Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ustawa o działalności leczniczej – nowości dla lekarzy i dentystów

1 komentarz | Publikacja:
Ustawa o działalności leczniczej – nowości dla lekarzy i dentystów

Ustawa o działalności leczniczej – nowości dla lekarzy i dentystów

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona w życie istotne nowości dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Wśród wprowadzonych zmian są również te, o które wielokrotnie postulował samorząd lekarski. Ustawa wprowadza bowiem regulacje dotyczące:

• zwolnienia indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego,

• zwolnienia z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

• zastąpienia upoważnienia ministra zdrowia do ustalania standardów postępowania medycznego upoważnieniem do wydawania standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej,

• zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo” określeniem „zakład leczniczy” oraz ujednolicenia terminologii polegającej na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto”,

• rezygnacji z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych,

• zobowiązania podmiotów leczniczych prowadzących szpitale do informowania policji o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu),

• odstąpienia od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

• wprowadzenia zasady, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza kierownik tego podmiotu, a nie podmiot tworzący,

• wprowadzenia nowego obowiązku dla kierownika SPZOZ-u w postaci sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki – raport taki ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku, a podstawą do jego sporządzenia będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,

• wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym SP ZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu, w przypadku zaś, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji, w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u,

• wprowadzenia zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem skarbu państwa lub samorządu, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają obowiązek dostosowania swojej działalności, statutów i regulaminów organizacyjnych do zmienionych przepisów w terminie do 31 grudnia 2017 r. W tym samym terminie podmioty tworzące mają obowiązek dostosowania statutów podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do przepisów ustawy. Większość nowych przepisów weszła w życie 15 lipca 2016 r.

Jaką kasę fiskalną wybrać do gabinetu stomatologicznego? Doradza Wojciech Krówczyński, ekspert ds. zarządzania gabinetem medycznym.

AF
Fot. Unsplash, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
USA: Ilu lekarzy dentystów zaraziło się COVID-19? Lekarz

Stany Zjednoczone wciąż zajmują pierwsze miejsce na świecie w liczbie osób, które zapadły na COVID-19 (8 mln 156 tys. – dane z 19.10.2020), jak i tych, które przegrały walkę z tą chorobą (220 tys.). Nie może więc dziwić, że wśród zakażonych SARS-CoV-...

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
COVID-19: szczepionka najpierw dla lekarzy dentystów? Lekarz

Pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej powinni mieć priorytetowy dostęp do szczepionki na COVID-19, gdy będzie ona już dostępna w Wielkiej Brytanii. Postulat ten został przedstawiony przez brytyjski Połączony Komitet ds. Szczepień i Immunizacj...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

Dodaj komentarz (1 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

ZOBACZ KOMENTARZE
Oceń komentarz:     0: : 0 Odpowiedz