Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Informacje ogólne

Brak komentarzy | Publikacja:

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Jakie dodatkowe świadczenia stomatologiczne przysługują dzieciom i młodzieży do lat 18?

Jakie świadczenia ortodontyczne przysługują w ramach NFZ?

Jakie dodatkowe świadczenia stomatologiczne przysługują kobietom w ciąży i w okresie połogu?

Jakie dodatkowe świadczenia stomatologiczne przysługują osobom niepełnosprawnym?

Jakie świadczenia protetyczne przysługują w ramach NFZ?

Jaki dowód ubezpieczenia musimy posiadać aby skorzystać z opieki stomatologicznej?

Gdzie można zgłaszać swoje uwagi i skargi?

Jakie najważniejsze świadczenia zdrowotne lekarza dentysty są wykonywane w ramach ubezpieczenia?

Informacje ogólne

W Polsce obowiązuje powszechny system ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są ze składek płaconych przez obywateli. Opieka stomatologiczna to część tego systemu.

Chcąc zarejestrować sie na wizytę u dentysty nie potrzebujemy skierowania. Mamy prawo wybrać go spośród wszystkich, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W ramach opieki stomatologicznej przysługuje nam prawo do gwarantowanych usług i materiałów stomatologicznych stosowanych przy zabiegach zgodnie z wykazem, który powinien znajdować się u lekarza dentysty w widocznym dla nas miejscu.

W przypadku zbiegu nie wskazanego jako gwarantowany lub z użyciem innego materiału niż gwarantowany musimy ponieść jego koszty. Wysokość opłat ustala dentysta.

W celu zapewnienia ciągłości świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, dentysta wykonuje świadczenia do miesięcznego limitu punktowego i tworzy listę osób oczekujących.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i okresie połogu mają prawo do bezpłatnych gwarantowanych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz podstawowych i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

Jakie dodatkowe świadczenia stomatologiczne przysługują dzieciom i młodzieży do lat 18?

Do najważniejszych świadczeń przysługujących dzieciom i młodzieży do lat 18 należą:

– Pierwsza wizyta małych dzieci do ukończenia 6 roku życia

– Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne w ortodoncji

– Profilaktyka stomatologiczna, w zakresie której wchodzą: indywidualna profesjonalna fluoryzacja metodą kontaktową, lakowanie zębów szóstych – do 7 roku życia, lakierowanie zębów stałych

– Leczenie próchnicy zębów stałych i mlecznych

– Leczenie kanałowe zębów

– Dodatkowe zabiegi z chirurgii stomatologicznej, w tym resekcja korzenia zęba – tylko zębów od 3 do 3 w szczęce i żuchwie

– Odbudowa złamanego kąta zęba siecznego

– Leczenie chorób przyzębia

Jakie świadczenia ortodontyczne przysługują w ramach NFZ?

Ponieważ często w wieku rozwojowym pojawiają się u dzieci i młodziezy wady zgryzu, w ramach bezpłatnych świadczeń stomatologicznych jest także zapewnione leczenie ortodontyczne. Zaopatrzeniem dziecka w aparat ortodontyczny zajmuje sie lekarz ortodonta.

Do 12 roku życia aparaty ortodontyczne do zdejmowania jedno- i dwuszczękowe są całkowicie refundowane przez Fundusz. Zapewniona jest naprawa aparatu raz w roku kalendarzowym i dotyczy wyłącznie aparatów wykonanych w ramach ubezpieczenia oraz kontrola leczenia ortodontycznego do 13 roku życia. Dzieciom powyżej 12 roku życia wykonanie aparatów ortodontycznych musi być już finansowane przez rodzica lub opiekuna, a po ukończeniu 13 lat leczenie ortodontyczne jest w całości odpłatne.

Jakie dodatkowe świadczenia stomatologiczne przysługują kobietom w ciąży i w okresie połogu?

Do najważniejszych świadczeń przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu należą:

– Leczenie chorób przyzębia: założenie opatrunku periodontologicznego – każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe, usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż raz na 6 miesięcy

– Badanie kontrolne nie częściej niż raz na kwartał

Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch i trzech kanałów

– Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem dwóch kanałów

Jakie dodatkowe świadczenia stomatologiczne przysługują osobom niepełnosprawnym?

Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, jeśli wynika to ze wskazań medycznych, mają zapewnione zabiegi stomatologiczne wykonane w znieczuleniu ogólnym oraz materiały kompozytowe światłoutwardzalne do wypełnień zębów w przypadkach istniejących wskazań medycznych. W przypadku osób upośledzonych umysłowo aby skorzystać ze znieczulenia trzeba przedstawić dokument potwierdzający prawo do takiego świadczenia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Jakie świadczenia protetyczne przysługują w ramach NFZ?

Leczenie protetyczne przysługuje pacjentowi raz na 5 lat. Obejmuje zastosowanie ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie. Raz na 2 lata pacjentowi przysługuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i żuchwie.

Jaki dowód ubezpieczenia musimy posiadać aby skorzystać z opieki stomatologicznej?

– Aktualna książeczka zdrowia – nasza lub wystawiona na członka rodziny pozostającego na naszym wyłącznym utrzymaniu (np. Dziecko lub nieubezpieczony z innego tytułu współmałżonek);

– Druk ZUS RMUA;

– Dla emerytów lub rencistów – ostatni odcinek emerytury lub renty;

– Dla osób pracujących na własny rachunek lub ubezpieczających sie dobrowolnie – potwierdzenie przelewu składek.

W przypadkach nagłych, jeżeli nie mamy przy sobie właściwego dokumentu, możemy go przedstawić w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia leczenia, a jeśli nie jest to możliwe (np. jesteśmy osobami samotnymi) dowód ubezpieczenia możemy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia.

Gdzie można zgłaszać swoje uwagi i skargi?

Jeżeli uznamy, że nasze prawo jako pacjenta jest niewłaściwie realizowane, możemy zgłaszać swoje uwagi lub skargi. Każda placówka ochrony zdrowia ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Możemy też zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, który działa w każdym oddziale wojewódzkim NFZ.

Jakie najważniejsze świadczenia zdrowotne lekarza dentysty są wykonywane w ramach ubezpieczenia?

– Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji

– Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w roku

– Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych

– Rentgenodiagnostyka – do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji (przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych)

– Znieczulenie (przysługuje w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych)

– Leczenie choroby próchnicowej zębów: opatrunek leczniczy w zębie stałym, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na dwóch powierzchniach, całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na trzech powierzchniach

– Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

– Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

– Leczenie endodontyczne zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych: czasowe i ostateczne wypełnienie 1 kanału

– Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia: usunięcie złogów nazębnych raz w roku w obrębie całego uzębienia, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

– Usunięcie zęba

– Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

– Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych

– Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej np. wycięcie małego guzka, zmiany guzkopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego, wyłuszczenie torbieli zębopochodnej, wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

– Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej w zakresie 5 – 8 oraz powyżej 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym

– Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce i żuchwie

– Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem

– Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża dla szczęki oraz żuchwy

– Leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki w połączeniu z pozostałymi świadczeniami z zakresu protetyki stosowanymi bez ograniczeń czasowych: czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym, czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie bezzębnej szczęki, wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki oraz protezy poresekcyjnej ostatecznej, wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy.


Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji