Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o karach za odpady medyczne

Brak komentarzy | Publikacja:
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o karach za odpady medyczne

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o karach za odpady medyczne

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie podpowiada, w jaki sposób uniknąć płacenia kar pieniężnych nakładanych w toku postępowania administracyjnego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W ostatnich dniach do OIL w Szczecinie napływają informacje o postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W większości przypadków kończą się one karami pieniężnymi w wysokości 500 zł, nakładanymi na podmioty lecznicze za nieterminowe złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012-2014. OIL w Szczecinie opublikowała na swojej stronie internetowej informację prawną w tej sprawie oraz wzory pism.

I tak radca prawny szczecińskiej OIL uważa, że jeśli postępowanie zostało wszczęte po dniu 1 czerwca 2017 r. to właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska powinien odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestać na pouczeniu – jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona złożyła już stosowne zestawienie. – Obowiązek składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów został nałożony na posiadaczy odpadów przez przepisy uchylonej już ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Na gruncie art. 37 powyższej ustawy zbiorcze zestawienie danych posiadacz odpadów obowiązany był przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału a począwszy od 1 stycznia 2011 r. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy – poinformowano.

Obowiązek ten został utrzymany w mocy również na gruncie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepis ten uregulował obowiązki posiadaczy odpadów w okresie 2012-2014. Niezłożenie zestawienia dotyczącego wyżej wymienionych okresów w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczyło, sankcjonowane jest administracyjną karą pieniężną w wysokości 500 zł. Karę nakłada właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska w drodze decyzji administracyjnej. – Dotychczasowa interpretacja przepisów dotyczących kary opierała się na uznaniu, że dla jej nałożenia bez znaczenia pozostawało to, iż posiadacz odpadów przedstawił sprawozdanie po terminie, jak również to, jak długo trwał okres uchybienia temu terminowi. Dodatkowo organy nie widziały podstaw prawnych do odstąpienia od wymierzenia kary w przypadku późniejszej realizacji ciążącego na podmiocie obowiązku sprawozdawczego – dodano.

Jak podkreślono w komunikacie, w sytuacjach, gdy zestawienie zostało złożone z nieznacznym przekroczeniem ustawowego terminu naruszenie prawa przez podmiot zobowiązany ma charakter znikomy, samo zaś złożenie zestawienia oznacza, że strona zaprzestała naruszania prawa. Tym samym organ powinien odstąpić od nałożenia kary pieniężnej. Na okoliczności te należy powoływać się już po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w tej sprawie. W przypadku podmiotów, w stosunku do których wydano już decyzję administracyjną, okoliczności te należy opisać w odwołaniu od decyzji.

O aktualnych zasadach postępowania z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym mówi Jan Kęciek – prezes zarządu J.W.W. Triland.

AF

Fot. Archiwum, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

współpraca PTS z NIL - Dentonet.pl
Będzie ścisła współpraca PTS-u z Naczelną Izbą Lekarską Lekarz

Doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów, promocja zdrowia, szczególnie związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym oraz reprezentowanie polskich stomatologów na arenie międzynarodowej – to główne założenia porozumienia o współpracy podp...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska o stażach podyplomowych dentystów Lekarz

Komisja Stomatologiczna NRL negatywnie zaopiniowała propozycję podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów na moduł stały i spersonalizowany. Przypomnijmy – kilka dni temu informowaliśmy, że swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdr...

antybiotyki - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska apeluje: wypełnij ankietę o antybiotykach! Lekarz

Naczelna Izba Lekarska razem ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich oraz Radą Europejskich Lekarzy Dentystów zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej stosowania antybiotyków i antybiotyko...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ORL Krakow
Lekarz dentysta będzie kierował Izbą Lekarską w Krakowie Lekarz

Stomatolog dr Robert Stępień, wieloletni szef Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, został prezesem całej Izby. Co więcej, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została ponownie dr Anna Kot, także lekarz dentysta....

rtęć - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska o przepisach ws. odpadów zawierających rtęć Lekarz

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierował do ministra środowiska Henryka Kowalczyka pismo w sprawie przepisów dotyczących utylizacji odpadów zawierających rtęć, do których zalicza się głównie amalgamat stomatologicznych.Wiceprezes samorządu lekarskiego ...

Separator
Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie o separatorach Lekarz

Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie wezwała organy państwowe do natychmiastowej realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rtęci, dotyczącego m.in. posiadania przez lekarzy stomatologów separatorów amalga...

e-zwolnienia - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska: "Nasze obawy potwierdzają się" Lekarz

Lekarze informują o awariach systemu, powolnej jego pracy, kolejkach pacjentów, a także o zdenerwowaniu i stresie ich samych oraz personelu placówek, zwłaszcza placówek mniejszych. Takie sygnały docierają z całego kraju - informuje samorząd lekarski....

NIL konferencja
Naczelna Izba Lekarska skazana na pracę w ... „kurniku”? Lekarz

Pozornie prosta sprawa, jak dyskusja nad zmianą siedziby biura Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, stała się przedmiotem nie tyle debaty, co wręcz małej wojenki. Pomysł bowiem nie wszystkim członkom samorządu się podoba. Dyskusje rozgorzały do teg...

koronawirus - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska: wytyczne GIS nie są wystarczające Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystosował pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, w którym podkreślił, że najnowsze wytyczne GIS z 23 marca 2020 r. nie różnią się znacznie od poprzednich, a przedstawiony punkt o w...

Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Naczelna Izba Lekarska stanowczo w obronie tajemnicy zawodowej Lekarz

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej, obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także inne osoby wykonujące profesje, zobowiązane do jej zachowania - piszą we wspólnym stanowisku przed...

wypalenie zawodowe - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska do rządu: "Pozbawiacie nas praw" Lekarz

Olbrzymie kontrowersje wzbudził w środowisku lekarskim projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że do obowiązkowej pracy przy zw...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji