid-19 - Dentonet.pl
Druga fala epidemii – są zalecenia rady ekspertów przy RPP Lekarz

W połowie czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie rady ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. Podczas spotkania dyskutowano o obecnej sytuacji dotyczącej koronawirusa oraz o zagroże...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
świadczenia stomatologiczne dla dzieci - Dentonet.pl
Opieka nad uczniami? "Warto zasięgnąć rady OIL" Lekarz

- Szkoły proponują już wybranym gabinetom teksty porozumień, są też wzory takich porozumień zamieszczone w Internecie. Niektóre z nich zawierają niekorzystne dla lekarzy postanowienia. Warto w każdym przypadku, kiedy pojawia się wątpliwość zasięgnąć ...

wyniki badań - Dentonet.pl
RPP: dostęp do wyników nie tylko podczas wizyty lekarskiej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta w specjalnym komunikacie przypomniał, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekaz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji