Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Regulamin

Brak komentarzy | Publikacja:

Regulamin

I. Organizator konkursu

 1. Konkurs organizowany jest przez Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 61; wpisany do KRS pod numerem 0000274754, zwany dalej „Bestomem”.
 2. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Bestomu w Łodzi.
 3. Bestom jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną zamieszczone w zbiorze danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia swych danych osobowych ze zbioru.

II. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs odbywa się między 10 września 2007 roku, a 7 grudnia 2007 roku. Jest publikowany na łamach kwartalnika „Uśmiech & Zdrowie” w formie plebiscytu na najzabawniejszą fotografię.
 2. Fotografie można publikować do 30 listopada 2007 roku. Po tym terminie możliwe będzie tylko ocenianie fotografii.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są i oceniane zgodnie z pkt. III niniejszego regulaminu. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2007 roku.
 4. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana w portalu DENTOnet.pl oraz w najbliższym numerze kwartalnika „Uśmiech & Zdrowie”.

III. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Prześlą drogą elektroniczną fotografię uwieczniającą moment szczotkowania zębów. Na fotografii musi być widoczna twarz osoby wykonującej zabieg higieniczny oraz szczotka do zębów.
  2. Przekażą na prośbę Organizatora dane osobowe i teleadresowe, umożliwiające dostarczenie wygranej.
  3. Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bestom w celach promocji i marketingu, działalności prowadzonej przez Bestom, w tym oferowanych produktów. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  4. Dokonają poprawnej rejestracji i logowania w serwisie DENTOnet.pl, zarówno w celu dodania własnej fotografii, jak i oceny innych zgłoszeń.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, na liście Laureatów Konkursu, opublikowanej na stronie internetowej Konkursu oraz kwartalnika „Uśmiech & Zdrowie”.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu nagród.
 4. Każdy uczestnik może opublikować tylko jedno zdjęcie.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odmowy bez podania przyczyny publikacji fotografii, która może naruszać dobre imię osób trzecich lub rażąco narusza ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
 6. Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię, oświadcza, że posiada prawa autorskie do jej publikacji i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 7. Bestom nie ponosi odpowiedzialności za publikację zdjęć, które naruszają prawa autorskie osób trzecich i zostały opublikowane bez ich pisemnej zgody.

IV. Nagrody

 1. W Konkursie Organizator ufundował szczoteczki Sonicare (w ilości trzy). Wartość rynkowa każdej z nagród wynosi 600 PLN.
 2. Przyznanie nagrody Uczestnikowi Konkursu jest możliwe po uprzednim spełnieniu przez niego warunków o jakich mowa w pkt. III. Każdy może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród, o których mowa powyżej na inne, o tej samej wartości, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
 4. Pula nagród jest zamknięta.

V. Wyłonienie Laureatów

 1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których fotografie uzyskają największą ilość pozytywnych ocen i uznane zostaną za najzabawniejsze przez Użytkowników portalu DENTOnet.pl. Oceny dokonywane będę poprzez przypisanie do danej fotografii punktacji liczbowej. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie warunków wynikające z pkt. III.
 2. Każdy zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę w danej edycji konkursu.
 3. Przy przydziale nagród będą wzięte pod uwagę tylko te fotografie, które uzyskają minimum 10 głosów.
 4. W przypadku, w którym identyczną ilość punktów uzyska więcej niż jeden Uczestnik ubiegający się o nagrodę, o jej przyznaniu decyduje Organizator.
 5. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz stosownym komunikatem na stronach serwisu www.dentonet.pl.

VI. Odbiór nagród

 1. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim.
 2. Wszystkie nagrody zostaną przesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora, na wskazany adres korespondencyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Uczestnika związane z podaniem przez niego nieprawidłowych danych teleadresowych. Laureaci ponoszą skutki nieodebrania nagrody na wyżej określonych warunkach.

VII. Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów Konkursu.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

  1. czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu,
  2. wyłonienie Laureatów Konkursu i przyznanie im nagród,
  3. rozpatrywanie reklamacji Uczestników Konkursu.

VIII. Reklamacje

 1. Składanie reklamacji możliwe jest jedynie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Listy Laureatów Konkursu, na adres: Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o., ul. Tuwima 61, 90-025 Łódź, z dopiskiem „Konkurs – reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Konkursu, jak również opis podstaw reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.
 4. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia Listy Laureatów Konkursu.

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji