Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Jeśli chcesz założyć podmiot leczniczy…

Brak komentarzy | Publikacja:
Jeśli chcesz założyć podmiot leczniczy…

Jeśli chcesz założyć podmiot leczniczy…

Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. dotycząca działalności leczniczej określa, że podmiot leczniczy mogą założyć przedsiębiorcy, którzy działają we wszystkich formach, jakie są przewidziane dla wykonywania działalności gospodarczej: jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe. Jeden z artykułów ustawy o działalności leczniczej określa, że polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Pierwszym krokiem, by założyć podmiot leczniczy jest założenie działalności gospodarczej (zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zmiany, które dokonały się w prawie w ostatnim czasie, dotyczą przede wszystkim eliminacji z obrotu prawnego konstrukcji prawnej NZOZ. Od momentu, kiedy weszła w życie ustawa o działalności leczniczej – nie można już zakładać NZOZ-ów. Te, które zaistniały do tego momentu – zostały przekształcone w przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych.

Organem rejestrowym został ustanowiony wojewoda, który jest właściwy dla siedziby podmiotu. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest on dostępny publicznie.
W sytuacji, gdy podmiot chce wykonywać działalność leczniczą – składa wniosek o wpis w organie, który prowadzi rejestr.

Jakie w tym celu należy podjąć kroki?
1. Wybrać obszar, w jakim zamierza się wykonywać świadczenia,
2. Zapoznać się z wymaganiami, które należy spełnić oraz sporządzić kosztorys,
3. Zapoznać się z potrzebami NFZ odnośnie zakresów kontraktowania,
4. Założyć przedsiębiorstwo,
5. Ubiegać się o decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że zostały spełnione potrzebne wymogi sanitarne,
6. Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do wojewody,
7. W momencie otrzymania pozytywnej decyzji od wojewody można rozpocząć działalność.

Informacje, które są niezbędne, by prawidłowo wypełnić wniosek:
1.imię i nazwisko lub nazwa firmy,
2. adres zamieszkania lub siedziby firmy,
3. adres, gdzie będą udzielane świadczenia zdrowotne,
4. forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności gospodarczej,
5. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
6. określenie przedsiębiorstwa i wykazanie jego jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczenia zdrowotne,
7. numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) lub ewidencji działalności godpodarczej,
8. numer REGON
9. numer NIP (Numer Ewidencji Podatkowej)
10. dane podmiotu tworzącego – odnoszą się one do sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest przedsiębiorcą.

Ustawa określa, że do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że:
1. dane, które są zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów, które wykonują działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą
2. warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie, który objęty jest składanym wnioskiem, a które określone są w ustawie o prowadzeniu działalności leczniczej, są przedsiębiorcy znany i przez niego spełniane.

W oświadczeniu powinno się również znaleźć imię i nazwisko osoby je składającej lub nazwa firmy, adres jej zamieszkania lub siedziby firmy, oznaczenie miejsca, data złożenia oświadczenia oraz podpis osoby, którą wnioskodawca uprawnił do jego reprezentowania (jak również jej imię, nazwisko i nazwa pełnionej funkcji).

Uwaga: do wniosku należy również dołączyć dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków, które są niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej (uzyskane drogą decyzji administracyjnej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W ciągu 30 dni organ rejestrowy wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru. Jeżeli tak się nie stanie po upływie 40 dni – wnioskodawca ma prawo rozpocząć działalność (o ile uprzednio powiadomi o tym organ, który nie dokonał wpisu). Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy organ rejestrowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku (ale nie później niż 7 dni od momentu jego wpłynięcia). W takiej sytuacji czas na wydanie zaświadczenia o wpisie jest liczony od momentu uzupełnienia wniosku.

Wpis do rejestru podlega zwykłej procedurze administracyjnej, która została określona w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Wpis do rejestru jest związany z opłatą – wynosi ona 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok).
O każdej zmianie podmiot leczniczy jest zobowiązany do powiadamiania organu rejestrowego w ciągu 14 dni oraz do pokrycia kosztu tej zmiany, która wynosi 50% wysokości opłaty zapłaconej przy wpisie do rejestru.

Każdy podmiot w momencie składania wniosku do rejestru musi spełnić określone wymagania. Jakie to wymagania? Ich zakres i charakter określają rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zależą one od rodzaju udzielanych świadczeń i stopnia ich specjalizacji. Przede wszystkim brane są pod uwagę warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, które muszą spełniać pomieszczenia podmiotu leczniczego, jak również ich wyposażenie w sprzęt medyczny.

Podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby, które wykonują zawody medyczne i spełniają wymagania zdrowotne, a także posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i wynikającej z ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

W przygotowaniu: prawa i obowiązki podmiotów leczniczych, o organach kontrolujących podmiot leczniczy i o planowanych zmianach.

BZ

Źródło: „Działalność lecznicza w praktyce” 26/2014


POWIĄZANE ARTYKUŁY

aerozol - Dentonet.pl
Wielka Brytania: Leczenie generujące aerozol? Tak, jeśli zapłacisz! Lekarz

Po okresie „zamrożenia” gospodarki gabinety dentystyczne w Wielkiej Brytanii zostały ponownie otwarte, ale zakres oferowanych procedur medycznych w wielu przypadkach nie jest taki jak przed pandemią. Poważnym problemem dla lekarzy, którzy mają podpis...

publiczna stomatologia - Dentonet.pl
Polacy coraz rzadziej u dentysty, jeśli idą – to prywatnie Lekarz

Według badania CBOS, regularnie spada liczba Polaków, która korzysta z pomocy dentystów – zarówno prywatnie, jak i w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W ostatnim czasie tylko co trzeci badany (31%) odwiedził dentystę lub protetyka. W 201...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji