Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Najczęściej spotykane ryzyka ubezpieczeniowe

Publikacja:

Najczęściej spotykane ryzyka ubezpieczeniowe

Krótkie omówienie najczęściej spotykanych ryzyk ubezpieczeniowych (na podstawie autorskiego programu ubezpieczenia środowiska medycznego

PIGUŁKA® dla lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonywanego zawodu lekarza.

Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna lekarzy za szkody wyrządzone na osobie lub w mieniu wynikłe z prowadzonej działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub posiadanego mienia z tytułu zdarzeń w następstwie których ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej (w tym pacjentowi oraz osobie będącej ofiarą nieszczęśliwego nagłego wypadku, której ubezpieczony udzielił pierwszej pomocy medycznej).

Zakres ubezpieczenia: Zakład ubezpieczeniowy udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność cywilna deliktowa ubezpieczonego) oraz za szkody wyrządzone w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa ubezpieczonego).

Zakład ubezpieczeniowy obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone przez:

a) ubezpieczonego,

b) osoby, za których działania ubezpieczony jest odpowiedzialny z mocy prawa.

Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeniowego objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia.

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Dz. U. Nr 143 poz. 921 z 17 listopada 1998 r.

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia obejmuje koszty ochrony prawnej, poniesione przez ubezpieczonego lub osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące na rzecz których zawarł umowę ubezpieczenia w celu obrony swoich praw w postępowaniach przed polskimi sądami oraz postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonych z ich udziałem w charakterze oskarżonych, podejrzanych, pozwanych lub obwinionych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.Ubezpieczenia komunikacyjne.

Ze względu na powszechność tego ubezpieczenia pozwolimy sobie pominąć jego szczegółowy opis.

Ubezpieczenia mieszkań.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

a) ruchomości domowe wraz ze stałymi elementami mieszkania znajdujące się

w ubezpieczonym mieszkaniu oraz w piwnicy w domach jednorodzinnych,

b) ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem,

c) odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego oraz osób bliskich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z pomocą domową, jeżeli w wyniku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej,

d) ruchomości domowe znajdujące się czasowo w mieszkaniu (wypożyczone lub przydzielone do używania).

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w następstwie:

a) zdarzeń losowych w postaci ognia, dymu, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku statku powietrznego, lawiny, obsuwania się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie,

b) następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych,

c) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym,

d) ryzyko przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w aparatach i innych urządzeniach elektrycznych,

e) kradzieży z włamaniem i rabunku,

f) zdarzenia w związku, z którym ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych.

Przedmiot ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje stanowiące własność lub będące w posiadaniu osoby fizycznej:

a) budynki,

b) lokale mieszkalne własnościowe,

c) ogrodzenia posesji,

d) garaże i wiaty.

Zakres ubezpieczenia: zakład ubezpieczeniowy odpowiada za szkody spowodowane w wyniku:

a) ognia, dymu, uderzenia pioruna, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, eksplozji obsunięcia się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony obiekt, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami

b) następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych.

Ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego w nich zgromadzonego.

Przedmiot ubezpieczenia: umowa ubezpieczenia obejmuje:

a) dom letniskowy w tym domek lub altanę na terenie ogródków działkowych,

b) budynek gospodarczy nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej położonym na terenie posesji, na której znajduje się dom letniskowy,

c) mienie ruchome znajdujące się na terenie domku letniskowego oraz budynku gospodarczego znajdującego się na terenie posesji, na której stoi dom letniskowy.

Zakres ubezpieczenia: zakład ubezpieczeniowy odpowiada za szkody w:

a) domu letniskowym i budynku gospodarczym powstałe wskutek:

– ognia, dymu, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji, deszczu nawalnego, gradu, upadku pojazdu powietrznego, wydostania się wody

z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, lawiny, zapadania się ziemi, usuwania się ziemi

b) mieniu ruchomym wskutek:

– działania żywiołów wymienionych powyżej,

– kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby i inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynku, lokalu oraz innych pomieszczeń użytkowych wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o koszty trwałego pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną.

Ubezpieczenia torby lekarskiej.

Przedmiot ubezpieczenia: ochroną ubezpieczeniową objęta jest torba lekarska wraz ze znajdującym się w niej sprzętem i aparaturą medyczną.

Zakres ubezpieczenia: przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną:

a) podczas transportu (przenoszenie i przewożenie),

b) w zamkniętym lokalu, schowku lub pojeździe,

c) podczas udzielania pierwszej pomocy przez lekarza.

Zakład ubezpieczeniowy odpowiada za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe wskutek: pożaru, dymu, powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, wypadku pojazdu mechanicznego, powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na terytorium RP oraz poza jej granicami.

Zakres ubezpieczenia: zakład ubezpieczeniowy obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Zakres ochrony rozszerza się o następstwa zawału serca, udaru mózgu i chorób tropikalnych. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także osoby bliskie pozostające z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym.

Przedmiot ubezpieczenia: zakład ubezpieczeniowy udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i posiadanym mieniem, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie) albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) na terytorium RP.

Zakres ubezpieczenia: zakład ubezpieczeniowy obejmuje ochroną wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z pomocą domową. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody z tytułu posiadania zwierząt domowych i egzotycznych, pasiek, rowerów, wózków inwalidzkich, garaży, sprzętu pływającego, a także inne szkody, łącznie ze szkodami wodociągowymi wynikłymi z tytułu posiada i użytkowania mieszkania lub nieruchomości.

Ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy.

Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie dzienne w przypadku czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wypłacane ubezpieczonemu będzie od 15 dnia czasowej niezdolności do pracy w przypadku choroby i od pierwszego dnia w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia gabinetu lekarskiego.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów:

a) przedmiotem ubezpieczenia są: środki trwałe, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienia przyjęte do użytkowania na podstawie odrębnych umów w systemie sum stałych w wartościach odtworzeniowych,

b) zakłady ubezpieczeniowy odpowiada za szkody powstałe w wyniku:

– ognia, dymu, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, następstw szkód wodociągowych, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi.

2) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:

a) przedmiotem ubezpieczenia są: urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe oraz mienia osób trzecich w systemie na pierwsze ryzyko.

3) Oszklenia w budynkach i lokalach:

a) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie:

a) sprzęt elektroniczny sektora medycznego,

b) stacjonarny sprzęt elektroniczny przetwarzania danych,

c) sprzęt biurowy i telekomunikacyjny,

d) przenośny sprzęt elektroniczny,

e) nośniki danych i dane.

Zakład ubezpieczeniowy odpowiada za wszelkie szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie, jak również w nośnikach danych i danych polegające na ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności za szkody spowodowane przez:

a) ogień, dym, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, obsunięcie się ziemi, lawiny, uderzenie pojazdu mechanicznego, szkody wodno-kanalizacyjne,

b) działanie człowieka,

c) błędy konstrukcyjne, wadliwe materiały, przepięcia, indukcje,

d) w następstwie kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: zakład ubezpieczeniowy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej, w związku z prowadzoną działalnością polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub posiadanym mieniem, ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Angelini 1
Ekstrakcje – najczęściej wykonywane procedury stomatologiczne Lekarz

Jedną z najczęściej wykonywanych procedur w praktyce lekarza dentysty ogólnie praktykującego są ekstrakcje zębów. Ekstrakcja to zabieg chirurgiczny polegający na przerwaniu włókien ozębnej i wyjęciu zęba z zębodołu. Proces gojenia odbywa się na bazi...

papierosy - Dentonet.pl
Papierosy i alkohol - główne czynniki ryzyka raka głowy i szyi Lekarz

Wielu mieszkańców Polski umiera zbyt wcześnie, zwłaszcza z powodu nowotworów. Eksperci NIZP-PZH wskazują na pilną potrzebę wzmocnienia działań prewencyjnych w odniesieniu do chorób nowotworowych, zwłaszcza że 90-95% wszystkich nowotworów powodowanych...

mlotek sadowy szary
Surowsze kary za błędy medyczne? "Leczmy bez nadmiernego ryzyka" Lekarz

23 czerwca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konwentu prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, podczas którego poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez prezydenta tzw. tarczy antykryzysowe...

ROZWIŃ WIĘCEJ
asystentka - Dentonet.pl
Ryzyka w pracy higienistki i asystentki a ochrona ubezpieczeniowa Asysta

Pracując bezpośrednio z pacjentem i wykonując czynności medyczne, higienistki i asystentki stomatologiczne są narażone na wiele zagrożeń – ryzyko błędu popełnionego podczas zabiegu i związane z nim roszczenia finansowe ze strony pacjenta, zniszczenie...

fusion medical animation EAgGqOiDDMg unsplash
Powstaje kalkulator ryzyka zachorowania na COVID-19 Lekarz

Kalkulator ryzyka – system opracowany na Politechnice Śląskiej w Gliwicach przy współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu – pomoże we wstępnym wykluczeniu COVID-19 wśród osób z objawami typowymi także dla innych chorób. Naukowcy z Poli...