Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r.

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”.

§ 2.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) do dnia 31 grudnia 2004 r. – czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) do dnia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia – usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi

3) do dnia 30 czerwca 2003 r. czynności objęte, do dnia 31 grudnia 2002 r., zwolnieniem od ewidencjonowania niewymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia

§ 3.

1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w poz. 1 – 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy był większy niż 70%;

2) podatników, z zastrzeżeniem ust. 6, opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w poz. 1, 10, 12, 26, 29-34, 40-45, 47-50, 54, 58-59, 65, 67, 74, 77-78, 84,

92-95, w części V w poz. 3, 4 – usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w poz. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.3)) wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w poz. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

– jeżeli nie buli oni wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania;

3) podatników u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i którzy nie byli wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym obowiązuje zwolnienie, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w poz. 1 – 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem, z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70%.

3. Zwalnia się, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2004 r., również podatników rozpoczynających w roku podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, jeżeli będą oni wykonywali czynności wymienione w poz. 1 – 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a przewidywany przez podatnika udział obrotów ze sprzedaży tych towarów i usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy uzyskanych do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy – będzie wyższy niż 70%.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w ust. 3, rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego, jeżeli udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 – 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy będzie w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności równy lub niższy niż 70%.

5. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu roku podatkowego, u których udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 – 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy będzie do końca roku podatkowego równy lub niższy niż 70%, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, traci moc po upływie 3 miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

6. U podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku:

1) rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub

2) niedotrzymania warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),

– zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w roku podatkowym obrotów w wysokości 40.000 zł – z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 4.

Zwalnia się również z ewidencjonowania:

1) do dnia 30 kwietnia 2003 r. – podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie byli zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie u których wartość obrotów z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy w ciągu roku 2002 przekroczyła 40 000 zł;

2) do dnia przekroczenia w roku 2003 lub 2004 kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy – podatników rozpoczynających w danym roku podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy.

§ 5.

Zwolnień od ewidencjonowania, o których mowa w §2-4, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2) przy świadczeniu usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej

3) przy świadczeniu usług wymienionych w §2 pkt 2, z uwzględnieniem terminów zwolnień określonych w tym przepisie.

§ 6.

Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

§ 7.

1. W terminach wynikających z § 2 pkt 3, § 3 ust. 2 i 4 – 7 oraz § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia, każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

2. Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych w ust. 1, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia od ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, gdzie ewidencjonowanie powinno mieć zastosowanie w kolejnych miesiącach.

§ 8.

1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 b ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku małych podatników, o których mowa w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Kwota dokonanego w danym miesiącu lub kwartale, w przypadku małych podatników, o których mowa w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy – odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2a ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2b ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty określonej w pkt 1 – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

§ 9.

1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających, określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.

3. Podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną ich używania,

2) zaprzestaną działalności,

3) nastąpi otwarcie likwidacji,

4) zostanie ogłoszona upadłość,

5) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,

6) nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

4. Obowiązek zwrotu dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia wymienione w ust. 3

pkt 1-6.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

6. Obowiązki określone w ust. 4 i 5 należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy – nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 10.

Przepis § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.

§ 11.

Do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia utracili prawo do zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w tych przepisach.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.4.

MINISTER FINANSÓW

/ w z. I Ożóg /

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151, poz. 1711 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1313)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r.

Załącznik nr 1

Wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (część)

Poz. Symbol

PKWiU

Nazwa usługi (czynności)
1 2 3
36. 80 Usługi w zakresie edukacji
37. 85Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
38. 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
39. 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne - Dentonet.pl
BDO: sprawozdanie o odpadach za 2019 r. do końca października Lekarz

To już ostatni miesiąc na złożenie sprawozdania o odpadach za 2019 r. Termin mija 31 października. Przypomnijmy – roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi mają obowiązek składać podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z ...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Będzie więcej czasu na wymianę kas fiskalnych w gabinetach Lekarz

Ministerstwo finansów pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dla pierwszej grupy podatni...

koronawirus - Dentonet.pl
Do czego władze kraju mogą dziś zmusić lekarza dentystę? Lekarz

W związku z uchwaleniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. ustawy z dnia...

ROZWIŃ WIĘCEJ
karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Podano stawki karty podatkowej dla dentystów na 2020 r. Lekarz

Ministerstwo finansów ogłosiło stawki karty podatkowej na 2020 r. Będą one wyższe zarówno w przypadku lekarzy dentystów, jak i techników dentystycznych.Stawki karty podatkowej są co roku korygowane, biorąc pod uwagę publikowany przez GUS poziom zmian...

wyroby medyczne - Dentonet.pl
Nowe wzory zleceń na wyroby medyczne od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie przypomniało, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, polegające przede wszystkim na stosowaniu nowego wzoru z...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres