Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu

Publikacja:
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu

NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamatowych. Samorząd wystosował więc w tej sprawie dwa pisma: do ministra klimatu oraz posłów i senatorów komisji zdrowia i środowiska.

Jak ustalił zespół roboczy komisji stomatologicznej NRL ds. uproszczenia działalności leczniczej, nie ma przepisów zobowiązujących firmy znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Urzędy Marszałkowskie do zawarcia w umowach z placówkami medycznymi ustaleń o odbiorze pełnego spektrum odpadów. Do tego zauważono trudności w pozyskaniu informacji o jakimkolwiek wykazie tych firm.

 – Mamy więc obraz sytuacji , w której utylizacja zawartości osadników separatorów obarczona jest sporą opłatą, a samodzielne opróżnienie separatora i oddanie odpadu – niepewne (…). Jeśli dopisać do tego uwagę o tym, że tylko część sprzedawców separatorów gwarantuje ich serwis, to (…) jawi się nam stan, w którym ostatnią rzeczą, jaka odpowiadałaby standardom państwa prawa, jest wprowadzanie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów – podkreśla NRL.

Pisma do władz

Samorząd wystosował więc w tej sprawie dwa pisma: do ministra klimatu oraz posłów i senatorów komisji zdrowia i środowiska. W liście do ministra klimatu podkreślono, że NIL wielokrotnie informował władze publiczne o trudnościach z właściwym wykonaniem przewidzianych obowiązków dotyczących separatorów amalgamatu i braku możliwości wdrożenia przepisów wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego. Trudności dotyczą m.in. serwisowania urządzeń, a od pewnego czasu także znalezienia firm gotowych odbierać amalgamat z gabinetów. Jednym postulatów jest także ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych lub stworzenie gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy aktualnymi cenami zawieranych umów na tę usługę a cenami z 2020 r.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o informację, jakie działania o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym zamierza podjąć Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako właściwe w sprawach z zakresu gospodarki odpadami i odpowiedzialne za opracowanie krajowego planu dotyczącego środków, jakie będą wdrożone w naszym kraju w celu ograniczenia stosowania amalgamatu stomatologicznego, które umożliwią lekarzom dentystom właściwe wywiązanie się z obowiązków wynikających z art. 10 ust. 4 i 6 rozporządzenia w sprawie rtęci – pisze do ministra klimatu Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.

Podobny apel skierowano do posłów i senatorów komisji zdrowia i środowiska, przypominając, że dla placówek stomatologicznych wprowadzany obowiązek separacji amalgamatu jest tylko jedną z wielu ostatnio wprowadzanych kosztownych polityk, jak choćby nowa regulacja płac w podmiotach leczniczych oraz koszty związane z wprowadzaniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. – W związku w powyższym uprzejmie prosimy o zainteresowanie się wskazanymi problemami, gdyż dotychczasowe apele i stanowiska kierowane przez samorząd lekarski do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Zdrowia, nie przyniosły odpowiedzi, jak skutecznie umożliwić lekarzom dentystom wykonanie powyższych obowiązków – podkreślono w liście.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

amalgamat - Dentonet.pl
USA: zmiana stanowiska FDA w sprawie amalgamatu Lekarz

Przed kilkoma tygodniami Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała wytyczne w sprawie stosowania amalgamatu do odbudowy ubytków w zębach. Jak podano w komunikacie, u niektórych grup pacjentów należy zrezygnować z użycia tego mater...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Zmiany w odbiorze odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie kolejny moduł bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) – moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości. Muszą być w nim zarejestrowane wszystkie gabinety stomatologiczne. Baza ...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Papierowa ewidencja odpadów może być prowadzona dłużej Lekarz

Przypominamy, że 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papi...

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat - Dentonet.pl
Jak przebiega separacja amalgamatu stomatologicznego? Lekarz

Na czym polega dokładnie proces separacji amalgamatu? W jaki sposób urządzenia oddzielają fragmenty tego wypełnienia? Jak gwarantowana jest skuteczność separacji? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na temat tego procesu. Tu wątpliwości właś...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

odpady medyczne2 - Dentonet.pl
Utylizacja odpadów - mniej biurokracji dla lekarzy dentystów Lekarz

Z ogłoszonych 22 sierpnia 2019 r. zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wynika, że obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów został zniesiony.Art. 6 pkt 31 nowych przepisów...

odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

yusuf belek gHdVUGAJYGo unsplash
Czy obowiązkowe separatory amalgamatu są egzekwowane? Lekarz

Troje posłów – Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska – w interpelacji do ministra zdrowia pyta, czy obowiązek instalowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych jest egzekwowany przez polskich dentystów, a jeśli nie – ja...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu? Lekarz

NRL wniosła swoje uwagi do Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce - w części dotyczącej ochrony zdrowia. Domaga się m.in. doprecyzowania zapisów w taki sposób, aby o fundusze unijne mogli starać się również lekarze i l...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Mniej obowiązków dotyczących odpadów medycznych? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra środowiska i klimatu w sprawie ograniczenia obowiązków w zakresie sprawozdawczości o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w 2020 r. Jak podkreślono w komunikacie, w 2020 r. pols...