Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

Dz. U. Nr 121 z 18 października 2001 r., poz. 1311)

Załącznik nr 1: WYKAZ PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU BEZPŁATNIE

Załącznik nr 2: WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU BEZPŁATNIE

Na podstawie art. 31e ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa przysługujących ubezpieczonemu bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wykaz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują także bezpłatnie:

1) świadczenia zdrowotne określone w załączniku nr 1, wykonywane w znieczuleniu ogólnym,

2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 851).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załącznik nr 1: WYKAZ PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU BEZPŁATNIE

Lp.Świadczenie stomatologiczneKod świadczenia stomatologicznego wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CMWartość punktowa procedury
1234
1Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe  
Badanie lekarskie stomatologiczne 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101100
Badanie lekarskie kontrolne 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0102100
Konsultacja lekarza stomatologa specjalisty23.0105200
Porada lekarska23.010360
2Badanie żywotności zębów23.0215
3Rentgenodiagnostyka  
Rentgenodiagnostyka – do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy23.030180
– wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
4Znieczulenie  
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie23.040130
Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.040230
Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403120
5Instruktaż higieny jamy ustnej 1 raz w roku23.08100
6Profilaktyka stomatologiczna  
Leczenie nadwrażliwości zębów w obrębie 1/4 łuku zębowego23.100780
7Leczenie choroby próchnicowej zębów  
Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb23.1101140
Całkowite opracowanie ubytku próchnicowego z założeniem podkładu23.1102100
Całkowite opracowanie rozległego ubytku próchnicowego z założeniem podwójnego podkładu23.1103150
Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105105
Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106100
Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni23.1109200
Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach23.1110250
Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 powierzchniach (MOD)23.1111350
8Leczenie endodontyczne zębów u osób powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych  
Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.120180
Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202110
Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204210
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału23.1206200
Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1207110
Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału23.1209130
Czasowe wypełnienie jednego kanału23.1306100
Ostateczne wypełnienie jednego kanału23.1307170
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi – nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony23.1311680
9Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia  
Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy23.1602100
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku – obejmuje każdą wizytę23.160440
Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej – obejmuje każdą wizytę23.1605100
Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia23.1607200
Podcięcie wędzidełka, wargi, języka, policzka23.1611150
Plastyka wędzidełka, wargi, policzka23.1612400
Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615250
10Usunięcie zęba  
Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701100
Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702150
Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni23.1703350
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego23.1704550
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego23.1705700
11Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej  
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany23.1810160
Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany23.1812400
Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwišzanie, podkłucie naczyń – jako zabieg odrębny23.1813300
Założenie opatrunku chirurgicznego23.181580
Wycięcie małego guzka, zmiany zębopochodnej lub włókniaka z wysłaniem materiału do badania histopatologicznego – nie obejmuje kosztów badania23.1901250
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej23.1807650
Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki23.1808350
Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej23.1906800
Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie szczęki lub/i żuchwy z wyłączeniem wszczepów i przeszczepów. Zabieg wykonywany jako przygotowanie podłoża do leczenia protetycznego w ramach puz23.1903350
Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001100
Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów23.2101300
Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami23.2102400
Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub/i żuchwy23.2205450
Założenie drucianej szyny nazębnej23.2206500
Zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia23.2209200
Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy23.2210160
12Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat oraz odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i żuchwie – raz na 2 lata  
Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów23.3102900
Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów23.31031.400
Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce23.31041.850
Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie23.31052.300
Zastosowanie prostych dwuramiennych elementów utrzymujących lub podpierających lub wieloramiennych elementów doginanych o podobnym działaniu dodatkowo do każdej protezy – rozliczane za każdy element23.3107200
Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem23.3112180
Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki23.3116460
Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy23.3117510
13Leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki  
Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym23.3118520
Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie bezzębnej szczęki23.3119650
Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego23.31201.700
Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki23.31211.050
Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej23.31222.600
Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o mniejszym zakresie23.31232.600
Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie23.31244.000

Załącznik nr 2: WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU BEZPŁATNIE

1. Materiał do wypełnień czasowych.

2. Cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy. 3. Cementy glasjonomerowe – stosowane jako podkład pod wypełnienia amalgamatowe lub kompozytowe oraz do wypełnień zębów mlecznych i ubytków klasy III i V według Black’a w zębach stałych.

4. Chemoutwardzalny materiał kompozycyjny do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach (3+3, 3-3).

5. Amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2.

6. Materiały do wypełnień kanałów korzeniowych.

7. Ćwieki gutaperkowe.

8. Masa wyciskowa alginatowa, masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu.

9. Laki szczelinowe.

10. Lakiery.

11. Nici chirurgiczne.

12. Szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

13. Akryl do wykonania płyt protez i aparatów ortodontycznych.

14. Zęby akrylowe do protez zębowych.

15. Drut klamrowy do protez i aparatów ortodontycznych.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szczepienia na gruźlicę - Dentonet.pl
Bezpłatne szczepionki na grypę dla sektora prywatnego? Lekarz

Trwa akcja Ministerstwa Zdrowia „Szczepionka na grypę dla personelu medycznego”. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowani...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
W 2018 r. utworzono 41 szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w 2018 r. w ramach programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2...

Karta EKUZ także dla osób bez pracy Pacjent

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje także osobom, które z powodu epidemii COVID-19 straciły pracę po 15 marca 2020 roku. W takich przypadkach warunkiem posiadania prawa do EKUZ jest przyznane...

ROZWIŃ WIĘCEJ
stomatologia - Dentonet.pl
Stomatologia: większa dostępność do świadczeń gwarantowanych Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie, które ma zwiększyć dostępność do leczenia stomatologicznego w warunkach epidemii COVID-19 w Polsce. Jak poinformowano, od połowy marca br. dostęp do świadczeń zdrowotnych – również stomatologicznych ...

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 jest chorobą zawodową – w jakich sytuacjach? Asysta

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, choroba COVID-19 wywoływana przez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 po spełnieniu określonych warunków może być uznawana za chorobę zawodową. Z treści pisma wystosowanego przez ministerstwo zdrowia do Naczel...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres