Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o karach za odpady medyczne

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o karach za odpady medyczne

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o karach za odpady medyczne

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie podpowiada, w jaki sposób uniknąć płacenia kar pieniężnych nakładanych w toku postępowania administracyjnego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W ostatnich dniach do OIL w Szczecinie napływają informacje o postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W większości przypadków kończą się one karami pieniężnymi w wysokości 500 zł, nakładanymi na podmioty lecznicze za nieterminowe złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012-2014. OIL w Szczecinie opublikowała na swojej stronie internetowej informację prawną w tej sprawie oraz wzory pism.

I tak radca prawny szczecińskiej OIL uważa, że jeśli postępowanie zostało wszczęte po dniu 1 czerwca 2017 r. to właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska powinien odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestać na pouczeniu – jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona złożyła już stosowne zestawienie. – Obowiązek składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów został nałożony na posiadaczy odpadów przez przepisy uchylonej już ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Na gruncie art. 37 powyższej ustawy zbiorcze zestawienie danych posiadacz odpadów obowiązany był przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału a począwszy od 1 stycznia 2011 r. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy – poinformowano.

Obowiązek ten został utrzymany w mocy również na gruncie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepis ten uregulował obowiązki posiadaczy odpadów w okresie 2012-2014. Niezłożenie zestawienia dotyczącego wyżej wymienionych okresów w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczyło, sankcjonowane jest administracyjną karą pieniężną w wysokości 500 zł. Karę nakłada właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska w drodze decyzji administracyjnej. – Dotychczasowa interpretacja przepisów dotyczących kary opierała się na uznaniu, że dla jej nałożenia bez znaczenia pozostawało to, iż posiadacz odpadów przedstawił sprawozdanie po terminie, jak również to, jak długo trwał okres uchybienia temu terminowi. Dodatkowo organy nie widziały podstaw prawnych do odstąpienia od wymierzenia kary w przypadku późniejszej realizacji ciążącego na podmiocie obowiązku sprawozdawczego – dodano.

Jak podkreślono w komunikacie, w sytuacjach, gdy zestawienie zostało złożone z nieznacznym przekroczeniem ustawowego terminu naruszenie prawa przez podmiot zobowiązany ma charakter znikomy, samo zaś złożenie zestawienia oznacza, że strona zaprzestała naruszania prawa. Tym samym organ powinien odstąpić od nałożenia kary pieniężnej. Na okoliczności te należy powoływać się już po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w tej sprawie. W przypadku podmiotów, w stosunku do których wydano już decyzję administracyjną, okoliczności te należy opisać w odwołaniu od decyzji.

O aktualnych zasadach postępowania z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym mówi Jan Kęciek – prezes zarządu J.W.W. Triland.

AF

Fot. Archiwum, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

RODO - Dentonet.pl
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) przyjęty Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), przedłożony przez ministra cyfryzacji.Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, celem nowej ustawy ma być lepsza ochrona danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z koniec...

RODO - Dentonet.pl
Wdrożenie RODO w Polsce zagrożone? Brakuje pieniędzy Lekarz

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzega, że realizacja jego zadań związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest poważnie zagrożona.RODO – zwane także ogólnym rozporządzeniem o och...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Odpady medyczne – zbiorcze zestawienie do 15 marca 2018 r. Lekarz

Zbliżają się terminy realizacji obowiązków sprawozdawczo-statystycznych nałożonych na przedsiębiorców. Niektóre z nich dotyczą również lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe. OIL w Gdańsku przypomina o najważniejszych z nich. Do 1...

ROZWIŃ WIĘCEJ
odpady medyczne - Dentonet.pl
Uwaga! Nowe zasady postępowania z odpadami medycznymi Asysta

Biuro prawne OIL w Gdańsku przypomina, że 24 listopada 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi, które wprowadza m.in. nowe oznaczenia worków i pojemników służących do przechowywania odpadów.Okre...

RODO - Dentonet.pl
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - co trzeba o nim wiedzieć? Lekarz

RODO – zwane także GDPR lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych – to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pr...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Nowe rozporządzenie ws. postępowania z odpadami medycznymi Asysta

24 listopada weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.Nowe regulacje co do zasady utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres