Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Sprawozdanie z III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia

Brak komentarzy | Publikacja:

Sprawozdanie z III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia

W dniach 08-10. 05 2003 odbył się we Wrocławiu III Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Fakt, że organizację III Zjazdu PTDNŻ powierzono ośrodkowi wrocławskiemu wynika stąd, że to ten właśnie ośrodek wprowadził szeroko problematykę dysfunkcji narządu żucia na łamy polskiego piśmiennictwa w drugiej połowie lat 60-tych.

Te pierwsze prace zostały zrealizowane pod kierunkiem ówczesnego kierownika Zakładu Protetyki prof. dr Noemi Wigdorowicz – Makowerowej. Również pod Jej redakcją wyszła pierwsza polska ksišżka poświęcona tej problematyce. Ośrodek wrocławski do dziś należy do wiodących placówek w kraju zajmujących się tym zagadnieniem. W roku 2002 powstał, Zakład Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego AM we Wrocławiu którego kierownikiem została dr Teresa Maślanka.

Wiodącym tematem Zjazdu była diagnostyka kliniczna zaburzeń wewnątrzstawowych w stawach skroniowo-żuchwowych (ssż) oraz nowoczesne metody obrazowania tych stawów i tematy wolne. W Zjeździe uczestniczyło 245 osób w tym lekarzy stomatologii z kraju oraz z Niemiec, a także lekarze medycyny różnych specjalności.

Gośćmi Honorowymi Zjazdu byli prof. dr hab. Teofan Maria Domżał – przewodniczący Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, emerytowany Kierownik Kliniki Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie, prof. dr hab. Bogumił Płonka, emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu, prof. dr hab. Antoni Prusiński, emerytowany Kierownik Kliniki Neurologii IS AM w Łodzi, oraz prof. dr hab. Stefan Włoch, emerytowany Dyrektor Instytutu Stomatologii i Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Poznaniu.

W pierwszym dniu Zjazdu wykład plenarny na temat: „Wpływ stresu, zaburzeń lękowych i depresji na dysfunkcję narządu żucia” wygłosił prof. A. Kiejna, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu .

Łącznie przedstawiono w pierwszym dniu Zjazdu 40 referatów i plakatów przygotowanych nie tylko przez stomatologów wszystkich specjalności, ale również przez psychologów, psychiatrów, immunopatologów, neurologów, radiologów, fizjoterapeutów, pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki, jak również studentów.

Na pokreślenie zasługują prace na temat niezwykle istotnych z praktycznego punktu widzenia badań nad możliwością klinicznego rozpoznawania zarówno prostych, jak i złożonych przemieszczeń kršżka ssż w oparciu o analizę klinicznš ruchów żuchwy, potwierdzoną obiektywnymi badaniami MR i zapisami wolnych ruchów żuchwy i głów żuchwy oraz różnicowania ograniczonego opuszczania żuchwy pochodzenia stawowego i mięśniowego.

Równie ważny temat stanowiły trudności z ustalaniem centralnego położenia żuchwy metodą rejestracji łuku gotyckiego u chorych z zaburzeniami wewnątrzstawowymi w ssż. Tego ostatniego problemu dotyczyły ponadto dwie prace dotyczące zależności pomiędzy przemieszczeniem krążków ssż i głów żuchwy w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, oparte na badaniach metodą rezonansu magnetycznego ( MR ) i tomografii komputerowej ( CT ). Stanowią one próbę wyjaśnienia trudności z ustalaniem centralnego położenia żuchwy u chorych z tymi zaburzeniami i wskazują na czynniki ryzyka wystąpienia jatrogennego bólowego zespołu dysfunkcji narządu żucia po leczeniu protetycznym i ortodontycznym.W oparciu o badania MR potwierdzono zależność pomiędzy przemieszczeniem krążka ssż i głowy żuchwy w wybranych przypadkach ze znacznie powiększonymi krążkami. Na uwagę zasługuje fakt, że niezwykle powiększone krążki autorzy stwierdzili w ostatnich kilku latach i to zarówno u dorosłych jak i u młodocianych pacjentów i że nie znaleźli w dostępnym piśmiennictwie tak znacznie powiększonych krążków stawowych. Autorzy sądzą, że zjawiko to jest związane ze stresem spowodowanym transformacją ustrojową w naszym kraju.

W programie III Zjazdu znalazły się również prace przedstawiające możliwości 8-rzędowej tomografii spiralnej w obrazowaniu i diagnostyce zaburzeń w ssż m.in. z uwzględnieniem wizualizacji przestrzennej oraz artroskopia ssż.

W pracach dotyczących przyczyn dysfunkcji narządu żucia zwrócono uwagę na wpływ stresu, zaburzeń lękowych i depresji na ich powstawanie. Ponadto przedstawiono prace na temat takich czynników etiologicznych dysfunkcji narządu żucia jak parafunkcje, w tym parafunkcje języka, wady zgryzu oraz przeciążenia u osób grających na skrzypcach na układ ruchowy narządu żucia oraz. Znaczna część doniesień dotyczyła roli zaburzeń zwarcia w powstawaniu dysfunkcji narządu żucia. Część tych prac została wykonana z zastosowaniem systemu T-scan. Wykazano m.in. wpływ zaburzeń zwarcia na powstawanie zmian w przyzębiu.

Część prac poświęcona była przyczynom i zapobieganiu dysfunkcji narządu żucia u dzieci i młodocianych. W związku z występowaniem zaawansowanych zmian w badaniach wizualizacyjnych ssż u młodocianych podkreślono pilną potrzebę prowadzenia intensywnej profilaktyki dysfunkcji narządu żucia u dzieci i młodzieży.

Wygłoszono również szereg prac na temat leczenia chorych z objawami dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, w tym stosowanie różnego rodzaju szyn okluzyjnych, terapii manualnej i metody biofeedback. Przedstawiono również powikłania w postaci dysfunkcji narządu żucia po resekcji żuchwy, unieruchomieniach międzyszczękowych i tympanoplastyce oraz sposoby zapobiegania tym powikłaniom.

W drugim dniu zjazdu odbyły się w godzinach od 9.30 – 17.30 dwie sesje dokształcające dla lekarzy medycyny i stomatologii – pierwsza zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, druga przez Polskie Towarzystwo Dysfunkcji narządu Żucia.

Program 1. Sesji dokształcającej był ukierunkowany głównie na współpracę pomiędzy neurologami i stomatologami w leczeniu bólów twarzy i głowy oraz innych, zwłaszcza neurologicznych, objawów towarzyszących dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.

Prof. dr hab. Antoni Prusiński – emerytowany Kierownik kliniki Neurologii IS AM w Łodzi, omówił zasady rozpoznawania i występowania zawrotów głowy z neurologicznego, laryngologicznego, naczyniowego i stomatologicznego punktu widzenia. Podkreślił, że wg Gliedera 33% zawrotów głowy ma związek z zaburzeniami w ssż. W praktyce istotne jest różnicowanie układowych i nieukładowych zawrotów głowy. Zawroty głowy u chorych z dysfunkcją narządu żucia mają najprawdopodobniej podłoże odruchowe. Wymagają one jednak uwzględnienia innych przyczyn ich występowania.Prof. dr hab. Antoni Karasiński – Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej ŚAM, przedstawił swoje wieloletnie obserwacje dotyczące rozpoznawania neuralgii trójdzielnej w przypadkach, w których przyczyną bólu były nadwichnięcia żuchwy, jałowa martwica kostno-chrzęstna głów żuchwy i inne zaburzenia w układzie ruchowym narządu żucia.

Prof. dr hab. T. Domżał – emerytowany Kierownik Kliniki Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie, omówił aktualny stan wiedzy na temat neuralgii trójdzielnej i zwrócił uwagę na to, że etiologia jej jeszcze wciąż nie jest do końca wyjaśniona. Przedstawił także zasady leczenia z uwzględnieniem 4 kolejnych etapów leczenia: karbamazepiną, baklofenem, gabapentyną, metodami inwazyjnymi.

Dr n. med. J. Pyszkowska – Kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚAM w Katowicach, zaznajomiła obecnych ze współczesnymi metodami oceny bólu i zasadami skutecznej kontroli bólu. Podkreśliła, że ocena bólu, z zastosowaniem podstawowych skal pomiaru ilościowego i jakościowego jest podstawą prawidłowego i skutecznego jego leczenia.

Farmakoterapia bólu powinna uwzględniać trójstopniową drabinę analgetyczną WHO według której dobór analgetyku zależy od natężenia bólu określonego wyłącznie przez pacjenta np. w skali VAS. Zwróciła uwagę na najnowsze podejście do farmakoterapii bólu przewlekłego polegające na ciągłym stosowaniu analgetyków w celu utrzymania skutecznego poziomu terapeutycznego we krwi tak długo, jak długo występuje ból.

Zasada ta wymaga stałego monitorowania natężenia bólu przez pacjenta i wspólnej oceny analgezji z lekarzem, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy ustabilizowanej sytuacji klinicznej. Podkreśliła jednocześnie, że opioidy stosowane doustnie w leczeniu przewlekłego bólu nie prowadzą do uzależnienia psychicznego. W leczeniu przewlekłego bólu, szczególnie neurogennego, należy również uwzględnić w zleceniach koanalgetyki, trójpierścieniowe leki antydepresyjne i przeciwdrgawkowe. W ocenie bólu i wyniku leczenia celowe jest stosowanie testu Beck’a, pomiaru stopnia nastroju i depresyjności pacjenta cierpiącego przewlekle.

Dyskusja z udziałem wykładowców i przewodniczących 1 Sesji dokształcajścej w osobach: prof. dr hab. M. Kleinrok, prof. dr hab. S. Włoch i prof. dr hab. W. Split oraz uczestników, dotyczyła poza zawrotami głowy i objawami neuralgii trójdzielnej, również innych objawów towarzyszących dysfunkcjom narządu żucia, które wymagają interdyscyplinarnej współpracy, w tym między innymi neuralgia językowo-gardłowa i inne objawy bólowe w jamie ustnej, ból ucha, oka, opadnięcie powieki oraz bóle głowy a także odległe objawy w obrębie kręgosłupa, kończyn i inne.

Szczególnie ożywiona była dyskusja nad farmakoterapią przewlekłego bólu. Z niezwykłym zainteresowaniem przyjęto zasadę ciągłego stosowania środków przeciwbólowych tzn. analgezji wyprzedzajęcej ból i niedopuszczajęcej do jego wystąpienia. Pytania dotyczyły również możliwości i zakresu stosowania opioidów przez stomatologów. Wydaje się, że byłoby wskazane odpowiednie szkolenie lekarzy stomatologów zajmujących się leczeniem bólu przewlekłego w tej dziedzinie.W 2. Sesji dokształcającej dr A. Popiołek wygłosił wykład autorów: A. Drop, A. Popiołek, E. Czekajska -Chehab, J. Kleinrok, A. Trojanowska, z Zakładu Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie oraz Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie. Wykład oparty na obszernym materiale 70 chorych, zapoznał uczestników z możliwościami diagnostycznymi 8-rzędowej tomografii komputerowej do diagnostyki zaburzeń wewnątrzstawowych w ssż. Metoda ta niewątpliwie przyczyni się do radykalnego rozwoju naszej wiedzy na ten temat.

Kolejny wykład autorów M. Kleinrok, J. Kleinrok, B. Piórkowska z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie wygłosiła M. Kleinrok. Najistotniejszym punktem tego wykładu było wykazanie konieczności wykonywania badań ssż zarówno metodą rezonansu magnetycznego (MR) jak i tomografii komputerowej (TK) w maksymalnym zaguzkowaniu zębów z zastosowaniem wskaźnika wewnątrzustnego ustalającego to położenie żuchwy w czasie ekspozycji.

Zaniechanie tej zasady prowadzi do przypadkowego położenia żuchwy w czasie wykonywania tych badań co ogranicza wartość diagnostyczną tych kosztownych badań, a nawet może prowadzić do błędnej oceny położenia krążka stawowego i głowy żuchwy. Dane te są niezwykle ważne, gdyż stanowią podstawę planowania leczenia protetycznego i ortodontycznego oraz postępowania u chorych z bólami twarzy i głowy związanych z zburzeniami w ssż.

Kolejnym problemem omówionym w wykładzie była znana powszechnie zasada konieczności skojarzenia wyników badań metodą wizualizacji z wynikami badania klinicznego. Uczestnicy sesji otrzymali zwięźle opracowane przez Prof. M. Kleinrok materiały na temat objawów dysfunkcji narządu żucia i prostych możliwych do szerokiego stosowania w praktyce sposobów badania klinicznego zaburzeń wewnątrzstawowych w ssż, w tym przede wszystkim wnikliwej analizy ruchów żuchwy i towarzyszących im patologicznych objawów akustycznych w ssż.

W wykładzie podkreślono, że w ocenie rentgenogramów ssż u chorych z dysfunkcją narządu żucia konieczna jest przede wszystkim ocena położenia głów żuchwy, sklerotyzacji i zarysu powierzchni stawowych (ze szczególnym uwzględnieniem ich spłaszczenia) oraz kształtu szpary stawowej.

Autorzy wykazali, że w oparciu o ocenę szpary stawowej i badanie kliniczne można wyciągnąć wniosek na temat położenia kształtu i powiększenia krążka. Jest to istotne dlatego, że rokowanie w przypadkach ze znacznie powiększonym krążkiem ssż nie jest pomyślne. Ponadto istotna jest równoczesna ocena położenia głów żuchwy w obydwu ssż. Służy do tego przedstawiona w wykładzie klasyfikacja wg Kleinrok.

Film autorów pt.: „Diagnostyczno -lecznicza artroskopia stawów skroniowo-żuchwowych”, z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z IS AM w Warszawie, zilustrował anatomię artroskopową stawu skroniowo-żuchwowego oraz taktykę chirurgiczną stosowaną w artroskopii diagnostycznej ssż omówiono też praktyczne stosowanie tej metody diagnostyczno-leczniczej ssż.

Prof. dr hab. Maria Kleinrok


POWIĄZANE ARTYKUŁY

cede2018 11
Przyjęto nowy statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Lekarz

Podczas odbywającego się w Poznaniu w dn. 21-22 września Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przyjęto nowy statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.– Statut bez wątpienia wymagał aktualizacji. Zmieniły się przepisy, szczegó...

odpady medyczne - Dentonet.pl
BDO: sprawozdanie o odpadach za 2019 r. do końca października Lekarz

To już ostatni miesiąc na złożenie sprawozdania o odpadach za 2019 r. Termin mija 31 października. Przypomnijmy – roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi mają obowiązek składać podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z ...

BDO - Dentonet.pl
BDO: to ostatnie dni na sprawozdanie o odpadach Lekarz

Tylko do 15 marca 2021 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 r. Roczne sprawozdania za 2020 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwe...

ROZWIŃ WIĘCEJ
BDO - Dentonet.pl
Sprawozdanie BDO do 15 marca - tylko w formie elektronicznej Lekarz

Do 15 marca 2021 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 r. Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO. Przypomnijmy – roczne sprawo...

sharon mccutcheon oKay0q7Pa30 unsplash
Apel Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego ws. cukrzycy dzieci Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne podaje, że liczba dzieci chorych na cukrzycę na świecie systematycznie rośnie. W Polsce jest podobnie, szczególnie wśród najmłodszych grup wiekowych 0-4 i 5-9 lat. Choroba ta, obok astmy oskrzelowej, jest najczęsts...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Sprawozdanie o odpadach - termin wydłużony do 31 października Lekarz

Na stronie internetowej BDO przypomniano, że termin złożenia sprawozdania o odpadach za 2019 r. został wydłużony do 31 października. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi zobowiązane są podmioty, o których ...

Orbit
Rola bezcukrowej gumy do żucia w profilaktyce próchnicy Pacjent

Światowa Federacja Dentystyczna (FDI World Dental Federation) wskazuje, że próchnica zębów jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie – aż 90% populacji zmaga się z problemami jamy ustnej, a Polska jest jednym z krajów o najwyższym poziomie ...

apel PTS - Dentonet.pl
Wybory do władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w 2021 r. Lekarz

9 października w formule hybrydowej odbyły się posiedzenia prezydium oraz zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wybory do władz PTS-u, zgodnie z kalendarzem, mają odbyć się w 2021 r. Jak czytamy w komunikacie, po raz pierwszy – ...

Zrzut ekranu 2019 05 24 o 23.54.52
25 lat polskiego producenta unitów na targach Krakdent 2019 Lekarz

Makromed, mający siedzibę w Łodzi producent popularnych unitów stomatologicznych EXIMA i CERTUS, świętuje w tym roku 25-lecie działalności. - Wyprodukowane przez nas unity są jak dobrze wykwalifikowana asysta, która pomaga lekarzowi skupić się na naj...

lek na koronawirusa - Dentonet.pl
Coraz bliżej skutecznego polskiego leku na COVID-19 Lekarz

Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej oraz Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, we współpracy z laboratoriami z Niemiec i USA, zidentyfikował cząsteczki, które mogą stanowić przełom na drodze do znalezienia skutecznego leku na COVID-19...

IMG 2234
Polski kongres Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Lekarz

Konferencja naukowa Europejskiego Towarzystwa Protetycznego w 2023 roku odbędzie się w Białymstoku. Taką decyzję podjął zarząd EPA, a poinformowano o niej podczas 43. edycji tej międzynarodowej konferencji, która w tym roku odbyła się w Amsterdamie.-...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji