Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Osiem stanowisk Prezydium NRL

Brak komentarzy | Publikacja:
Osiem stanowisk Prezydium NRL

Osiem stanowisk Prezydium NRL

1. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Projekt rozporządzenia przewiduje, że począwszy od 2015 roku niektóre rodzaje usług, w tym usługi lekarzy i lekarzy dentystów, będą ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej (niezależnie od wysokości osiąganych z tego tytułu obrotów). Tym samym likwidacji ulegnie obecnie obowiązujące zwolnienie od obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez lekarzy i lekarzy dentystów, których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20 tys. złotych.
Prezydium negatywnie ocenia projektowane rozwiązanie. Lekarze i lekarze dentyści, którzy wykonują działalność w niewielkim zakresie (np. emeryci i renciści), nie powinni być obciążeni obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej.

2. W sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Projekt przewiduje uchylenie art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co (w ocenie projektodawców) ma doprowadzić do wyeliminowania z polskiego systemu prawnego prawa lekarzy do korzystania z klauzuli sumienia.
Prezydium podkreśla, że wolność sumienia jest wartością konstytucyjną, której wyłączenie w drodze ustawy zwykłej jest niemożliwe. Prezydium przypomina, że Naczelna Rada Lekarska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z Konstytucją uznając, że obecna regulacja w niedostateczny sposób chroni prawo lekarza do działania w zgodzie z własnym sumieniem.

3. W sprawie projektu skonsolidowanego załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Prezydium NRL zgłasza wiele uwag szczegółowych do ww. projektu w zakresie wpisów dot. zawodów lekarza i lekarza dentysty.

4. W sprawie projektu Informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r.

Prezydium NRL po rozpatrzeniu projektu Informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r. zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu:

Stwierdza, że pomimo środków przeznaczonych na działania szkoleniowo-informacyjne w resortach współpracujących z Ministerstwem Zdrowia, reforma organizacji ochrony zdrowia psychicznego przebiega bardzo opornie. W szczególności na niższych szczeblach administracji widoczna jest niechęć do angażowania sił i środków (głównie finansowych) na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Prezydium NRL zwraca również uwagę na braki w organizacji kształcenia specjalistycznej kadry, która powinna być bazą dla realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nie wypracowano mechanizmów motywujących lekarzy do podjęcia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz podejmowania pracy w małych ośrodkach. Reforma studiów medycznych w znacznym stopniu ograniczyła ilość godzin dydaktycznych poświęconych na kształcenie przeddyplomowe, co najprawdopodobniej odbije się na dalszym spadku zainteresowania specjalizacją z psychiatrii.

Prezydium NRL podziela pogląd wyrażony w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce – 2014, o zagrożeniu realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i konieczności wprowadzenia w przyszłości środków zaradczych.

5. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych:

Prezydium NRL po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu.

6. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Prezydium NRL po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu nie zgłasza uwag do nadesłanego projektu rozporządzenia.

7. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Prezydium NRL po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu.

8. W sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności:

Prezydium NRL po rozpatrzeniu projektu ustawy o leczeniu niepłodności oświadcza, że aktualne pozostaje stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 12/09/V z dnia 18 września 2009 r. w sprawie proponowanych regulacji prawnych dotyczących niektórych problemów bioetycznych występujących w nowoczesnej medycynie.

W ww. stanowisku NRL dostrzega potrzebę przygotowania prawnych regulacji umożliwiających ratyfikowanie podpisanej przez polski Rząd Konwencji z dnia 4 kwietnia 1997 r. o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny oraz dostosowujących polskie przepisy do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nr 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich i dyrektyw wykonawczych. 

Zgodnie z ww. stanowiskiem NRL, wobec ponad dwudziestoletniej praktyki stosowania w Polsce procedur z zakresu prokreacji medycznie wspomaganej, a w szczególności zapłodnienia pozaustrojowego i narastającej liczby problemów natury etyczno-prawnej związanych z tą dziedziną medycyny, należy określić ramy prawne dopuszczalności tych procedur, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej opieki medycznej parom cierpiącym z powodu niepłodności z jednej, a szczególnej ochrony życia dzieci poczętych z drugiej strony. W tym zakresie Rada opowiada się za przyjęciem dopuszczalności stosowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego jako metody postępowania medycznego w przypadku niepłodności z jednoczesnym przyjęciem ograniczeń chroniących życie, integralność i godność powołanego do życia embrionu ludzkiego. W szczególności, wzorem regulacji obowiązujących już w wielu innych państwach świata, Rada stoi na stanowisku, że niedopuszczalne powinny być wszelkie nieterapeutyczne ingerencje w genom ludzki, klonowanie, tworzenie tzw. chimer oraz hybryd, prowadzenie eksperymentów badawczych na embrionach, tworzenie tzw. zarodków nadliczbowych, przedimplantacyjna selekcja zarodków oraz implantowanie zarodków kobietom w wieku poprokreacyjnym. W swoim stanowisku Rada wskazała również, że pożądane jest powołanie instytucji nadzorującej prowadzenie działalności w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego oraz zbudowanie systemu certyfikowania podmiotów do tego uprawnionych.

W świetle powyższego stanowiska NRL Prezydium NRL szczególnie krytycznie odnosi się do tego, że projektowana ustawa nie zawiera przepisów o liczbie tworzonych i implantowanych zarodków, zrównuje procedury przechowywania zarodków z tymi dotyczącymi komórek rozrodczych oraz pozwala na testowanie zarodków.
 

B.Z.

nil. org


POWIĄZANE ARTYKUŁY

spotkanie NIL
Spotkanie prezydium NIL z ministrem zdrowia - o czym rozmawiano? Lekarz

20 lipca prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej pod przewodnictwem prezesa Andrzeja Matyi spotkało się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Podczas rozmów nie zabrakło wątków stomatologicznych.W trakcie spotkania poruszono m.in. kwestię planowanego ...

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Prezydium NIL na spotkaniu z nowym ministrem zdrowia Lekarz

30 września 2020 r. w ministerstwie zdrowia odbyło się spotkanie prezesa i wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem Adamem Niedzielskim. Podczas spotkania poruszono również tematy dotyczące sytuacji w publicznej stomatologii. Otwierając sp...

nakłady na stomatologię - Dentonet.pl
Prezydium NIL krytykuje mniejsze nakłady na stomatologię Lekarz

Naczelna Izba Lekarska w specjalnym stanowisku oceniła plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. Ze szczególną krytyką spotkało się planowane zmniejszenie nakładów na publiczną stomatologię. Pisaliśmy o tym tutaj. Samorząd lekarski od wie...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji