Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Lubelszczyzna z najlepszą opieką stomatologiczną dla dzieci

Brak komentarzy | Publikacja:
Lubelszczyzna z najlepszą opieką stomatologiczną dla dzieci

Lubelszczyzna z najlepszą opieką stomatologiczną dla dzieci

Najwięcej szkolnych gabinetów stomatologicznych, w których zakontraktowano leczenie dentystyczne dla dzieci i młodzieży funkcjonowało w województwie lubelskim – wynika z raportu NIK. Samodzielna inicjatywa lubelskiego oddziału NFZ i urzędu miasta Lublin przywracająca model szkolnych gabinetów stomatologicznych jest bardzo cenna. Pozwala wykształcić nawyk i umiejętności dbania o zęby, odciąża finansowo rodziców, pomaga także w wyrównywaniu szans mieszkańców mniejszych miejscowości.

Próchnica zębów stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny. Dodatkowo pogłębia go niska świadomość Polaków. Analiza wyników monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej z 2012 r. wskazywała, że w Polsce 80% dwunastolatków miało próchnicę. W 2016 r. próchnicę miało już 85% dwunastolatków. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Tym groźniejszy dla młodych Polaków, że próchnica prowadzi też do innych chorób.

Z dostępnych informacji wynika, że w Szwecji opracowano model opieki stomatologicznej, który przynosi efekty w postaci niskiego poziomu próchnicy. Podstawą dobrego stanu jamy ustnej są tam m.in. regularne przeglądy stomatologiczne, współpraca dentysty z pediatrą, bezpłatna opieka stomatologiczna oraz edukacja.

Istotne znaczenie dla frekwencji i intensywności występowania próchnicy wśród dzieci i młodzieży ma dostępność świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, obejmujących profilaktykę i leczenie w szkolnych gabinetach stomatologicznych. Obecnie dzieci i młodzież w Polsce mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych przez NFZ oraz jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy polityki zdrowotnej – ale najczęściej poza szkołą, w ogólnodostępnych przychodniach. W większości województw w szkołach pozostały bowiem już tylko pojedyncze gabinety stomatologiczne zajmujące się leczeniem dzieci i młodzieży.

Najlepiej na Lubelszczyźnie

Wyniki kontroli NIK wskazują, że województwo lubelskie jest miejscem, gdzie jedna z największych w kraju grup uczniów do 18. roku życia korzystała z zakontraktowanych przez NFZ świadczeń ogólnostomatologicznych w szkolnych gabinetach dentystycznych: w 2016 r. blisko 52% dzieci i młodzieży skorzystało ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych (w tym 28% w ramach pakietu skierowanego wyłącznie dla tej grupy – świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).

Wysoka dostępność świadczeń była możliwa m.in. dzięki własnej inicjatywie i działaniom lubelskiego oddziału wojewódzkiego NFZ, który przeznaczył na nie blisko 18 mln zł w 2016 r. Świadczenia te w przeważającej mierze były realizowane głównie w szkolnych gabinetach stomatologicznych. Oprócz tego, w 2016 r. lubelski oddział NFZ przeznaczył jeszcze z innej puli dodatkowo 12 mln zł na leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży.

Nierównomierne rozłożenie między powiatami

Zdarzało się, że lubelski NFZ nie zawsze miał możliwość zawarcia tylu umów, ile na danym obszarze było potrzebnych, aby zagwarantować opiekę wszystkim uczniom. Na terenie części powiatów zdarzały się problemy ze znalezieniem chętnych do prowadzenia szkolnych gabinetów stomatologicznych. W efekcie, usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia rozkładały się nierównomiernie na terenie województwa: pomiędzy poszczególnymi obszarami kontraktowania (powiatami) występowały różnice w dostępie do świadczeń.

Dobrze wyposażone gabinety i współpraca z rodzicami

Sprawdzeni przez NIK prowadzący szkolne gabinety stomatologiczne (25% funkcjonujących na terenie lubelskiego) spełniali warunki wyznaczone przez NFZ dotyczące kwalifikacji personelu medycznego oraz posiadanego sprzętu. Lekarze stomatolodzy, prowadzący profilaktyczną opiekę w szkolnych gabinetach, współpracowali z rodzicami i dyrektorami szkół (rodzice uczniów muszą wyrazić zgodę na objęcie ich dziecka opieką przez szkolny gabinet stomatologiczny). Nieprawidłowości w działalności wszystkich kontrolowanych świadczeniodawców dotyczyły przede wszystkim błędów w prowadzeniu dokumentacji medycznej (np. niekompletnych zapisów potwierdzających wykonanie świadczeń). Ponadto stwierdzono pojedyncze nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa sprzętu.

Do działań NFZ przyłączyło się także miasto Lublin. Samorządowcy stworzyli odpowiednie warunki do sprawowania profilaktyki i leczenia dla dzieci oraz młodzieży. Opieką stomatologiczną – co warte podkreślenia – objęto także uczniów po ukończeniu 18. roku życia. Finansowano także procedury, które nie były ujęte w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, np. uszczelnianie bruzd zębowych lakiem szczelinowym zębów siódmych, wypełnianie ubytków w zębach przedtrzonowych i trzonowych materiałem światłoutwardzalnym. Dzięki włączeniu się samorządu, w szkolnych gabinetach stomatologicznych możliwe było zastosowanie profilaktyki (lakowania bruzd zębowych) do zębów nieobjętych finansowaniem z NFZ, a także zastąpienie amalgamatu materiałem niezawierającym rtęci.

Brak wystarczającej kontroli

NIK ustaliła, że lubelski NFZ nie kontrolował w sposób wystarczający wykonania zawieranych umów na prowadzenie szkolnych gabinetów stomatologicznych. W latach 2014-2016 przeprowadzono tylko jedną kontrolę w szkolnym gabinecie stomatologicznym Z kolei urząd miasta nie analizował rzetelności danych podawanych przez świadczeniodawców w sprawozdaniach końcowych z realizacji programu za poszczególne lata. Jak pokazały ustalenia kontroli NIK niektóre dane, m.in. dotyczące liczby leczonych uczniów, były zawyżone (np. w 2016 r. o 564 uczniów). Także mierniki przyjęte przez samorząd (np. liczba uczniów i podmiotów uczestniczących w programie, wartość wydatkowanych środków) nie zawsze pozwalały na rzetelną ocenę skuteczności programu, nie zawsze były adekwatne do określonych celów (np. zmniejszenie występowania próchnicy, stworzenie świadomości profilaktyki i dbania o higienę jamy ustnej).

Mankamentem jednoczesnych, ale nie wspólnych działań lubelskiego NFZ i urzędu miasta Lublin mogło być ryzyko podwójnego finansowania poszczególnych świadczeń (wykonanych u jednego i tego samego pacjenta): raz ze środków publicznych NFZ, drugi raz z samorządowych. W UM Lublin nie określano bowiem rodzajów świadczeń finansowanych w ramach programu polityki zdrowotnej w taki sposób, aby stanowiły one uzupełnienie świadczeń finansowanych przez NFZ. Świadczenia określone w programie samorządowym częściowo były tożsame ze świadczeniami opłacanymi przez NFZ, choć zgodnie z założeniami, miał on uzupełniać działania finansowane ze środków NFZ. Jednak jak pokazała kontrola NIK, nie było to nadmierne ryzyko i w tym wypadku korzyści zdecydowanie przeważały nad potencjalnymi kosztami. Niemniej ważne jest, aby podejmować działania, które pozwolą wyeliminować takie ryzyko w przyszłości.

Co z amalgamatem?

Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia stosowania amalgamatu w szkolnych gabinetach stomatologicznych. 88% wypełnień wykonanych w latach 2014-2016 w ramach świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia dotyczyło zębów przedtrzonowych i trzonowych. Zgodnie z wykazem materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych (załącznik nr 11), do wypełnienia ubytków w zębach przedtrzonowych oraz trzonowych dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku stosuje się amalgamat. Tymczasem według opinii konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, zawartość rtęci w amalgamacie niesie za sobą ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Także UE dąży do wyeliminowania amalgamatu jako materiału zawierającego szkodliwą dla zdrowia rtęć. Od 1 lipca 2018 r. stosowanie amalgamatu będzie w Unii zakazane m.in. przy leczeniu zębów mlecznych oraz leczeniu dzieci poniżej 15. roku życia.

Uwagi i wnioski NIK

Kontrola NIK zbadała wprowadzenie lubelskiego programu stomatologicznego, podkreślając wyraźnie, że ocena jego skuteczności będzie możliwa dopiero po upływie pewnego czasu. Wskazując na pozytywny wymiar całości projektu NIK zauważa, że są województwa, w których nie funkcjonują gabinety szkolne, a poziom próchnicy wśród dzieci i młodzieży jest znacząco lepszy niż w lubelskim. Tym bardziej jednak, w ocenie NIK, pozytywnie ocenić należy działania Lubelskiego Oddziału NFZ i Urzędu Miasta Lublin.

W osiągnięciu założonych celów programu, w ocenie NIK, mogłyby pomóc:

– zintensyfikowanie działań w celu rozpowszechnienia wiedzy o możliwości korzystania z bezpłatnej profilaktyki oraz leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży,

– opracowanie minimalnego pakietu świadczeń stomatologicznych, wykonywanych obowiązkowo każdemu uczniowi w ramach opieki stomatologicznej finansowanej ze środków NFZ, który obejmowałby wykonywane w określonych odstępach czasowych m.in. badanie lekarskie jamy ustnej z instruktażem higieny, lakierowanie zębów, uszczelnianie bruzd zębowych lakiem szczelinowym,

– rozszerzenie granicy wieku do 19-20 lat w przypadku świadczeń skierowanych do dzieci i młodzieży, w celu objęcia opieką stomatologiczną wszystkich uczniów korzystających z usług szkolnych gabinetów stomatologicznych,

– podjęcie działań w celu zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego m.in. poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających stosowanie materiałów światłoutwardzalnych do wypełniania ubytków we wszystkich zębach.

Plan finansowy NFZ na 2017 r. w części dotyczącej stomatologii to blisko 1,8 mld zł, co oznacza 2,49% całego budżetu NFZ. Jak przypomina samorząd, jeszcze w 2008 r. na stomatologię przeznaczano 4,2% budżetu NFZ. Czym skutkować może proporcjonalne obniżanie tych nakładów? Rozmawiamy o tym z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Maciejem Hamankiewiczem.

AF

Fot. DarkoStojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
"Opieka stomatologiczna nad uczniami w praktyce nie istnieje" Lekarz

Jak informuje "Gazeta Prawna", wprowadzona w życie w połowie września br. ustawa o medycynie szkolnej w praktyce nie istnieje. Tylko około 700 szkół w całej Polsce ma swoje gabinety stomatologiczne. Dentyści nie garną się także do podpisywania umów, ...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Powiat opolski z opieką stomatologiczną dla uczniów Lekarz

Powiat opolski zapewnił opiekę stomatologiczną dla uczniów tamtejszych szkół. W dwóch placówkach uczniowie będą korzystać z usług świadczonych przez zewnętrznego dentystę, w dwóch kolejnych pojawiać się będzie dentobus.– Z tego, co nam wiadomo, w wie...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Opieka stomatologiczna dla uczniów w powiecie żywieckim Lekarz

Starostwo powiatowe w Żywcu zapewniło opiekę stomatologiczną wszystkim uczniom prowadzonych przez powiat szkół. Będzie ona świadczona w gabinetach zewnętrznych oraz dentobusie.W szkołach średnich prowadzonych przez powiat żywiecki nie było możliwości...

ROZWIŃ WIĘCEJ
profilaktyka onkologiczna - Dentonet.pl
Opieka stomatologiczna nad pacjentami onkologicznymi Lekarz

Jakie są wskazania do usuwania ognisk infekcji z jamy ustnej w czasie przygotowania do leczenia onkologicznego? Czy i jakie zabiegi stomatologiczne można przeprowadzać w trakcie chemioterapii? Kiedy po zakończeniu terapii onkologicznej można rozpoczą...

opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Częstochowa: będzie opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

Ponad 26 tys. uczennic i uczniów z 72 częstochowskich szkół objęło porozumienie z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną. Obowiązek zawierania takich porozumień nakłada na samorządy ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszł...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Opieka stomatologiczna nad uczniami w kolejnych gminach Lekarz

W gminie Dobrcz udało się zorganizować opiekę stomatologiczną dla uczniów – zajmą się nią gabinety zlokalizowane w przychodniach w Dobrczu oraz Kotomierzu. Z kolei w gminie Gzy taka próba jest dopiero podejmowana. Jak czytamy na stronie internetowej...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Opieka stomatologiczna dla dzieci w kampanii wyborczej Lekarz

Apolonia Klepacz, kandydatka SLD na prezydenta Opola, przedstawiła swój program wyborczy dotyczący opieki zdrowotnej w mieście – informuje „Gazeta Wyborcza”. Chce m.in. powrotu dentystów do szkół i miejskiego dofinansowania do in vitro.Opolski SLD ch...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
NFZ: nielimitowana opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

W związku w wejściem w życie ustawy o medycynie szkolnej, zakładającej m.in. objęcie wszystkich uczniów w Polsce opieką stomatologiczną, Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował do zaopiniowania projekt ustawy zakładający nielimitowane świadczenia stom...

raport NIK - Dentonet.pl
NIK: opieka stomatologiczna nad uczniami do pilnej poprawy Lekarz

Według opublikowanego właśnie raportu NIK, dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje m.in. współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpow...

higiena jamy ustnej u dzieci - Dentonet.pl
Opieka dla dzieci medyków – również dla dentystów? Lekarz

Według Naczelnej Izby Lekarskiej, również dzieci lekarzy dentystów oraz innych osób zatrudnionych w placówkach medycznych mają prawo być objęte opieką szkolną lub przedszkolną – nawet w sytuacji obowiązującego już lockdownu. Przypomnijmy – zgodnie z...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Opieka stomatologiczna w szkołach nadal z problemami Lekarz

Samorządy nadal nie są w stanie zapewnić uczniom opieki stomatologicznej w szkołach, do czego zobowiązuje ich ustawa. – Nie ma zainteresowania ze strony podmiotów, a do zawarcia umowy nikogo zmusić nie możemy – mówi portalowi pomorska.pl Artur Juhnke...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji