Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Kolejne zmiany w przepisach odnośnie publicznej służby zdrowia

Brak komentarzy | Publikacja:
Kolejne zmiany w przepisach odnośnie publicznej służby zdrowia

Kolejne zmiany w przepisach odnośnie publicznej służby zdrowia

Rada ministrów przyjęła wczoraj projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedstawiony przez ministra zdrowia. Zakłada on m.in. zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń.

Jednym z przyjętych przez rząd zapisów są zasady ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W praktyce klinicznej często dochodzi do sytuacji, w których do ratowania zdrowia i życia konieczne jest zastosowanie konkretnego leku lub innej technologii medycznej, które nie znajdują się jednak w wykazie świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych. Przepisy takie uniemożliwiają skuteczne leczenie rzadkich chorób. Aby to zmienić wprowadzono procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

– W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorcy (pacjenta) oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku – poinformowano.

W praktyce zastosowanie tej procedury będzie możliwe, gdy zostaną już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym przypadku dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Wnioski o zastosowanie tej procedury mają składać świadczeniodawcy do ministra zdrowia. Oznacza to, że minister zdrowia będzie musiał prowadzić postępowanie administracyjne dotyczące wydania zgody na pokrycie kosztów leku, a Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zobowiązany do pokrycia wydatku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

W nowych regulacjach wprowadzono zgodę indywidualną na 3-miesięczną terapię lub 3 cykle leczenia, co ma zapewnić kontrolę nad wydatkowaniem środków na takie leczenie. Przewidziano uproszczone zasady finansowania kontynuacji terapii, przy założeniu, że jej skuteczność zostanie potwierdzona przez lekarza. Koszt leku będzie pokrywany przez Fundusz w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury dokumentującej jego zakup, ale nie wyższej niż kwota określona w decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody.

Częściowa refundacja leku niedostępnego w Polsce

Obecnie nie jest możliwe finansowanie ze środków publicznych leków sprowadzanych z zagranicy, dopuszczonych do obrotu w Polsce oraz niedostępnych na rynku, ale niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia pacjenta. Dlatego w nowelizacji zaproponowano możliwość wydania decyzji o finansowaniu leków, które czasowo są niedostępne w Polsce, ale są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego. Rozwiązanie to pozwoli sfinansować terapię pacjentom w sytuacji, gdy lek tymczasowo jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zmiana niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Aktualne przepisy narzucają ministrowi zdrowia stałe okresy, na które muszą zostać wydane decyzje o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu – leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Regulacja taka nie pozwala elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, czyli w praktyce znacznie utrudnia negocjacje cenowe. Dlatego wprowadzono przepisy umożliwiające elastyczne określanie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej i o ustaleniu urzędowej ceny zbytu.

Dostępność hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Dotychczasowe przepisy dopuszczają przyjmowanie przez pacjentki niektórych hormonalnych środków antykoncepcyjnych bez wiedzy lekarza, czy bez kontroli ich wpływu na stan jej zdrowia. Po zmianach przepisów hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. – Rozwiązanie to umożliwi lekarzowi kontrolę nad bezpiecznym stosowaniem tych preparatów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie pacjentki – podkreślono.

Zmiana technologii medycznej

Zgodnie z projektem nowelizacji, minister zdrowia będzie musiał uzyskać rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznej stosowanej w ramach świadczenia gwarantowanego. Rozwiązanie to zapewni pacjentom dostęp do świadczeń o udowodnionej efektywności klinicznej oraz dostosowanych do możliwości finansowych NFZ. – Obecnie zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do finansowania ze środków publicznych świadczeń gwarantowanych o nieudowodnionej skuteczności, brakuje też standardów w realizacji świadczeń gwarantowanych, co skutkuje nierównym dostępem do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych – umotywowano zmianę.

Przekazywanie danych kosztowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Obecnie przekazywanie Agencji danych kosztowych przez świadczeniodawców nie jest obowiązkowe, co jednak w przypadku podjęcia decyzji o ich przekazaniu negatywnie wpływa na zakres oraz jakość tych danych. Dane kosztowe są konieczne do właściwego określenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej, a w efekcie prawidłowego poziomu ich finansowania.

Dlatego wprowadzono obowiązek nieodpłatnego przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawierał umowy na realizację świadczeń gwarantowanych. Zobowiązano też świadczeniodawców do przekazywania danych najwyższej jakości – rzetelnych, szczegółowych i precyzyjnych. W rezultacie Agencji będą dostarczane dane kosztowe pozwalające na właściwe określenie taryf świadczeń, a więc zabezpieczenie budżetu płatnika publicznego przed nadużyciami, a także zapewnienie realizacji świadczeń, które mogłyby zostać nierealizowane ze względu na ich zbyt niską wycenę. Prezes Agencji będzie określał taryfę świadczeń medycznych biorąc pod uwagę stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.

Ponadto, tworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) program do przekazywania danych niezbędnych do określenia świadczeń, który zostanie udostępniony świadczeniodawcom, umożliwi sprawną realizację tego zadania. Agencja przeprowadzi dla świadczeniodawców bezpłatne szkolenia z zakresu zasad przekazywania danych niezbędnych do określenia taryf świadczeń.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

„Lekarz i przedsiębiorca. Zarządzanie w praktyce lekarskiej” – to najnowsza książka Wojciecha Krówczyńskiego, eksperta ds. zarządzania praktyką medyczną, który doradza polskim stomatologom w zakresie działań pozamedycznych.

AF

Fot. WerbeFabrik, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
MZ wprowadza kolejne zmiany w walce z pandemią Lekarz

Przekształcenie części szpitali powiatowych na covidowe, zwiększona liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem, udogodnienia dla personelu medycznego – takie zmiany w poniedziałek zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister na konferenc...

COVID-19 - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: zmiany w walce z SARS-CoV-2 Lekarz

Ponad 1,2 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19, nowe obostrzenia w powiatach oraz modyfikacja schematu postępowania dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa - to najważniejsze zmiany, które we wtorek zapowiedział dr Adam Nie...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
ADA do WHO: stomatologia to kluczowy dział służby zdrowia! Lekarz

W komunikacie prasowym opublikowanym 12 sierpnia władze Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA) stwierdziły, że zdecydowanie nie zgadzają się z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby w niektórych sytuacjach – z powodu pandemii...

ROZWIŃ WIĘCEJ
finansowanie świadczeń NFZ - Dentonet.pl
NFZ zapowiada kolejne zmiany w finansowaniu stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział na apel prezesa NRL w sprawie wykonania umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. NFZ w specjalnym piśmie podkreślił gotowość do kolejnego spotkania poświęconego omówieni...

pieniądze na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ przeznaczył dodatkowe 39 mln zł dla publicznej stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć dodatkowe 39 mln zł na stomatologię w związku z epidemią COVID-19. Środki te mają pokryć zwiększoną wycenę niektórych świadczeń stomatologicznych oraz zakup niezbędnych środków ochrony przez lekarzy dentys...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji