Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa

Publikacja:

Ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa

Okres trwania staży cząstkowych, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń i zakres ich odbywania dla lekarza stomatologa określa ramowy program stażu podyplomowego.

Ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa stanowi załącznik nr 2 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553).

Cel stażu:

pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania, rozpoznawania i leczenia schorzeń wchodzących w zakres stomatologii, postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także przyswojenie wiedzy z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego jako przygotowanie lekarza stomatologa do samodzielnego wykonywania zawodu.

STAŻ CZĄSTKOWY W DZIEDZINIE STOMATOLOGII

Czas trwania stażu: 47 tygodni.

I. Program stażu z zakresu stomatologii zachowawczej

Czas trwania stażu wynosi 11 tygodni.

Program stażu obejmuje:

1. Poznanie zasad:

1) organizacji promocji zdrowia jamy ustnej wśród społeczności lokalnej (mieszkańców wsi, gminy, dzielnicy), na której terenie funkcjonuje praktyka lub poradnia;

2) organizacji i metod pracy indywidualnej praktyki lekarsko-stomatologicznej, a w szczególności:

a) organizacji pracy gabinetu (ruch pacjentów, rejestracja, dokumentacja, sprawozdawczość, zasady wypisywania recept i skierowań na badanie diagnostyczne oraz na konsultacje specjalistyczne),

b) ergonomii pracy stomatologa, pracy z asystentką na cztery ręce,

c) współdziałania z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia,

d) metodologii zawierania kontraktów.

2. Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie:

1) próchnicy zębów;

2) zapaleń miazgi;

3) martwicy i zgorzeli miazgi oraz chorób tkanek okołowierzchołkowych zęba;

4) uszkodzeń niepróchnicowych tkanek zębów.

3. Opanowanie wykonywania następujących umiejętności i czynności:

1) diagnozowania próchnicy (ze szczególnym uwzględnieniem oceny aktywności choroby, wykrywania i kwalifikacji zmian próchnicowych na powierzchni stycznych zębów);

2) planowania postępowania profilaktyczno-leczniczego próchnicy, z uwzględnieniem indywidualnych czynników ryzyka choroby;

3) postępowania diagnostycznego w przypadku bólu zębów o niejasnej lokalizacji;

4) leczenia próchnicy z zastosowaniem oszczędzających metod opracowania ubytku (metoda ART, tunelowa) i odpowiednich materiałów do wypełnień;

5) postępowania profilaktycznego i leczenia ubytków tkanek twardych zęba niepróchnicowego pochodzenia (nadżerki nietypowe, ubytki typu abrazyjnego);

6) wykonywania zabiegów endodontycznych;

7) postępowania diagnostycznego i leczniczego w przypadku chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zębów wielokorzeniowych (ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu, leczenie kanałowe zębów z zainfekowaną miazgą, wypełnienie kanałów korzeniowych ćwiekami gutaperkowymi z użyciem różnych metod kondensacji, leczenie endodontyczne zębów z nieprawidłowościami anatomicznymi dotyczącymi liczby i przebiegu kanałów korzeniowych);

8) diagnostyki i postępowania leczniczego w uszkodzeniach tkanek zęba spowodowanych czynnikami abrazyjnymi lub chemicznymi;

9) diagnostyki i postępowania leczniczego w przypadku pourazowych uszkodzeń zębów stałych;

10) stosowania diagnostyki radiologicznej wewnątrz- i zewnątrzustnej oraz innych metod obrazowania;

11) diagnozowania i usuwania przebarwień zębów;

12) prowadzenia instruktażu higieny jamy ustnej i motywacji chorego oraz oceny uzyskanych efektów;

13) stosowania profesjonalnych metod profilaktyki próchnicy i zapaleń dziąseł (profesjonalne usuwanie kamienia nazębnego, mechaniczne usuwanie płytki nazębnej, stosowanie lakierów i żeli fluorkowych, stosowanie lakierów chlorheksydynowych i uszczelniaczy bruzd),

14) planowania i oceny efektów edukacji prozdrowotnej w różnych grupach populacji.

4. Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS:

1 dzień (5 godzin wykładów):

1) epidemiologia zakażeń HIV i choroby AIDS;

2) podstawowe wiadomości o budowie wirusa HIV i wykrywaniu zakażeń;

3) wybrane zagadnienia HIV/AIDS w ujęciu nauk medycznych;

4) elementy poradnictwa i opieki medycznej nad kobietą zakażoną HIV lub chorą na AIDS;

5) poradnictwo przed testem i po teście;

6) strategia leczenia antyretrowirusowego zakażonych HIV i chorych na AIDS;

7) etyczne i prawne aspekty HIV i AIDS;

8) elementy komunikowania się w relacjach lekarz – pacjent zakażony HIV i chory na AIDS.

II. Program stażu z zakresu stomatologii dziecięcej (pedodoncji)

Czas trwania stażu wynosi 10 tygodni.

Program stażu obejmuje:

1. Poznanie i opanowanie:

1) sposobu adaptacji dziecka do zabiegów stomatologicznych;

2) postępowania z dziećmi specjalnej troski.

2. Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie:

1) próchnicy zębów mlecznych;

2) próchnicy zębów stałych niedojrzałych;

3) chorób miazgi zębów mlecznych i stałych w różnych fazach rozwoju zębów;

4) chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w wieku rozwojowym.

3. Postępowanie w pourazowym uszkodzeniu zębów mlecznych oraz zębów stałych z niezakończonym rozwojem (diagnostyka kliniczna i radiologiczna, uwarunkowania procedur leczniczych, badania kontrolne z oceną rozwoju korzenia).

4. Postępowanie stomatologiczne w zapobieganiu i leczeniu chorób odogniskowych.

5. Opanowanie następujących umiejętności i czynności:

1) oceny wieku zębowego;

2) diagnozowania zaburzeń i wad rozwojowych uzębienia;

3) diagnozowania próchnicy zębów mlecznych i zębów stałych niedojrzałych;

4) leczenia próchnicy zębów mlecznych i zębów stałych niedojrzałych;

5) planowania i wykonywania zabiegów profilaktycznych;

6) postępowania leczniczego w chorobach miazgi zębów mlecznych;

7) leczenia chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia;

8) postępowania w pourazowym uszkodzeniu zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia.

III. Program stażu z zakresu chirurgii stomatologicznej

Czas trwania stażu wynosi 8 tygodni.

Program stażu obejmuje:

1. Poznanie zasad:

1) znieczulenia miejscowego powierzchniowego, nasiękowego i przewodowego;

2) usuwania zębów u dzieci i dorosłych;

3) dłutowania i rozdzielania korzeni zębów;

4) diagnostyki i postępowania w zapaleniu tkanek jamy ustnej, twarzy i szyi;

5) współczesnej antybiotykoterapii w leczeniu zapaleń tkanek jamy ustnej, twarzy i szyi;

6) zapobiegania oraz metod diagnozowania i rozpoznawania nowotworów;

7) profilaktyki zakażeń wirusami hepatotropowymi i HIV w chirurgii stomatologicznej;

8) pierwszej pomocy w pourazowych obrażeniach czaszki twarzowej.

2. Rozpoznawanie, różnicowanie i zasady leczenia:

1) torbieli;

2) chorób stawu skroniowo-żuchwowego;

3) wczesnych i późnych powikłań po usunięciu zębów;

4) nerwobóli.

3. Opanowanie następujących umiejętności i czynności:

1) zastosowania badań radiologicznych i ultrasonograficznych w chirurgii stomatologicznej;

2) znieczulenia nasiękowego i przewodowego zewnątrzustnego i wewnątrzustnego w zakresie części twarzowej czaszki;

3) wykonania ekstrakcji zębów jedno- i wielokorzeniowych;

4) wykonania zabiegu chirurgicznego zaopatrzenia zębodołu po ekstrakcji zębów;

5) wykonania nacięcia powierzchniowych ropni zębopochodnych.

IV. Program stażu z zakresu protetyki stomatologicznej

Czas trwania stażu wynosi 8 tygodni.

Program stażu obejmuje:

1. Poznanie zasad:

1) planowania leczenia protetycznego;

2) współpracy z pracownią techniczną;

3) leczenia za pomocą protez stałych (wkład koronowo-korzeniowy, korony lane i lane licowane, mosty);

4) wykonania uzupełnień tymczasowych;

5) wykonania płytowych protez ruchomych, częściowych i całkowitych;

6) leczenia za pomocą protez szkieletowych;

7) naprawy uszkodzonych uzupełnień protetycznych w warunkach klinicznych.

2. Opanowanie następujących umiejętności i czynności:

1) wykonania klinicznego protezy stałej: wkładu koronowo-korzeniowego, korony lanej mostu;

2) wykonania klinicznego protezy płytowej, częściowej osiadającej;

3) wykonania klinicznego protezy całkowitej;

4) wykonania klinicznego protezy szkieletowej;

5) wykonania klinicznego naprawy protezy ruchomej.

V. Program stażu z zakresu periodontologii

Czas trwania stażu wynosi 4 tygodnie.

Program stażu obejmuje:

1. Poznanie:

1) zasad diagnozowania, zapobiegania i leczenia zapaleń przyzębia;

2) sposobów kontroli miejscowych czynników przyczynowych chorób przyzębia;

3) zasad oceny wyników leczenia podstawowego w chorobach przyzębia.

2. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w chorobach błony śluzowej jamy ustnej o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej.

3. Opanowanie następujących umiejętności:

1) oceny stanu klinicznego i radiologicznego przyzębia (głębokość kieszonek, stopień rozchwiania zębów, zaawansowanie choroby w okolicy międzykorzeniowej zębów, krwawienie z kieszonki dziąsłowej, obecność płytki bakteryjnej, interpretacja obrazów radiologicznych przyzębia);

2) metod motywacji i instruktażu higieny u osób z zaawansowanym zapaleniem przyzębia;

3) wykonania skalingu nad- i poddziąsłowego u osób z zapaleniem przyzębia o umiarkowanym zaawansowaniu;

4) korekty innych miejscowych czynników etiologicznych zapaleń dziąseł i przyzębia;

5) interpretacji wyników badań laboratoryjnych.

VI. Program stażu z zakresu ortodoncji

Czas trwania stażu wynosi 6 tygodni.

Program stażu obejmuje:

1. Rozpoznawanie:

1) normy zgryzowej w poszczególnych fazach rozwoju;

2) prawidłowej i spaczonej funkcji narządów żucia.

2. Promocję prawidłowego rozwoju narządu żucia i eliminowania dysfunkcji i parafunkcji (profilaktyka pierwotna i wtórna).

3. Opanowanie następujących czynności i umiejętności:

1) ustalania wskazań do wykonywania następujących badań:

a) radiologicznych (ortopantomogramy, teleradiogramy, rtg przylegające osiowe),

b) ustalania wieku zębowego i kostnego,

c) czynnościowych narządu żucia;

2) oceny wskazań do:

a) ortodontycznej ekstrakcji zębów mlecznych i stałych,

b) leczenia zespołowego wad twarzo-szczękowo-zgryzowych;

3) wykonania wycisku diagnostycznego i pobrania zgryzu diagnostycznego;

4) opiłowania guzków klinujących zęby mleczne;

5) stosowania mioterapii;

6) leczenia prostymi aparatami ortodontycznymi (płytka przedsionkowa, utrzymywacz przestrzeni);

7) oceny klinicznej możliwości reperacji uszkodzonego aparatu.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
Skierniewice: program profilaktyki próchnicy dla nastolatków Lekarz

Prezydent Skierniewic ogłosił konkurs na realizację miejskiego programu profilkatyki próchnicy dla 17- oraz 18-latków. Jak wynika z ogłoszenia, na realizację programu przeznaczono w 2020 r. 26 tys. zł brutto. Ma on być prowadzony od dnia podpisania ...

nauka - Dentonet.pl
Program "Młody Naukowiec" dla zdolnych studentów Lekarz

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje program "Młody Naukowiec" (Young Scientist Program), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym. Studenci otrzymają wsparci...

program profilkatyki prochnicy - Dentonet.pl
Program profilaktyki próchnicy w Polkowicach z dofinansowaniem Lekarz

Dolnośląski oddział wojewódzki NFZ-u przyznał gminie Polkowice dofinansowanie w wysokości ponad 9 tys. zł na realizację programu profilaktyki próchnicy. Dolnośląski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w połowie listopada ogłosił listę zaak...

ROZWIŃ WIĘCEJ
windows v94mlgvsza4 unsplash
Program "Repetitio est" – warto się uczyć! Lekarz

„Repetitio est…” to kompleksowy program edukacyjny, skierowany do lekarzy dentystów, studentów stomatologii, asystentek i higienistek stomatologicznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym projekcie! Na stronie www.repetitioest.pl znaleźć można da...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Podział stażu podyplomowego dentystów? NRL przeciwko Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyliło się do opinii komisji stomatologicznej NRL-u o konieczności pozostawienia stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej. Podział stażu dentystów zaproponował pod koniec ubiegłego roku ze...

profilaktyka
Minister zdrowia ogłasza program "Profilaktyka 40 PLUS" Lekarz

Program badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat oraz zniesienie limitów do specjalistów – to dwa kolejne elementy programu odbudowy zdrowia Polaków, które przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski. Oba mają zacząć funkcjonować już 1 ...

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
MZ: program profilaktyki próchnicy dla młodzieży Lekarz

Ministerstwo zdrowia wdraża na terenie całego kraju program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy dla młodzieży. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zd...

profilaktyka
Program "Profilaktyka 40 plus" niestety bez stomatologii Pacjent

Rusza program „Profilaktyka 40 PLUS”. W ramach pakietu badań kontrolnych po pandemii koronawirusa mowa jest o pomiarze ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczeniu wskaźnika masy ciała (BMI) i ocenie miarowości rytmu serc...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Jakie wynagrodzenie dla dentystów na stażu podyplomowym? Lekarz

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, od 1 lipca 2020 r. lekarz i lekarz dentysta na stażu podyplomowym będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2900 zł brutto. NIL domaga się podwyższenia tej kwoty. Zgodnie z projektem rozporządzenia...

edukacja higienistka
W Gdańsku budują ośrodek kształcenia podyplomowego Lekarz

Prace budowlane mają zakończyć się w 2022 roku. - W 2023 będziemy mieli wiele pracy z wypełnieniem tej formy treścią, tak aby rzeczywiście, w wieloraki sposób służyła ona obecnym i następnym pokoleniom lekarzy w szeroko pojętej edukacji podyplomowej....