Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

Brak komentarzy | Publikacja:
Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zajęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z dnia 30 stycznia 2015 r.).
Zgłosiło do niego następujące uwagi ogólne:

Zgodnie z uzasadnieniem projektu w/w ustawy – jej podstawowym celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego zmian, które do systemu, jaki obecnie funkcjonuje w zawodach regulowanych w ramach Unii Europejskiej oraz w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Termin implementowania tej dyrektywy do prawa krajowego to 18 stycznia 2016 r.

Uwagi ogólne:
do funkcjonującego obecnie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych w ramach Unii Europejskiej wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 20 listopada 2013 r., która zmienia dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”). Termin implementowania tej dyrektywy do prawa krajowego upływa z dniem 18 stycznia 2016 r.

Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ujmuje zasady uznawania kwalifikacji w odniesieniu do prawie wszystkich zawodów, które są regulowane i funkcjonują w państwach członkowskich.

Stanowi ona, że co do zasady, uznawanie kwalifikacji zawodowych następuje w trybie tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji. Jednocześnie odnośnie 7 zawodów – tzw. zawodów sektorowych (a do takich zalicza się m. in. zawody lekarza i lekarza dentysty) dyrektywa ustanawia system tzw. automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych, który opiera się na koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia.

W polskim porządku prawnym przepisy zawiązane z tą dyrektywą (w zakresie wszystkich zawodów, które objęte są ogólnym systemem uznawania kwalifikacji) są wdrożone ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych (nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Z kolei w zakresie 7 zawodów sektorowych przepisy dyrektywy wprowadzają ustawy szczegółowe, które dotyczą wykonywania tych zawodów – w przypadku zawodów lekarza i lekarza dentysty ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – w taki właśnie sposób należy wprowadzić zmiany do w/w dyrektywy w zakresie zawodów lekarza i lekarza dentysty – poprzez stosowną nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Projektowana ustawa, która dotyczy zasad uznawania kwalifikacji zawodowych, jakie zostały nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie może mieć bezpośredniego zastosowania do zawodów lekarza i lekarza dentysty (ani do pozostałych zawodów sektorowych), ponieważ te zawody są regulowane odrębnymi ustawami, które w pełni i na zasadzie odrębności określają tryb uznawania kwalifikacji w tych zawodach, a jedynie w niektórych sprawach wyraźnie odsyłają do ogólnej ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

W zakresie zawodów lekarza i lekarza dentysty wszystkie wdrażane regulacje wynikające z dyrektywy UE powinny być samoistnie uregulowane drogą nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza – a jedynie w niektórych, jasno wskazanych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty sprawach można dopuścić odpowiednie stosowanie przepisów projektowanej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że propozycje zmian do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawarte w projektowanej ustawie są szczątkowe i pomijają większość kwestii, które wymagają uregulowań ustawowych w odniesieniu do zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Projektowana ustawa wykazuje przy tym niekonsekwencje w zakresie proponowanych zmian w ustawach regulujących uznawanie kwalifikacji w zawodach sektorowych, np. w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej proponuje się szczegółowe przepisy regulujące tzw. mechanizm ostrzegawczy, podczas gdy zupełnie pomija się to w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty powinny mieć szeroki zakres, który obejmuje wszystkie zmiany do dyrektywy i uwzględniać specyfikę tych zawodów w polskim porządku prawnym. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w ramach prac nad projektowaną ustawą należy dokonać ponownej analizy potrzebnych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i opracować projekt odrębnej ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Należy dodatkowo podkreślić, że przepisy wdrażające kwestie związane z europejską legitymacją zawodową oraz funkcjonowaniem mechanizmu ostrzegawczego powinny być opracowane z uwzględnieniem regulacji określonych w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej, który jest jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych.
 

Uwagi szczegółowe:
Najważniejsze kwestie z punktu widzenia zawodów lekarza i lekarza dentysty, które należy szczegółowo określić w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, są następujące:

1. Weryfikacja znajomości języka polskiego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Propozycja zawarta w projektowanej ustawie nie jest w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zadowalająca i kwestię tę należy jeszcze przeanalizować.

2. Zasady ubiegania się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Powinny uwzględniać specyfikę tych zawodów, m.in. fakt, że ta sama osoba może uzyskać kwalifikacje podstawowe w jednym państwie, a kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej w innym państwie.

3. Zastrzeżenie jednoznacznie stwierdzające, że nie przyznaje się częściowego dostępu do zawodów lekarza i lekarza dentysty – zarówno w zakresie czynności zawodowych lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji, jak i lekarza albo lekarza dentysty specjalisty.

4. Mechanizm ostrzegawczy. Konieczne jest z jednej strony odpowiednie uregulowanie zasad przekazywania przez organy izb lekarskich właściwym organom innych państw członkowskich informacji objętych mechanizmem ostrzegawczym uwzględniając wszystkie możliwe sytuacje:
– kary ograniczenia zakresu czynności zawodowych, zawieszenia albo pozbawienia prawa wykonywania zawodu orzekane przez sąd lekarski,
– tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzekane przez sąd lekarski,
zawieszenie w prawie wykonywania zawodu lub o ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej,
– zakaz wykonywania zawodu orzekany przez sąd powszechny jako środek karny,
zawieszenie w wykonywaniu zawodu zastosowane tytułem środka zapobiegawczego przez sąd powszechny albo prokuratora, oraz sytuacje, gdy ww. decyzje przestają być wykonalne (np. uchylenie orzeczenia NSL w wyroku kasacyjnym, uchylenie uchwały NRL przez sąd administracyjny).

Z drugiej strony otrzymywanie ostrzeżeń z innych państw członkowskich dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów posiadających również w Polsce prawo wykonywania zawodu powinno być bodźcem do określenia w polskich przepisach prawnych konsekwencji takich zdarzeń oraz zasad postępowania organów samorządu lekarskiego w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów posiadających w Polsce prawo wykonywania zawodu, na których poza granicami Polski nałożone zostały sankcje o charakterze dyscyplinarnym mające wpływ na możliwość wykonywania zawodu (ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia prawa wykonywania zawodu) bądź których poza granicami Polski ograniczono w wykonywaniu zawodu z uwagi na niezdolność lub niedostateczne przygotowanie do jego wykonywania.

Są to kwestie obecnie nieuregulowane, budzące wiele wątpliwości i problemów dla samorządu lekarskiego i mające potencjalny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Prezydium jest zdania, że w tym zakresie konieczna jest także nowelizacja ustawy o izbach lekarskich.
Samorząd lekarski jest gotowy aktywnie włączyć się w prace legislacyjne we wskazanym powyżej zakresie i przygotować konkretne propozycje zmian.

(1). Art. 5c. 1. Osobie, która spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz ust. 2 i:
1) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5a pkt 1 i 2, art. 5b ust. 1 pkt 1-4, lecz nie może przedstawić zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzającego faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium tego państwa członkowskiego przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo
2) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i może przedstawić zaświadczenie, że posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które uznało to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wewnętrznymi przepisami tego państwa oraz potwierdziło uzyskane doświadczenie zawodowe – okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli minister właściwy do spraw zdrowia uznał kwalifikacje tej osoby do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w wyniku postępowania określonego w odrębnych przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

Żródło: Gazeta Lekarska
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-recepty - Dentonet.pl
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o e-receptach Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinfo...

Asysdent wykładowcy 2
Moralny obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych Asysta

- W myśl ustawy higienistki i asystentki nie mają prawnego obowiązku ciągłej edukacji, w przeciwieństwie do lekarzy. Tym większe uznanie dla uczestniczek tej konferencji - mówi lek. dent. Damian Nasulicz, jeden z wykładowców największej w Polsce konf...

RODO - Dentonet.pl
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) przyjęty Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), przedłożony przez ministra cyfryzacji.Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, celem nowej ustawy ma być lepsza ochrona danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z koniec...

ROZWIŃ WIĘCEJ
IKP - Dentonet.pl
Internetowe Konto Pacjenta coraz bliżej - projekt ustawy przyjęty Lekarz

Rada ministrów przyjęła nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy wprowadza przepisy regulujące dostęp do informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjen...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami już gotowy Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Cho...

COVID-19 - Dentonet.pl
NRL krytykuje projekt ustawy ws. zwalczania COVID Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Proponowane zapisy budzą zaniepokojenie i rozczarowanie samorządu. - W proponowan...

gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Lokalizacja gabinetu ważniejsza od kwalifikacji lekarza? Lekarz

Samorząd lekarski uważa, że w konkursach na świadczenie usług stomatologicznych nieprawidłowe jest podwyższanie punktacji za lokalizację gabinetu w szkole. Ważniejsze powinny być kwalifikacje stomatologa.Przypomnijmy – w projekcie zmian rozporządzeni...

nakłady na służbę zdrowia - Dentonet.pl
Nakłady na służbę zdrowia wzrosną szybciej, projekt ustawy gotowy Lekarz

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przyspiesza osiągnięcie 6% PKB na zdrowie do 2024 r. Uwagi można zgł...

choroby zawodowe dentystów - Dentonet.pl
Konieczny szerszy katalog chorób zawodowych dentystów Lekarz

Lekarze dentyści uważają za zasadne rozszerzenie katalogu chorób zawodowych m.in. o schorzenia kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych oraz choroby oczu – wynika z ankiety przeprowadzonej przez komisję stomatologiczną NRL. Przypomnijmy – od 24 czerwca...

podatek PIT
Rząd przyjął projekt ustawy o obniżeniu stawki podatku PIT Lekarz

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17% dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy, który rząd przyjął 16 li...

słodzone napoje - Dentonet.pl
Podatek cukrowy – projekt ustawy przyjęty przez radę ministrów Lekarz

Rząd przyjął przygotowany przez ministra zdrowia projekt tzw. podatku cukrowego, zgodnie z którym dodatkowym opodatkowaniem objęte zostaną słodzone napoje. Eksperci twierdzą jednak, że zamiast opodatkowywać napoje, rząd powinien dążyć do zmniejszania...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji