Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dotacje unijne dla właścicieli gabinetów i producentów wyrobów medycznych

Brak komentarzy | Publikacja:

Dotacje unijne dla właścicieli gabinetów i producentów wyrobów medycznych

Dotacje na zakup wyposażenia, aparatur, sprzętu medycznego, a także na wdrażanie certyfikatów jakościowych w placówkach oraz dofinansowanie udziału w targach krajowych i zagranicznych dla firm produkujących materiały i wyroby medyczne – to formy nadal dostępnej jeszcze pomocy finansowej ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

Aby prywatni stomatolodzy czy producenci wyrobów medycznych mogli korzystać z unijnego wsparcia muszą przede wszystkim spełniać kryteria małego i średniego przedsiębiorcy zgodnie z definicją ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku, mieć siedzibę w Polsce oraz nie posiadać zaległości z tytułu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i obowiązujących podatków.

Wnioskujący musi być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie projektu objętego dotacją, a nie pełnić funkcji pośrednika oraz musi wykazać, że posiada odpowiednie środki finansowe zapewniające płynną i terminową realizację działań oraz funkcjonowanie firmy (gabinetu) w dłuższym okresie. Nie ma i nie będzie pomocy finansowej dla podmiotów będących w tarapatach finansowych.

Wszystkie dostępne programy mają sprzyjać rozwojowi firm, zatem nie będą one dostępne dla przedsiębiorstw, wobec których ogłoszona została decyzja o upadłości lub które są w trakcie rozwiązania działalności, znajdują się pod zarządem komisarycznym, przystąpiły do postępowania ugodowego z wierzycielami albo zawiesiły prowadzenie działalności.

To samo dotyczy firm, które nie spełniły zobowiązań wynikających z innych umów zawartych wcześniej w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, czyli starając się poprzednio o pomoc próbowały wpłynąć na decyzję komisji. Ogólnym celem przyznawanych dotacji przez Unię Europejską dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest wspieranie ich rozwoju, wzrostu konkurencyjności na rynkach lokalnych, jak i zagranicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

„Twarda pomoc” czyli na inwestycje

Jedynym, jak na razie, funduszem unijnym dającym możliwość zakupu nowych maszyn i urządzeń, w tym aparatów i sprzętu medycznego jest Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50 000 euro. Nie może ona jednak przekroczyć 25 proc. kosztów netto zakupu. Oznacza to, że pozostałą część ubiegający się o dotację musi pokryć z własnych środków i obowiązkowo z kredytu bankowego. Udział finansowy inwestora nie może przekroczyć 50% ani być mniejszy od 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Refundowane są wyłącznie wydatki poniesione po podpisaniu umowy na podstawie faktur i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności. Dokumenty te powinny być przechowywane przez grantobiorcę przez 5 lat, na wypadek późniejszej kontroli. W ramach dotacji nie można liczyć na zwrot kosztów podatku od towaru i usług, cła, opłat celnych i innych opłat importowych oraz kosztów zakupów dokonanych w krajach poza Unią Europejską.

Dotacji udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Wnioski i ich przyznanie należy składać do regionalnych instytucji finansujących, mających swoje siedziby w miastach wojewódzkich w całym kraju. Ostatni termin składania wniosków minął 18 sierpnia. Na kolejne wyznaczono 13 października i 15 grudnia. W 2004 roku wnioski będą przyjmowane do 16 lutego i 19 kwietnia. Nie warto jednak zwlekać. Dotacja inwestycyjna, jak do tej pory, cieszy się dużym zainteresowaniem w sektorze MSP i jeśli środki finansowe zostaną wykorzystane szybciej, to ostatnie terminy zostaną odwołane.

Certyfikaty jakości, udział w targach krajowych i zagranicznych

Właściciele praktyk stomatologicznych starających się o certyfikaty zgodności usług z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi w ramach programu „Wstęp do jakości” mogą ubiegać się o refundację do 60% kwalifikowanych kosztów netto projektu. Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 euro, ani przekroczyć 10 000 euro.

W ramach programu mogą być finansowane działania przygotowujące personel do zarządzania jakością, uzyskanie certyfikatu oraz doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu. Z kolei producenci mogą liczyć na częściowe pokrycie kosztów oceny zgodności wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej oraz nadania wyrobom znaku CE, umożliwiającego dostęp do rynków europejskich.

Należy jednak pamiętać, iż działania związane z poprawą jakości uznaje się za kwalifikowane jeśli są wykonywane przez akredytowanych wykonawców poleconych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Agencji. Do refundacji kwalifikują się koszty wynagrodzeń ekspertów, wydatki stałe związane z realizacją badań, analiz, pomiarów testów, auditów certyfikujących, a także koszty dostępu do zewnętrznych źródeł informacji (baz danych, materiałów drukowanych i źródeł elektronicznych).

W ramach innej dotacji z programu rozwoju firmy możliwe jest dofinansowanie do 60% kosztów uczestnictwa w krajowych targach i imprezach wystawienniczych. Refundacja nie może jednak przekroczyć 10.000 euro i być niższa niż 1500 euro. O podobną pomoc mogą ubiegać się firmy już eksportujące, bądź mające usługę lub produkt eksportowy. Refundacji podlega nie tylko koszt wynajęcia stoiska wystawienniczego ale również druk niezbędnych broszur informacyjnych do 1000 sztuk.

Noclegi w hotelach są rozliczane według ogólnodostępnych stawek delegacji dla danego rynku. Konieczne jest przy tym wykazanie 40% kosztów netto przedsięwzięcia. Możliwe jest otrzymanie zaliczki do 50%, ale dopiero po podpisaniu umowy z RIF i złożeniu weksla.

Należy zwrócić uwagę, iż przy wyliczaniu wartości dotacji liczą się wyłącznie koszty kwalifikowane, dokładnie określone w wytycznych programu. Muszą być one poniesione w rzeczywistości i nie mogą przybrać formy zryczałtowanej. Mają być poniesione wyłącznie w trakcie trwania projektu i udokumentowane fakturami płatności.

„Zgodność polityczna” projektu

Formularze wniosków do poszczególnych programów wraz z wymaganą listą załączników dostępne są na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie pod adresem: www.parp.gov.pl. Wypełnianie wniosku i kompletowanie dokumentów należy rozpocząć od dokładnego zapoznania się z „Wytycznymi dla wnioskodawcy”.

Ważne jest, aby nie tylko prawidłowo wyliczyć koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, ale również w sposób zrozumiały i przejrzysty opisać jakie korzyści ono przyniesie firmie i czy w dalszej konsekwencji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, zgodnie z ogólnymi celami programu. Projekt musi bowiem niejako spełniać wymóg „zgodności politycznej”.

Do wniosku należy dołączyć dokument rejestrowy firmy, aktualne sprawozdanie finansowe, a w przypadku Funduszu Dotacji Inwestycyjnych „Studium Wykonalności”, zawierające uproszczony bilans zysków i strat, kopie formularza PIT lub CIT złożonego we właściwym urzędzie skarbowym, a także kopie wniosku kredytowego lub promesy kredytowej wystawionej przez bank. Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałem przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną. Należy również pamiętać o podpisaniu wniosku i parafowaniu każdej jego strony przez ubiegającego się o dotację.

Samodzielnie czy z doradcą?

Większość przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy sięgają po formularze wniosków, jest przerażona eurokratycznymi pytaniami oraz liczbą koniecznych załączników, które wymagają zarówno wiedzy jak i czasu na ich przygotowanie. Dla tych, którzy nie radzą sobie z samodzielnym ich skompletowaniem zapewne przydatna będzie informacja, iż pomoc techniczna związana z przygotowaniem wniosku, „Studium wykonalności przedsięwzięcia” może być finansowana również z Programu Rozwoju Przedsiębiorstw albo Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych.

Droga po dotacje na inwestycje wprawdzie wtedy się wydłuża, gdyż ubiegający się o pomoc realizuje wówczas nie jeden, lecz co najmniej dwa projekty, jednakże za uczestnictwo w programie doradczym przedsiębiorca otrzymuje dodatkowe punkty w ramach oceny technicznej i finansowej wniosku Funduszu Dotacji Inwestycyjnych. Tym samym zwiększa szansę sukcesu otrzymania dotacji na zakup sprzętu.

Początkujące w aplikowaniu firmy, aby uniknąć podstawowych błędów, często decydują się skorzystać z usług doradczych zewnętrznego eksperta, który pomoże wybrać nie tylko właściwy program, ale również wypełnić wniosek oraz skompletuje i przygotuje pozostałe wymagane w formie załączników dokumenty.

Aktywność i doświadczenie w ubieganiu się o unijne pieniądze w ramach różnych programów są jak najbardziej mile widziane. Zwiększają bowiem szanse otrzymania pomocy finansowej w ramach wsparcia przedakcesyjnego dla polskiego sektora MSP. Zdobyta wiedza, jak skutecznie wykorzystywać fundusze pomocowe, z pewnością okaże się bardzo przydatna przy aplikowaniu o wsparcie ze środków strukturalnych, które w coraz większym stopniu będą dostępne dla polskich przedsiębiorców po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.

Elżbieta Musialik

europomoc@op.pl

(autorka jest właścicielką firmy doradczej Europomoc – Doradztwo Unijne)


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
NIL: tarcza 2.0 dla szkolnych gabinetów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do premiera o objęcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mogą udzielać świadczeń zdrowotnych, wsparciem finansowym w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. W szczególności pomocy potrzebują szko...

dopłaty 1
Czy będą unijne dopłaty do zakupu separatora amalgamatu? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska opublikowała stanowisko w sprawie sfinansowania kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rtęci.Przypomnijmy – zgodnie z art. 10 rozpo...

badania nad paradontozą - Dentonet.pl
Utworzenie Agencji Badań Medycznych w konsultacjach Lekarz

Ministerstwo zdrowia rozpoczęło konsultacje społeczne projektu ustawy powołującego do życia Agencję Badań Medycznych (ABM). Jej celem będzie zapewnienie właściwego wsparcia dla finansowania badań w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także p...

ROZWIŃ WIĘCEJ
odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gabinety stomatologiczne utoną w odpadach medycznych? Lekarz

W ostatnich dniach wiele gabinetów i poradni boryka się z olbrzymimi problemami z odbiorem odpadów medycznych. Prezes NRL Andrzej Matyja wystosował do ministra zdrowia list, w którym wnosi o niezwłoczne zajęcie stanowiska wobec wątpliwości, jakie pow...

changbok ko F8t2VGnI47I unsplash
Zajęcia na uczelniach medycznych zawieszone do 25 marca Lekarz

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 od 12 do 25 marca ograniczono funkcjonowanie uczelni medycznych. Zajęcia w tym okresie mogą być realizowane przy użyciu metod kształcenia na odległość – wynika z opublikowanego w środę wieczorem w Dzienniku Usta...

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Ilu pracowników medycznych w Polsce ma koronawirusa? Asysta

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby członków personelu medycznego zarażonych koronawirusem, z podzi...

AGH - Dentonet.pl
20 tys. przyłbic medycznych od AGH dla szpitali, DPS-ów i przychodni Lekarz

Ponad 20 tys. zmontowanych przyłbic dla 207 instytucji w 70 miastach – takim wynikiem kończy się akcja "Przyłbica dla Medyka AGH" w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Niesamowite wydarzenie, niesamowita spontaniczna akcja, w której brało udzi...

lekarz - Dentonet.pl
NRL: "Nie podpisywać ustawy o kadrach medycznych" Lekarz

Samorządy zawodów medycznych zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. zakładającej możliwość szybszego zatrudniania pracowników medycznych spoza UE. Przypomnijmy – 27 listopada Sejm przyj...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
MZ o pracy szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej w sprawie szkolnych gabinetów stomatologicznych. Poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom świadczeniodawców, planowane jest elastyczne kształtowanie...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji