Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Dotacje unijne dla właścicieli gabinetów i producentów wyrobów medycznych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Dotacje unijne dla właścicieli gabinetów i producentów wyrobów medycznych

Dotacje na zakup wyposażenia, aparatur, sprzętu medycznego, a także na wdrażanie certyfikatów jakościowych w placówkach oraz dofinansowanie udziału w targach krajowych i zagranicznych dla firm produkujących materiały i wyroby medyczne – to formy nadal dostępnej jeszcze pomocy finansowej ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

Aby prywatni stomatolodzy czy producenci wyrobów medycznych mogli korzystać z unijnego wsparcia muszą przede wszystkim spełniać kryteria małego i średniego przedsiębiorcy zgodnie z definicją ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku, mieć siedzibę w Polsce oraz nie posiadać zaległości z tytułu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i obowiązujących podatków.

Wnioskujący musi być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie projektu objętego dotacją, a nie pełnić funkcji pośrednika oraz musi wykazać, że posiada odpowiednie środki finansowe zapewniające płynną i terminową realizację działań oraz funkcjonowanie firmy (gabinetu) w dłuższym okresie. Nie ma i nie będzie pomocy finansowej dla podmiotów będących w tarapatach finansowych.

Wszystkie dostępne programy mają sprzyjać rozwojowi firm, zatem nie będą one dostępne dla przedsiębiorstw, wobec których ogłoszona została decyzja o upadłości lub które są w trakcie rozwiązania działalności, znajdują się pod zarządem komisarycznym, przystąpiły do postępowania ugodowego z wierzycielami albo zawiesiły prowadzenie działalności.

To samo dotyczy firm, które nie spełniły zobowiązań wynikających z innych umów zawartych wcześniej w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, czyli starając się poprzednio o pomoc próbowały wpłynąć na decyzję komisji. Ogólnym celem przyznawanych dotacji przez Unię Europejską dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest wspieranie ich rozwoju, wzrostu konkurencyjności na rynkach lokalnych, jak i zagranicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

„Twarda pomoc” czyli na inwestycje

Jedynym, jak na razie, funduszem unijnym dającym możliwość zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym aparatów i sprzętu medycznego jest Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50 000 euro. Nie może ona jednak przekroczyć 25 proc. kosztów netto zakupu. Oznacza to, że pozostałą część ubiegający się o dotację musi pokryć z własnych środków i obowiązkowo z kredytu bankowego. Udział finansowy inwestora nie może przekroczyć 50% ani być mniejszy od 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Refundowane są wyłącznie wydatki poniesione po podpisaniu umowy na podstawie faktur i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności. Dokumenty te powinny być przechowywane przez grantobiorcę przez 5 lat, na wypadek późniejszej kontroli. W ramach dotacji nie można liczyć na zwrot kosztów podatku od towaru i usług, cła, opłat celnych i innych opłat importowych oraz kosztów zakupów dokonanych w krajach poza Unią Europejską.

Dotacji udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Wnioski i ich przyznanie należy składać do regionalnych instytucji finansujących, mających swoje siedziby w miastach wojewódzkich w całym kraju. Ostatni termin składania wniosków minął 18 sierpnia. Na kolejne wyznaczono 13 października i 15 grudnia. W 2004 roku wnioski będą przyjmowane do 16 lutego i 19 kwietnia. Nie warto jednak zwlekać. Dotacja inwestycyjna, jak do tej pory, cieszy się dużym zainteresowaniem w sektorze MSP i jeśli środki finansowe zostaną wykorzystane szybciej, to ostatnie terminy zostaną odwołane.

Certyfikaty jakości, udział w targach krajowych i zagranicznych

Właściciele praktyk stomatologicznych starających się o certyfikaty zgodności usług z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi w ramach programu „Wstęp do jakości” mogą ubiegać się o refundację do 60% kwalifikowanych kosztów netto projektu. Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 euro, ani przekroczyć 10 000 euro.

W ramach programu mogą być finansowane działania przygotowujące personel do zarządzania jakością, uzyskanie certyfikatu oraz doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu. Z kolei producenci mogą liczyć na częściowe pokrycie kosztów oceny zgodności wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej oraz nadania wyrobom znaku CE, umożliwiającego dostęp do rynków europejskich.

Należy jednak pamiętać, iż działania związane z poprawą jakości uznaje się za kwalifikowane jeśli są wykonywane przez akredytowanych wykonawców poleconych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Agencji. Do refundacji kwalifikują się koszty wynagrodzeń ekspertów, wydatki stałe związane z realizacją badań, analiz, pomiarów testów, auditów certyfikujących, a także koszty dostępu do zewnętrznych źródeł informacji (baz danych, materiałów drukowanych i źródeł elektronicznych).

W ramach innej dotacji z programu rozwoju firmy możliwe jest dofinansowanie do 60% kosztów uczestnictwa w krajowych targach i imprezach wystawienniczych. Refundacja nie może jednak przekroczyć 10.000 euro i być niższa niż 1500 euro. O podobną pomoc mogą ubiegać się firmy już eksportujące, bądź mające usługę lub produkt eksportowy. Refundacji podlega nie tylko koszt wynajęcia stoiska wystawienniczego ale również druk niezbędnych broszur informacyjnych do 1000 sztuk.

Noclegi w hotelach są rozliczane według ogólnodostępnych stawek delegacji dla danego rynku. Konieczne jest przy tym wykazanie 40% kosztów netto przedsięwzięcia. Możliwe jest otrzymanie zaliczki do 50%, ale dopiero po podpisaniu umowy z RIF i złożeniu weksla.

Należy zwrócić uwagę, iż przy wyliczaniu wartości dotacji liczą się wyłącznie koszty kwalifikowane, dokładnie określone w wytycznych programu. Muszą być one poniesione w rzeczywistości i nie mogą przybrać formy zryczałtowanej. Mają być poniesione wyłącznie w trakcie trwania projektu i udokumentowane fakturami płatności.

„Zgodność polityczna” projektu

Formularze wniosków do poszczególnych programów wraz z wymaganą listą załączników dostępne są na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie pod adresem: www.parp.gov.pl. Wypełnianie wniosku i kompletowanie dokumentów należy rozpocząć od dokładnego zapoznania się z „Wytycznymi dla wnioskodawcy”.

Ważne jest, aby nie tylko prawidłowo wyliczyć koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, ale również w sposób zrozumiały i przejrzysty opisać jakie korzyści ono przyniesie firmie i czy w dalszej konsekwencji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, zgodnie z ogólnymi celami programu. Projekt musi bowiem niejako spełniać wymóg „zgodności politycznej”.

Do wniosku należy dołączyć dokument rejestrowy firmy, aktualne sprawozdanie finansowe, a w przypadku Funduszu Dotacji Inwestycyjnych „Studium Wykonalności”, zawierające uproszczony bilans zysków i strat, kopie formularza PIT lub CIT złożonego we właściwym urzędzie skarbowym, a także kopie wniosku kredytowego lub promesy kredytowej wystawionej przez bank. Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałem przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną. Należy również pamiętać o podpisaniu wniosku i parafowaniu każdej jego strony przez ubiegającego się o dotację.

Samodzielnie czy z doradcą?

Większość przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy sięgają po formularze wniosków, jest przerażona eurokratycznymi pytaniami oraz liczbą koniecznych załączników, które wymagają zarówno wiedzy jak i czasu na ich przygotowanie. Dla tych, którzy nie radzą sobie z samodzielnym ich skompletowaniem zapewne przydatna będzie informacja, iż pomoc techniczna związana z przygotowaniem wniosku, „Studium wykonalności przedsięwzięcia” może być finansowana również z Programu Rozwoju Przedsiębiorstw albo Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych.

Droga po dotacje na inwestycje wprawdzie wtedy się wydłuża, gdyż ubiegający się o pomoc realizuje wówczas nie jeden, lecz co najmniej dwa projekty, jednakże za uczestnictwo w programie doradczym przedsiębiorca otrzymuje dodatkowe punkty w ramach oceny technicznej i finansowej wniosku Funduszu Dotacji Inwestycyjnych. Tym samym zwiększa szansę sukcesu otrzymania dotacji na zakup sprzętu.

Początkujące w aplikowaniu firmy, aby uniknąć podstawowych błędów, często decydują się skorzystać z usług doradczych zewnętrznego eksperta, który pomoże wybrać nie tylko właściwy program, ale również wypełnić wniosek oraz skompletuje i przygotuje pozostałe wymagane w formie załączników dokumenty.

Aktywność i doświadczenie w ubieganiu się o unijne pieniądze w ramach różnych programów są jak najbardziej mile widziane. Zwiększają bowiem szanse otrzymania pomocy finansowej w ramach wsparcia przedakcesyjnego dla polskiego sektora MSP. Zdobyta wiedza, jak skutecznie wykorzystywać fundusze pomocowe, z pewnością okaże się bardzo przydatna przy aplikowaniu o wsparcie ze środków strukturalnych, które w coraz większym stopniu będą dostępne dla polskich przedsiębiorców po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.

Elżbieta Musialik

europomoc@op.pl

(autorka jest właścicielką firmy doradczej Europomoc – Doradztwo Unijne)


POWIĄZANE ARTYKUŁY

inwestycje - Dentonet.pl
550 mln zł m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej Lekarz

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał decyzje dla 5 projektów na wsparcie systemu ochrony zdrowia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19. Inwestycje będą współfinansowane ze środków europejskich w ramach funduszowego paki...

Dentyści - Dentonet.pl
Dania: gabinety stomatologiczne powoli wracają do pracy Lekarz

Duńscy dentyści mogą już ponownie przyjmować wszystkich pacjentów, pod warunkiem, że ich gabinety spełniają kryteria bezpieczeństwa oraz mają warunki umożliwiające zachowanie odpowiedniego dystansu między przebywającymi tam osobami. Zgodę na wznowien...

świadczenie postojowe - Dentonet.pl
Nie będzie kryterium przychodowego przy postojowym Lekarz

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne zostało rozszerzone na osoby samozatrudnione, które rozpoczęły działalność między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku – to jedna ze zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o szczególnych instrumentach wsp...

ROZWIŃ WIĘCEJ
pomoc gospodarcza - Dentonet.pl
"Potrzebna szczególna ochrona gospodarcza dla lekarzy" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Krajowej Rady Fizjoterapeutów wystosowało do władz publicznych apel o szczególne wsparcie dla profesjonalistów medycznych i przedsiębiorców branży medycznej. Jak czytamy w apelu, obecna sytuacja w Polsce uświada...

Tarcza Antykryzysowa - Dentonet.pl
Rozszerzono Tarczę Antykryzysową - kolejne rozwiązania dla firm Lekarz

Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu przyjęto kolejny pakiet pomocy dla firm w związku z epidemią koronawirusa. Tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 zakłada m.in. prawo do zwolnienia z ZUS-u dla firm zatrudniających do 49 osób. Tarcza Antykryzysowa to pa...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres