Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Dostęp do dokumentacji medycznej – o czym warto pamiętać

Brak komentarzy | Publikacja:
Dostęp do dokumentacji medycznej – o czym warto pamiętać

Dostęp do dokumentacji medycznej – o czym warto pamiętać

Dane wrażliwe, jakimi są informacje dotyczące naszego stanu zdrowia, podlegają w Polsce szczególnej ochronie. Oznacza to, iż ich przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie zostało obwarowane wieloma rygorystycznymi przepisami. Przepisy te zostały zawarte w dwóch aktach prawnych:
– ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.
Zgodnie z polskim prawem zarówno sam pacjent, jak i osoba przez niego upoważniona (członek rodziny, przyjaciel, prawnie ustanowiony pełnomocnik, adwokat) mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej. Prawo to obejmuje:
– możliwość przejrzenia i przestudiowania zapisów dokumentacji w siedzibie placówki medycznej,
– sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii (za dodatkową opłatą),
– wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji (np. pacjent musi dostarczyć dokumentację medyczną towarzystwu ubezpieczeniowemu lub prokuraturze).


Żaden dokument nie może zostać utajniony
Istotne jest to, że pacjent ma prawo do zapoznania się z absolutnie całą dokumentacją związaną z jego leczeniem w konkretnej placówce medycznej. Może więc poprosić o wgląd do dokumentacji indywidualnej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Może również zażądać dostępu do dokumentacji zbiorczej prowadzonej przez placówkę medyczną (jednak tylko w zakresie dotyczącym jego osoby).
– dokumentacja wewnętrzna – to np. historia zdrowia i choroby, historia choroby, wyniki badań diagnostycznych, zdjęcia RTG itp.,
– dokumentacja zewnętrzna – skierowania do szpitala, skierowanie na badania diagnostyczne oraz konsultacje, wszelkiego rodzaju zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie, karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
– dokumentacja zbiorcza – ksiąga przyjęć i wpisów, raporty lekarskie oraz pielęgniarskie, raporty zabiegów, pracowni diagnostycznej, bloku lub sali operacyjnej, rejestry, formularze, kartoteki.


Lekarz nie ma prawa odmówić
Przepisy stanowią, iż placówka medyczna powinna udostępnić pacjentowi dokumentację medyczną „bez zbędnej zwłoki”, nie precyzują jednak, co ów termin w praktyce oznacza. Warto jednak przypomnieć, iż długotrwałe utrudnianie lub odmawianie pacjentowi dostępu do dotyczącej go dokumentacji medycznej jest działaniem bezprawnym i stanowi naruszenie ustawy. Pacjent może więc w przypadku odmowy lub zwłoki zaskarżyć placówkę medyczną do sądu.


Dostęp do dokumetacji medycznej na upoważnienie
Zgodnie z prawem pacjent może również upoważnić osobę trzecią do tego, aby w jego imieniu zapoznała się z dokumentacją medyczną i skopiowała zawarte w niej informacje. Zarówno przepisy ustawy o prawach pacjenta, jak i przepisy rozporządzenia nie określają jednak szczegółowej formy tego dokumentu. Na pewno w piśmie muszą się znaleźć się dane personalne osoby upoważnionej, czytelny podpis upoważniającego oraz data wystawienia upoważnienia.
Ważne!
1. Raz udzielone przez pacjenta upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej zachowuje moc tak długo, dopóki nie zostanie odwołane i jest skuteczne również w innych podmiotach leczniczych.
2. Osoba upoważniona zachowuje dostęp do dokumentacji również po śmierci pacjenta.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
RPP aktualizuje objaśnienia prawne ws. dokumentacji medycznej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował na swojej stronie internetowej aktualizacje objaśnień prawnych dotyczących dokumentacji medycznej, opracowane m.in. na podstawie ostatnich wyroków sądów administracyjnych - informuje Naczelna Rada Lekarska. Przypomn...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Kopia dokumentacji medycznej dla pacjentów – bezpłatna Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał, że zgodnie z przepisami RODO, obowiązującymi od 25 maja, placówki medyczne mają obowiązek udostępniania pierwszej kopii dokumentacji medycznej pacjenta bez pobierania opłat. Przepisy RODO nakładają na administrator...

przeszczep stawu - Dentonet.pl
O stawach skroniowo-żuchwowych trzeba pamiętać zawsze! Lekarz

- Zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym są bardzo ważnym elementem funkcjonowania dentysty w gabinecie - mówi dr n. med. Michał Paulo. Jego zdaniem, problem zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym będzie w polskim społeczeństwie narastał....

ROZWIŃ WIĘCEJ
dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
UODO o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej Lekarz

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każde...

szczepionka - Dentonet.pl
98,5% Polaków ma dostęp do punktu szczepień Asysta

Blisko 6 tys. punktów szczepień i przeszło 7,3 tys. zespołów szczepiących weźmie udział w programie szczepień przeciw COVID-19. Oznacza to, że ponad 98,5% Polaków ma dostęp do punktu szczepień blisko miejsca zamieszkania. W całej Polsce do szczepien...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii Lekarz

Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, przepisy pozwalają na udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną – zarówno pacjentom, jak i przedstawicielom ustawowym czy osobom upoważnionym. Osoby, które w czasie pandemii chcą więc uzysk...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Ogólna zasada mówi, że dokumentację medyczną należy udostępniać osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił ...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji medycznej w dobie pandemii Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta, odpowiadając na pytania zgłoszone do jego biura przypomina, że w dobie pandemii koronawirusa placówki, przychodnie i gabinety nie mogą nie przestrzegać praw pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej. Rzecznik P...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Od 4 maja udostępnianie dokumentacji medycznej bez opłat Lekarz

4 maja weszły w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Nowe zasady są efektem zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Ustawa porz...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Prawo do dokumentacji medycznej – zmiany w przepisach Lekarz

9 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Na podstawie dotychczasowych prz...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Od 4 maja udostępnianie dokumentacji medycznej bez opłat Lekarz

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy.Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji