Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

FAQ

Publikacja:

FAQ

Kto to jest agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy jest pośrednikiem reprezentującym interesy towarzystwa ubezpieczeniowego – działa w jego imieniu i na jego rzecz.

Należy zwrócić uwagę, że na rynku funkcjonuje również tak zwany multiagent. Są to osoby reprezentujące interesy kilku zakładów ubezpieczeniowych.

***

Dlaczego lepiej korzystać z usług brokera niż z usług agenta ubezpieczeniowego?

Klient ma wiele korzyści z usług brokerskich. Najlepiej mogli przekonać się o tym Ci z Was, którzy już skorzystali z usług brokera.

Broker ze względu na swoje umocowanie jest z klientem nie tylko do momentu zawarcia umowy ubezpieczenia i zainkasowania składki lecz również pozostaje z nim w momencie zaistnienia szkody lub zgłoszenia roszczenia.

***

Ile i jakich polis odpowiedzialności cywilnej powinienem mieć, abym był prawidłowo zabezpieczony?

Na tak zadane pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Decyduje o tym sytuacja prawna danego lekarza lub pracownika, forma zatrudnienia oraz sytuacja prawna placówki.

***

Czy we wszystkich zakładach ubezpieczeniowych włączone jest do zakresu odpowiedzialności ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych?

Ogólne warunki ubezpieczenia poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych bardzo różnią się między sobą. Zazwyczaj ubezpieczyciele wyłączają z ochrony to ryzyko. Można je jednak ponownie włączyć do odpowiedzialności, zazwyczaj za opłatą dodatkowej składki.

***

Czy powinienem zaspokoić „drobne” roszczenie niezadowolonego pacjenta [na przykład zwrot kwoty 300,00 PLN za „źle wykonany” (w opinii pacjenta) most]?

To zależy! Sprawa jest w brew pozorom bardzo złożona. Zaspokajając takie roszczenie przyznajemy się do winy. Może to otworzyć drogę do dalszych, znacznie większych roszczeń. W takich sytuacjach brak właściwej polisy odpowiedzialności cywilnej może skutkować daleko idącymi konsekwencjami finansowymi. W przypadku otrzymania takiego (lub jakiegokolwiek) roszczenia należy zawsze niezwłocznie skontaktować się ze swoim brokerem ubezpieczeniowym, który doradzi co w danej sytuacji zrobić.- Z jaką sumą gwarancyjną powinienem zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (wymóg ustawowy).

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodu lekarza w zależności od indywidualnej oceny ryzyka, które zależy między innymi od stosunków prawnych wiążących lekarza z pacjentem.

Pomocnym w ustaleniu wysokości potrzebnej sumy gwarancyjnej będzie zawsze broker ubezpieczeniowy.

***

Czy pracując jako lekarz dentysta na podstawie umowy o pracę w publicznej placówce ochrony zdrowia posiadającej polisę odpowiedzialności cywilnej jestem w pełni wolny od odpowiedzialności zawodowej?

NIE! W razie wyrządzenia pacjentowi szkody odpowiedzialność lekarza może być:

– pracownicza regresowa (do wysokości trzech ostatnich wynagrodzeń)

– deliktowa (do wysokości wyrządzonej szkody)

***

Dlaczego tak ważne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Lekarze z mocy prawa ponoszą odpowiedzialność za swoje działania.

Pacjenci, którzy czują się poszkodowani mogą (maksymalnie przez dziesięć lat – są jednak wyjątki wydłużające ten okres) zgłaszać swoje roszczenia. Od tej odpowiedzialności nikt nie może Państwa zwolnić. Jednakże prawidłowo zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w dobrym zakładzie ubezpieczeniowym może uwolnić lekarza od skutków finansowych takich roszczeń.

***

Czym różni się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne od obowiązkowego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne zawierane jest na podstawie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia – zabezpiecza lekarza gdy ten (między innymi) pracuje na podstawie umowy o pracę lub prowadzi prywatny gabinet lekarski. Taka polisa może być również przedłożona Narodowemu Funduszowi Zdrowia jako zabezpieczenie podpisywanego kontraktu.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zawierane jest na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia napisanych przez Ministra Finansów w 1998 roku (ich zmiana ma nastąpić jeszcze w 2003 roku). Umowę taką mają obowiązek zawrzeć te wszystkie podmioty, które zawarły umowę na przykład z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

***

Kim jest GBU GLOBAL Sp. z o.o.?

Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi specjalizuje się w obsłudze szeroko rozumianego środowiska medycznego. Szczególną troską grupy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu lekarza i placówek medycznych – jest to dla Ciebie najważniejsze ubezpieczenie.

Klientami GLOBAL są lekarze i podmioty ochrony zdrowia również spoza woj. łódzkiego.