Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Kredyt studencki jako możliwość sfinansowania studiów

1 komentarz | Publikacja:
Kredyt studencki jako możliwość sfinansowania studiów

Kredyt studencki jako możliwość sfinansowania studiów

Atrakcyjną i coraz bardziej popularną formą finansowania studiów – zarówno dla przyszłych asystentek oraz higienistek stomatologicznych, jak i studentów stomatologii – jest kredyt studencki. Od 15 sierpnia można już składać wnioski o jego udzielenie.

Kredyty studenckie to rozwiązanie funkcjonujące od 1998 r. Wprowadzono je z myślą o rozszerzeniu dostępu do szkolnictwa wyższego. Udzielane są przez banki komercyjne, a przeznaczone – dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, studentów oraz doktorantów, pod warunkiem, że rozpoczęli oni studia wyższe przed ukończeniem 25. roku życia.

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego na rok akademicki 2016/2017 można składać od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. w jednym z poniższych banków:

  • SGB-Bank,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości,
  • PKO BP,
  • Bank Pekao.

Kredyt studencki – wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji. Wymagane jest również zaświadczenie o liczbie członków rodziny, uzyskanych w poprzednim roku dochodach oraz dokument niezbędny w celu poręczenia kredytu (może to być np. zaświadczenie o dochodach rodziców lub własnych). Formularze wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są w oddziałach banków udzielających kredytów studenckich. Jeśli poręczenie kredytu studenckiego np. przez członków rodziny nie jest możliwe, student może postarać się o poręczenie kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

  • 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
  • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
  • 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dostępne w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz w SGB-Banku) dotyczy studentów zamieszkujących na terenie wiejskim. Może ono wynieść:

  • do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu – w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,
  • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 400 zł (rata obniżona), 600 zł (rata podstawowa) oraz 800 lub 1000 zł (rata podwyższona). Preferowaną wysokość raty należy wskazać we wniosku kredytowym.

Podpisanie umowy kredytu studenckiego

Najważniejszym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2016/2017 kredyt może otrzymać osoba, której maksymalny dochód na osobę w rodzinie wynosi 2500 zł. Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2016 r. Przed podpisaniem umowy, a najpóźniej do 20 listopada 2016 r., bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu. W przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Osoba, która nie spełni warunków zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, może złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2016 r.

Kredyt studencki jest udzielany na cały czas studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta (potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką). W trakcie trwania umowy student może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów student ma obowiązek przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października. Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie. Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, czyli złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Spłata kredytu studenckiego

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym, zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów, student powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2016 r.).

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu studenta z ostatnich trzech miesięcy. Jeżeli znajdzie się on w trudnej sytuacji materialnej, np. spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Jeżeli student ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek studenta, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Kredyt studencki może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

W Polsce asystentki oraz higienistki stomatologiczne to pewnym sensie niedoceniona grupa zawodowa. To nieustannie się jednak zmienia. Zagranicą sytuacja wygląda inaczej. W Stanach Zjednoczonych czy Holandii higienistkom stomatologicznym przyznawane są kolejne uprawnienia. 

AF

Fot. Wokandapix, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dyplomatorium Wrocław - Dentonet.pl
Wrocław: absolwenci studiów stomatologicznych z dyplomami Lekarz

30 września w sali audytoryjnej Wydziału Farmaceutycznego odbyło się uroczyste dyplomatorium tegorocznych absolwentów studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kolejni ukończą je już pod egidą Wydziału Lekars...

wirtualne zakończenie studiów - Dentonet.pl
USA: wirtualne zakończenie stacjonarnych studiów dentystycznych Lekarz

Aby zachować fizyczny dystans w związku z pandemią COVID-19, wiele uczelni stomatologicznych w Ameryce Północnej zrezygnowało w tym roku z tradycyjnych ceremonii zakończenia studiów na rzecz tych organizowanych online. Były one transmitowane na żywo ...

laseroterapia
Wrocław: Europejski Program Studiów Podyplomowych z laseroterapii Lekarz

W 2020 r. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dołączy do grona 5 europejskich uczelni, które realizują Europejski Program Studiów Podyplomowych „Master“ z laseroterapii w stomatologii – EMDOLA.Jest to akademicki program nauczania laseroterapii w stomat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kredyty dentystów - Dentonet.pl
Ministerialny kredyt na studia nie dla przyszłych dentystów? Lekarz

Prezydium NRL uważa, że planowane przez ministerstwo zdrowia kredyty na studia medyczne z możliwością ich późniejszego umorzenia poprzez odpracowanie w publicznej ochronie zdrowia, powinny być dostępne także dla studentów stomatologii, a nie tylko me...

WUM dyplomatorium - Dentonet.pl
WUM: technicy i higienistki z dyplomami ukończenia studiów Asysta

16 września 2019 r. w obecności rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia wręczono dyplomy absolwentom studiów I stopnia kierunków techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Gospoda...

UMLUB dyplomatorium - Dentonet.pl
Absolwenci studiów stomatologicznych z Lublina odebrali dyplomy Lekarz

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych, higieny stomatologicznej oraz elektroradiologii I i II stopnia.W uroczystym dyplomato...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Cudzoziemcy chętni do studiów stomatologicznych w Polsce Lekarz

W roku akademickim 2019/2020 w Polsce na kierunku lekarsko-dentystycznym studiowało około 1,1 tys. cudzoziemców. Tym samym stomatologia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez studentów spoza naszego kraju – wynika z raportu NIK. Stoma...

social media - Dentonet.pl
Dentysta w social mediach – możliwość czy konieczność? [webinar] Lekarz

Już w najbliższą sobotę (16 maja) o godz. 11:00 Anna Kuśnierczak – lekarz stomatolog, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, znana również jako Stomatolog Dobra Rada – poprowadzi webinar „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” dotyczący budowy marki osobist...

rezydentury
"Stomatologię postrzega się jako dziedzinę sektora prywatnego" Lekarz

Jak informowaliśmy kilka dni temu, na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie na 1916 przyznanych rezydentur jedynie 60 dotyczy dziedzin stomatologicznych. Zdaniem Porozumienia Rezydentów OZZL, to stanowczo za mało....

dyplomatorium wydzialu lekarsko dentystycznego
WUM: absolwenci stomatologii z dyplomami ukończenia studiów Lekarz

27 listopada w auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas uroczystości dyplom...

Dodaj komentarz (1 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

ZOBACZ KOMENTARZE
Oceń komentarz:     2: : 0 Odpowiedz