Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

O zatrudnieniu w prywatnej praktyce lekarskiej

Brak komentarzy | Publikacja:

O zatrudnieniu w prywatnej praktyce lekarskiej

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi praktyk lekarskich, ich możliwych form oraz zatrudniania innych lekarzy w gabinetach lekarskich mających statut indywidualnych praktyk lekarskich przypominam w skrócie istotne regulacje prawne w tym zakresie.

I. Ustawa o zawodzie lekarza przewiduje następujące rodzaje praktyki lekarskiej:

1) indywidualna praktyka lekarska;

2) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska;

3) grupowa praktyka lekarska w formie: a) spółki cywilnej lub b) spółki partnerskiej.

Trzy wyżej wymienione rodzaje praktyk lekarskich mogą być wykonywane w dwóch formach, tj.:

1) w miejscu zgłoszenia praktyki jako praktyki stacjonarnej – przy czym zgłoszone pomieszczenie, w którym ma być wykonywana praktyka lekarska oraz jego wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.;2

2) w miejscu wezwania – polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu, do którego lekarz prowadzący praktykę zostanie wezwany.

Należy zwrócić uwagę, że lekarz ubiegający się o zezwolenie i zarejestrowanie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania musi oprócz wykazania, iż posiada prawo wykonywania zawodu i nie został zawieszony w prawie jego wykonywania albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych – przedstawić adres praktyki lekarskiej, miejsce przyjmowania wezwań oraz miejsce przechowywania dokumentów medycznych, a także przedstawić dane o sprzęcie medycznym umożliwiającym udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania.

II. Lekarze świadczący usługi w ramach prywatnych praktyk lekarskich nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 19.11.1999 r., prawo działalności gospodarczej, wykonują natomiast wolny zawód.

Pomimo wielu prób zdefiniowania „wolnego zawodu”, do tej pory nie ma definicji legalnej (ustawowej), a więc nie ma unormowania tego pojęcia w polskim systemie prawnym. Niewątpliwie jednak cechą „wolnego zawodu” jest m.in. osobiste wykonywanie czynności zawodowych. Między lekarzem, tj. osobą wykonującą wolny zawód w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, a pacjentem, czyli odbiorcą jego świadczeń, powstaje szczególny rodzaj stosunku, którego podstawą jest zaufanie – jako element niezbędny przy ochronie zdrowia i życia.

Osobiste wykonywanie wolnego zawodu przez lekarza oznacza wykonywanie działalności zgodnej z jego kwalifikacjami w ramach zakresu świadczonych usług – bez zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia i umów o dzieło osób o takim samym statusie zawodowym.

Zasadą jest więc, że lekarz nie może przy świadczeniu usług w ramach prywatnej praktyki zatrudniać innego lekarza. Wyjątek od powyższej zasady przewiduje art. 53 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, zgodnie z którym lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, może zatrudnić lekarza w okresie niezbędnym do uzyskania przez niego uprawnień do wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że lekarz prowadzący indywidualną praktykę w formie, o której mowa w art. 50 ust. 3 i 5a ustawy o zawodzie lekarza, czyli wykonujący zawód lekarza poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej, lub wykonujący praktykę wyłącznie w miejscu wezwania – nie może w ogóle zatrudnić innego lekarza, nawet w okresie niezbędnym do nabycia przez niego uprawnień do prowadzenia własnej praktyki.

Okresem niezbędnym, o którym mowa wyżej, jest okres nie dłuższy niż dwa lata od ukończenia stażu podyplomowego. Jeżeli po upływie dwóch lat lekarz nie uzyskał zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej jego dalsze zatrudnienie może mieć tylko miejsce w zakładzie opieki zdrowotnej. Taki stan prawny będzie obowiązywał do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, bowiem z dniem 1 lutego 2002 r. w wyniku nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza (Dz.U. nr 126 z 2001 r. poz. 1383) – został wykreślony przepis art. 50 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, mówiący o co najmniej dwuletnim okresie wykonywania zawodu od ukończenia stażu podyplomowego jako jednego z warunków wykonywania praktyki lekarskiej.

W miejsce skreślonego przepisu wprowadzono przepis przejściowy, z którego wynika, że warunek dwuletniego okresu wykonywania zawodu obowiązuje do dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tak więc przepis art. 53 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza pozwalający wyjątkowo na zatrudnienie lekarza tylko w okresie niezbędnym do uzyskania przez niego uprawnień – po dacie wyżej określonego zdarzenia – nie będzie miał w ogóle praktycznego zastosowania.

Działalność zawodowa lekarza w formie indywidualnej praktyki lekarskiej nie traci przymiotu działalności wykonywanej w ramach wolnego zawodu, jeśli lekarz przy świadczeniu usług medycznych zatrudnia osoby nie wykonujące czynności związanych z istotą tego zawodu, czyli nie związane bezpośrednio z zawodem lekarza. Chodzi tu o tzw. czynności pomocnicze wykonywane przez pielęgniarkę, księgową, sekretarkę, sprzątaczkę, kierowcę itp. Fakt zatrudnienia przez lekarza osób wykonujących czynności pomocnicze nie pozbawia jego działalności statusu indywidualnej praktyki lekarskiej.

Alicja Lemieszek

radca prawny Lubelskiej IL

1. Art. 50, 50a, 50c, 53 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. nr 28, poz. 152 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie ministra zdrowia z 9.03.2000 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt.

źródło: „MEDICUS” nr 5/2003 – Gazeta Lekarska 2003-06


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zrzut ekranu 2020 06 10 o 14.45.48
Lasery Nd:YAG i Er:YAG w codziennej praktyce dentystycznej Lekarz

Lek. dent. Michał Nawrocki M. Sc. zaprasza na wykład poświęcony wykorzystywaniu laserów we współczesnej stomatologii, który zaprezentowany zostanie podczas 1 Konferencji Dentonet Online. Zapisy na konferencję? Kliknij TUTAJ. Dzisiejsze, nowoczesn...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r. Lekarz

NFZ podał wyniki kontroli ordynacji lekarskich w I kwartale 2019 r. Najczęstsze uchybienia występujące w kontrolowanych podmiotach dotyczyły wystawiania recept niezgodnie z przepisami oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. W I kwartale 2019 r. oddz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wyniki badań - Dentonet.pl
RPP: dostęp do wyników nie tylko podczas wizyty lekarskiej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta w specjalnym komunikacie przypomniał, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekaz...

e dokumentacja
Zgłaszajcie ataki hejterskie - apel Naczelnej Rady Lekarskiej Lekarz

- Apeluję, aby każdy przypadek ataku hejterskiego zgłaszany był do organów ścigania, a informacja o tym fakcie przekazywana również do Naczelnej Izby Lekarskiej - pisze w liście do lekarzy prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Jego ...

policja - Dentonet.pl
Wtargnięcie antyszczepionkowców do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej Lekarz

19 lutego do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej wtargnęli „antyszczepionkowcy”, którzy zachowywali się agresywnie wobec sędziów sądu lekarskiego i zniszczyli mienie NIL. Samorząd złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 19 lutego w siedzibie...

wybory - Dentonet.pl
Andrzej Cisło nowym wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Lekarz

Lek. dent. Andrzej Cisło został wybrany na stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL. Zastępcą przewodniczącego KS NRL będzie lek. dent. Małgorzata Lindorf, a...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
RPO: z tajemnicy lekarskiej powinien zwalniać tylko sąd Lekarz

Do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy uprawniony jest jedynie sąd. Wyjątkiem są tajemnice lekarskie z dokumentacji, które może uchylać prokurator w toku śledztwa. Zdaniem Rzecznika Pr...

kontrole ordynacji lekarskiej - Dentonet.pl
NFZ o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej w III kwartale 2018 r. Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie w III kwartale 2018 r. W III kwartale 2018 r. oddziały wojewódzkie NFZ-u przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne ordyn...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
"Moja praktyka" - porady dla lekarzy od Naczelnej Izby Lekarskiej Lekarz

RODO, dokumentacja elektroniczna, radiologia, procedury sanitarne. To tylko kilka z zagadnień, który muszą być dobrze znane i respektowane przez lekarzy prowadzących praktykę lekarską lub podmioty lecznicze. We wszystkich tych aspektach z pomocą przy...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji